Zabud­nite na USB kľúč! Drop­box aj Google Docs scho­váte do mojpriecinok.sk

Simona Babicová / 1. decembra 2014 / Tools a produktivita

Pred­po­kla­dám, že mini­málne kaž­dému dru­hému z vás sa stalo, že pri­šiel o svoje súbory bez toho aby ich mal nie­kde zálo­ho­vané, a tak stra­til všetky svoje dôle­žité doku­menty, fotky, či videá. Na pre­ven­ciu voči takýmto situ­áciám sa odhod­lali cha­lani z firmy MGROUP s.r.o., ktorá si svoj­voľne zor­ga­ni­zo­vala svoj lokálny star­tup víkend, počas kto­rého sa zame­rali na pro­jekt s náz­vom mojpriecinok.sk.

Dostala som pozva­nie medzi nich do pries­to­rov Pod­ni­ka­teľ­ského inku­bá­tora v Ban­skej Bys­trici aby som celú tú atmo­sféru zažila na vlast­nej koži. Samoz­rejme som si takúto prí­le­ži­tosť nene­chala ujsť a pozva­nie som s rados­ťou pri­jala aby som sa mohla s vami pode­liť o svoje zážitky. 

V pia­tok večer sme sa všetci zhro­maž­dili v hlav­nej zasa­dačke, kedy cha­lani pome­no­vali prob­lém na základe vyhod­no­te­nia odpo­vedí dotaz­níka, kto­rých bolo asi 1000 a rie­šil hlavne to, či prob­lém je naozaj prob­lé­mom a koľko sú ochotní ľudia za jeho vyrie­še­nie zapla­tiť. Vyhod­no­te­nie bolo mies­tami veľmi prek­va­pu­júce ako naprí­klad sku­toč­nosť, že z 500 štu­den­tov až 90% sa vyjad­rilo, že by boli ochotní za pro­dukt zaplatiť.Potom spo­lu­au­tor myš­lienky Maťo Pechov­ský roz­de­lil úlohy. Títo cha­lani sú cel­kom veselá kopa a hovo­ria si Yama­míci. Toto pome­no­va­nie vzniklo odčle­ne­ním vývo­jo­vej časti spo­loč­nosti MGROUP, s.r.o., ktorá dostala názov Yamami tím. Nie­ktorí Yama­míci prog­ra­mo­vali až do sko­rých ran­ných hodín a ráno sme ich našli spať vo firme. Samoz­rejme po tom ako vyko­nali rannú údržbu tela pokra­čo­vali ešte s väč­ším nasa­de­ním. 

Na rea­li­zá­cií pro­jektu sa podie­ľali šiesti šikovní cha­lani, kto­rých práca baví a robia ju s úsme­vom na perách aj počas svojho voľ­ného času. Mys­lím, že je to úžasné a presne takto by to malo fun­go­vať vždy a všade keď chcete na svet pri­niesť kva­litný pro­dukt.

Na to aby bol pro­jekt úspeš­ným je potrebná súhra všet­kých čle­nov tímu

Rada by som vám ich pred­sta­vila. Spo­lu­au­tor myš­lienky mojpriecinok.sk je čerstvý otecko Mar­tin Pechov­ský. Stá­žisti, ktorí sú vo firme Richard Husar­čík a Marek Seke­reš vytvo­rili web a apli­ká­ciu pod dozo­rom skú­se­ného deve­lo­pera Pavela Fáb­ryho, gra­ficky sa pod pro­jekt pod­pí­sal Miro­slav Usta­ník a nako­niec o mar­ke­ting pro­jektu, foto­re­port z víkendu a tak­tiež o kom­fort mojej malič­kosti sa posta­ral spo­lu­au­tor myš­lienky Peter Son­tág.

Ako sa z redak­torky na pár hodín stal COVER­MO­DEL :)

Reklama je presne to čo ľudom vbije do očí a práve počas hľa­da­nia ori­gi­nál­nej cover­foto pre ich pro­jekt napa­dol jed­ného z nich šia­lený nápad. Čo tak z redak­torky spra­viť tvár našich cover­foto? A bola zábavná story na svete. Bolo to cel­kom funny, hlavne keď si idete umyť vlasy do umý­vadla aby tie brč­kavé vlasy mali ten správny šmrnc. Rôzne pózy, dobrý foto­graf, šikovný gra­fik a samoz­rejme vysmiaty model to sa rovná úspeš­nej reklame, veď posúďte sami. 

