Z App Store sa stáva dojná krava Ame­riky!

Kika Besedičová / 9. január 2015 / Tools a produktivita

Apple osla­vuje nový rekord. Za prvých sedem dní roku 2015 nakú­pili jeho zákaz­níci apli­ká­cie a hry cez app store za pol miliardy dolá­rov. Vôbec najús­peš­nej­ším dňom his­tó­rie sa stal Nový rok.

Rekord­ným bol tiež celý rok 2014. Apple vývo­já­rom vypla­til vyše 10 miliárd dolá­rov, o 50% viac ako v roku 2013. Cel­kovo si už vývo­jári prišli na 25 miliárd. Firma sa riadi pra­vid­lom 70:30, sama si z náku­pov vezme 30% pro­ví­ziu, 70% putuje auto­rom. Ak teda vývo­já­rom vypla­tila už 25 miliárd, cel­kové tržby v App Store museli dosiah­nuť 35,7 miliardy a do kasy Applu pri­budlo niečo cez 10 miliárd. Cel­kom slušné čísla!

V App Store je aktu­álne 1,4 mili­óna apli­ká­cií. Store je dostupný v 155 kra­ji­nách sveta. Apple dokonca tvrdí, že eko­sys­tém okolo iOS (app store) pomo­hol len v USA vytvo­riť 627 000 pra­cov­ných miest.

Zdroj: jpost.com, BI

Pridať komentár (0)