Z Google Play Store sa stane reklamný Hots­pot!

Kika Besedičová / 28. február 2015 / Business

Aktu­álne je v tak­mer dvoch stov­kách kra­jín aktív­nych viac ako miliarda zaria­dení s Andro­idom. V Play Store je cez milión apli­ká­cií a len vlani Google vývo­já­rom vypla­til 7 miliárd dolá­rov. Mobilné apli­ká­cie sú dnes veľký biz­nis, a tak Google našiel spô­sob, ako v ňom oto­čiť ešte viac peňazí.

V nad­chá­dza­jú­cich týžd­ňoch sa v Play Store obja­via spon­zo­ro­vané apli­ká­cie. Vývo­jári si zapla­tia, aby ich soft­vér bol viac vidieť vo výsled­koch vyhľa­dá­va­nia. Ak budete hľa­dať flash, hru či apli­ká­ciu pre vyhľa­dá­va­nie hote­lov, deve­lo­peri si budú môcť pois­tiť, aby ich soft­vér Google vytia­hol v zozname nahor, no budú si musieť za to zapla­tiť!

Google využije skú­se­ností, ktoré má s reklam­ným sys­té­mom AdWords u bež­ného vyhľa­dá­vača. Spon­zo­ro­vané apli­ká­cie naj­skôr otes­tuje s vybra­nými par­tnermi, v najb­liž­ších mesia­coch vyhod­notí výsledky a podľa nich potom nový druh reklamy upraví alebo doplní. V kaž­dom prí­pade je to pre mar­ke­té­rov dobrá správa ako dosiah­nuť ešte lep­šiu kon­ver­ziu za inves­to­vané eurá.

zdroj: bi, google

Pridať komentár (0)