Z Kicks­tar­te­ru rov­no do ame­ric­kej armá­dy

Lukáš Gašparík jr. / 22. júna 2015 / Tech a inovácie

Brit­ský star­tup Mal­loy Aero­nau­tics, kto­rý sa zaobe­rá vývo­jom hover­bi­kov, sa doho­dol s ame­ric­kým minis­ter­stvom obra­ny. Vyze­rá to tak, že pro­jekt nabral po uve­rej­ne­ní svo­jej kam­pa­ne na Kicks­tar­te­ri úpl­ne iný smer.

Ame­ric­ké minis­ter­stvo obra­ny pre­ja­vi­lo o pro­jekt Mal­loy Aero­nau­tics obrov­ský záu­jem hneď z nie­koľ­kých dôvo­dov. Za prvé, hover­bi­ky od Mal­loy sú bez­peč­né. To zna­me­ná, že roto­ry hover­bi­ku sú kry­té, tak­že pri jeho pou­ží­va­ní by nema­lo prí­sť k žiad­nym zra­ne­niam ale­bo nára­zom do oko­li­tých objek­tov. Ďal­ším dôvo­dom je, že hover­bi­ke je lac­nej­ší ako vrtuľ­ník. Áno, aj toto je jeden z hlav­ných dôvo­dov pre ame­ric­kú armá­du:). Tre­tím dôvo­dom je, že hover­bi­ke je rela­tív­ne ľah­ko ovlá­da­teľ­ný a manév­ro­va­teľ­ný pilo­tom aj v sties­ne­ných pries­to­roch.

Vývo­já­ri tímu Mal­loy Aero­na­tics pre­zra­di­li pre agen­tú­ru Reuters, že ich hover­bi­ke by mohol byť v budúc­nos­ti veľ­mi čas­to využí­va­ný pri pát­ra­cích ale­bo záchran­ných misiách. Prvým kro­kom k tomu, aby sa hover­bi­ky dosta­li do pre­vádz­ky, bude zostro­je­nie ostré­ho fun­gu­jú­ce­ho mode­lu, kto­rý by si moh­la ame­ric­ká armá­da modi­fi­ko­vať pod­ľa svo­jich potrieb. Do tej doby bude Mal­loy Aero­nau­tics stá­le roz­ví­jať pre­dov­šet­kým komerč­nú ver­ziu hover­bi­ku, z kto­rej si však potom ame­ric­ká armá­da môže vybe­rať.

zdroj: The Ver­ge

Pridať komentár (0)