Mar­ke­ting je aj o názve. Čo v sku­toč­nosti cha­rak­te­ri­zuje názov Mojpriecinok.sk ?

Mojpriecinok.sk sa zaoberá zálo­hou súbo­rov, sta­rost­li­vos­ťou o súbory a bez­peč­nos­ťou súbo­rov na Slo­ven­sku. Všetky vaše súbory budú zálo­ho­vané a prí­stupné odkiaľ­koľ­vek, avšak fyzicky hro­ma­dené v našom vlast­nom dáto­vom cen­tre v Ban­skej Bys­trici, kde sa o ne budeme sta­rať“, zmie­nil sa spo­lu­au­tor pro­jektu Mar­tin Pechov­ský. “Dátové cen­trum sme zre­a­li­zo­vali za pomoci lokál­neho inves­tora a je vyba­vené všet­kými prv­kami, ktoré má dátové cen­trum obsa­ho­vať.” dodáva Mar­tin.

Čím sa pro­jekt líši od ostat­ných úlo­žísk (Drop­box, Google Drive a pod.)?

Hlavný roz­diel vidím v tom, že našim kli­en­tom poskyt­neme nie len úložný pries­tor, ale pomoc a pod­poru ako správne zálo­ho­vať dáta. Keďže sa sústre­ďu­jeme čisto len na slo­ven­ský trh, celý pro­jekt je v slo­ven­skom jazyku v pre­hľad­nej a jed­no­du­chej forme. Takisto veľ­kou výho­dou je, že dáta našich kli­en­tov sa auto­ma­ticky zálo­hujú každý deň v našom dáto­vom cen­tre.“, dopl­nil spo­lu­au­tor myš­lienky Peter Son­tág, kto­rého okrem iného teší, že jeho mamina už nebude musieť pre­ná­šať domov z práce svoju počí­ta­čovú “bedňu”, ale pôjde to oveľa pohodl­nej­šie a jed­no­duch­šie.

Peter, prečo ste sa aj napriek sil­nej kon­ku­ren­cii týka­jú­cej sa zálo­ho­va­nia dát pus­tili do rea­li­zá­cie pro­jektu ?

Kon­ku­ren­ciu samoz­rejme vní­mame a našou naj­väč­šou pri­da­nou hod­no­tou je poskyt­núť pod­poru všet­kým uží­va­te­ľom nie len pred inšta­lá­ciou ale aj počas bež­ných dní kedy pra­cujú so svo­jimi dátami.

Ďal­šou výho­dou je, že všetky svoje dote­raj­šie úlo­žiská si viete scho­vať do svojho prie­činku. V prí­pade keď vaše fotky, videá, doku­menty ste ulo­žili na rôzne úlo­žisko my vám zabez­pe­číme prí­stup ku všet­kým súbo­rom cez Váš prie­či­nok a vy budete mať o sta­rosť menej roz­mýš­ľať nad tým, na kto­rom úlo­žisku ste ich v minu­losti zálo­ho­vali. Čiže v skratke ak máte tri Drop­box účty, my vám ich pre­ne­sieme do vášho prie­činka, pri­dáme aj vaše úlo­žisko od Googlu, nie­kto­rým aj Ama­zonu a navyše máte ešte pries­tor svojho prie­činka, kto­rého dáta sa vám nebudú váľať kade — tade po Ame­rike ale budú usklad­nené v srdci nášho Slo­ven­ska — v Ban­skej Bys­trici. “, dodal jed­ným dychom Peter Son­tág. 

Mar­tin, kedy si budú môcť vaši zákaz­níci zria­diť službu?

Službu mojpriecinok.sk si budete môcť zria­diť už kon­com budú­ceho týždňa. Služba bude spus­ti­teľná na smart­fó­noch, či tab­le­toch pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie, tiež vo vašom pre­hlia­dači a ope­rač­nom sys­téme. Momen­tálne ešte pris­pô­so­bu­jeme hie­rar­chiu dáto­vého úlo­žiska v našom dáto­vom cen­tre a robíme malé vylep­še­nia na základe prvých pou­ží­va­te­ľov, ktorí už službu tes­tujú” hovorí Mar­tin Pechov­ský.

Roz­hodne sa máte na čo tešiť!
Cha­la­nom veľmi pekne ďaku­jem za ich pozva­nie, pra­jem im veľa úspe­chov a hlavne pev­ných ner­vov. Verím, že im dopadne všetko tak ako má a určite sa teším na spo­lu­prácu s nimi aj do budúcna.

Pridať komentár (0)