Začia­tok konca Google +?

Martin Král / 22. septembra 2014 / Business

Pred­zna­me­náva zmena u Google začia­tok konca G +? Odpo­veď nechám na kaž­dého z vás. Jedno je však isté, u Google si teraz môžete zare­gis­tro­vať nový účet, bez toho aby sa vám vytvo­ril pro­fil v sociál­nej sieti Google+. Upo­zor­nil na to mar­ke­tin­gový blog Word­s­tream, kto­rému Google navyše ozná­mil, že novú podobu regis­trá­cie nasa­dili začiat­kom sep­tem­bra. Vyskú­šali sme a fun­guje to.

Spo­je­nie novej regis­trá­cie a pro­filu na Google + prišlo v roku 2012 po tom, čo Google začal s násil­nou integ­rá­ciou siete do ostat­ných slu­žieb. Zru­šil pôvodné pro­fily na You­Tube, fotky Picasa sa tiež postupne pre­viedli na G +, to isté sa týka aj komen­tá­rov z Blog­ger.

Bez účtu na Google + sa dá žiť, ale čaká vás nie­koľko obme­dzení. Nebu­dete môcť nahrá­vať videá na You­Tube, ani ich tam komen­to­vať. Na Andro­ide alebo webe dosta­nete prí­stup k Play Store, ale filmy, knihy alebo apli­ká­cie nebu­dete môcť hod­no­tiť. Bez G + nemožno písať ani recen­zie reštau­rá­cií / pod­ni­kov na mapách. Pro­fil teda potre­bu­jete skoro vždy, keď na Google chcete niečo verejne zdie­ľať.

Zdroj: engad­get

Pridať komentár (0)