Z nového Sam­sungu S6 Edge na vás vyskočí Iron­man

Erik Mask / 16. máj 2015 / Business

Vrchní pred­sta­vi­te­lia Sam­sungu sa prav­de­po­dobne nechali uniesť fil­mom Iron­Man a roz­hodli sa vydať limi­to­vanú edí­ciu nového Sam­sungu S6 Edge v dizajne Iron­Man. Sam­sung infor­mo­val o tom dnes na svo­jom Twit­teri. Fanú­ši­ko­via Tonyho Starka sa tak určite majú na čo tešiť.

Limi­to­vaný Sam­sung S6 Edge by sa mal niesť v “iron­ma­nov­skýh” far­bách, teda zla­tej a čer­ve­nej. Sam­sung pou­žil pri špe­ciálny spodný kovový náter, aby sa tak čo naj­viac pri­blí­žil k reál­nym far­bám Iron­Mana. Nový Sam­sung S6 Edge dostal téma­tiku Aven­gers pre časom, avšak až teraz sa obja­vili prvé správy o tom, že tento počin by sa mohol stať aj rea­li­tou. V tea­seri na limi­to­vanú edí­ciu Sam­sung uvie­dol aj strohé infor­má­cie o dostup­nosti tejto limi­to­va­nej edí­cie a uvie­dol, že jeho dostup­nosť bude veľmi zále­žať od daného regi­ónu. Neexis­tuje preto žiadna záruka, že nový Edge sa objaví aj na slo­ven­skom trhu, avšak dokonca nie je známy dátum uve­de­nia na ame­rický trh. 

Páči sa vám nový dizajn Sam­sungu S6 Edge? Pote­šil by sa také­muto smartp­honu aj samotný TonyStark? :)

zdroj: TechC­runch

Pridať komentár (0)