Z Kicks­tar­teru rovno do ame­ric­kej armády

Lukáš Gašparík jr. / 22. júna 2015 / Tech a inovácie

Brit­ský star­tup Mal­loy Aero­nau­tics, ktorý sa zaoberá vývo­jom hover­bi­kov, sa doho­dol s ame­ric­kým minis­ter­stvom obrany. Vyzerá to tak, že pro­jekt nabral po uve­rej­není svo­jej kam­pane na Kicks­tar­teri úplne iný smer.

Ame­rické minis­ter­stvo obrany pre­ja­vilo o pro­jekt Mal­loy Aero­nau­tics obrov­ský záu­jem hneď z nie­koľ­kých dôvo­dov. Za prvé, hover­biky od Mal­loy sú bez­pečné. To zna­mená, že rotory hover­biku sú kryté, takže pri jeho pou­ží­vaní by nemalo prísť k žiad­nym zra­ne­niam alebo nára­zom do oko­li­tých objek­tov. Ďal­ším dôvo­dom je, že hover­bike je lac­nejší ako vrtuľ­ník. Áno, aj toto je jeden z hlav­ných dôvo­dov pre ame­rickú armádu:). Tre­tím dôvo­dom je, že hover­bike je rela­tívne ľahko ovlá­da­teľný a manév­ro­va­teľný pilo­tom aj v sties­ne­ných pries­to­roch.

Vývo­jári tímu Mal­loy Aero­na­tics pre­zra­dili pre agen­túru Reuters, že ich hover­bike by mohol byť v budúc­nosti veľmi často využí­vaný pri pát­ra­cích alebo záchran­ných misiách. Prvým kro­kom k tomu, aby sa hover­biky dostali do pre­vádzky, bude zostro­je­nie ostrého fun­gu­jú­ceho modelu, ktorý by si mohla ame­rická armáda modi­fi­ko­vať podľa svo­jich potrieb. Do tej doby bude Mal­loy Aero­nau­tics stále roz­ví­jať pre­dov­šet­kým komerčnú ver­ziu hover­biku, z kto­rej si však potom ame­rická armáda môže vybe­rať.

zdroj: The Verge

Pridať komentár (0)