Za opo­nami v Yeme sa dejú nepekné veci — hrozí im pokuta za skla­do­va­nie

Martin Bohunický / 8. apríla 2016 / Business

Nezá­vi­dím maji­te­ľom super­mar­ketu Yeme — obchodu, ktorý mal na slo­ven­ský trh pri­niesť kva­litné potra­viny od domá­cich dodá­va­te­ľov.

freshNews

Oča­ká­va­nia sú natoľko vysoké, že sa tu neod­púšťa žiadna chyba. Dokonca ani veci, ktoré sú v tra­dič­ných super­mar­ke­toch samoz­rej­mos­ťou. Foto­gra­fie, ktoré zís­kal týž­den­ník TREND od čita­te­ľov však naz­na­čujú, že v pozadí fun­go­va­nia obchodu nie je všetko s kos­tol­ným poriad­kom.

Podľa čita­te­ľov, ktorí svoje tvr­de­nia doká­zali aj foto­gra­fic­kým mate­riá­lom, obchod via­ceré potra­viny tajne skla­duje na dvore — nechrá­nené pred vply­vom poča­sia a hlo­dav­cov. A to nie­len ovo­cie a zele­ninu, ale dokonca aj vajíčka.

1070073

foto: autor

Po pod­nete autora foto­gra­fií, na základe kto­rého pre­behla inšpek­cia, sa podľa infor­má­cií TREND-u obchod rýchlo spa­mä­tal a všetky potra­viny urých­lene “upra­tal” do skladu. Napriek tomu sa však zis­tilo nie­koľko pochy­bení a Yeme zrejme čaká mastná pokuta.

Tak ako to je s Yeme? Je to len mar­ke­tin­gový zázrak alebo sku­točne kva­litný obchod, pri kto­rom sú oča­ká­va­nia tak vysoké, že sa neod­púšťa ani naj­men­šia chyba? Či je to tak alebo onak, obchod nemôže zaspať na vav­rí­noch — pod súčas­ným drob­no­hľa­dom verej­nosti by to mohla byť lik­vi­dačná chyba.

titulná foto: autor

Pridať komentár (0)