Začia­tok kon­ca Goog­le +?

Martin Král / 22. septembra 2014 / Business

Pred­zna­me­ná­va zme­na u Goog­le začia­tok kon­ca G +? Odpo­veď nechám na kaž­dé­ho z vás. Jed­no je však isté, u Goog­le si teraz môže­te zare­gis­tro­vať nový účet, bez toho aby sa vám vytvo­ril pro­fil v sociál­nej sie­ti Goog­le+. Upo­zor­nil na to mar­ke­tin­go­vý blog Word­s­tre­am, kto­ré­mu Goog­le navy­še ozná­mil, že novú podo­bu regis­trá­cie nasa­di­li začiat­kom sep­tem­bra. Vyskú­ša­li sme a fun­gu­je to.

Spo­je­nie novej regis­trá­cie a pro­fi­lu na Goog­le + priš­lo v roku 2012 po tom, čo Goog­le začal s násil­nou integ­rá­ci­ou sie­te do ostat­ných slu­žieb. Zru­šil pôvod­né pro­fi­ly na You­Tu­be, fot­ky Pica­sa sa tiež postup­ne pre­vied­li na G +, to isté sa týka aj komen­tá­rov z Blog­ger.

Bez účtu na Goog­le + sa dá žiť, ale čaká vás nie­koľ­ko obme­dze­ní. Nebu­de­te môcť nahrá­vať videá na You­Tu­be, ani ich tam komen­to­vať. Na Andro­ide ale­bo webe dosta­ne­te prí­stup k Play Sto­re, ale fil­my, kni­hy ale­bo apli­ká­cie nebu­de­te môcť hod­no­tiť. Bez G + nemož­no písať ani recen­zie reštau­rá­cií / pod­ni­kov na mapách. Pro­fil teda potre­bu­je­te sko­ro vždy, keď na Goog­le chce­te nie­čo verej­ne zdie­ľať.

Zdroj: engad­get

Pridať komentár (0)