Cha­lan odmie­tol pol mili­ó­novú inves­tí­ciu, nasral inves­to­rov a ukon­čil svoj star­tup

Martina Horváthová / 17. júna 2016 / Business

Zakla­da­teľ Van­gu­ard K.K. a ďal­ších troch spo­loč­ností Tim Romero uro­bil niečo, s čím sa len tak nechváli. Vzdal sa. Nebolo to také nád­herné a poučné zly­ha­nie, ako si možno pred­sta­vu­ješ, ale poďme pekne popo­riadku…

Po sied­mych mesia­coch tvr­dej makačky s výbor­ným tímom ľudí, pozi­tív­nymi ohlasmi od tes­te­rov, dva týždne pred začiat­kom fun­drai­singu, to celé ukon­čil.

Tím a inves­tori boli naštvaní, ale on si bol istý, že uro­bil správnu vec. Biz­nis so sebou nie­sol niečo, čo pova­žo­val za nena­pra­vi­teľnú chybu. Inves­tori a jeho tím chceli pou­žiť vyzbie­rané peniaze a vyrie­šiť ten prob­lém, skôr ako sa minuli jeho vlastné. Tim má dote­raz na svo­jom pod­ni­ka­teľ­skom konte 4 spo­loč­nosti, to zna­mená, že si ako biz­nis­men čo-to odžil a vedel, že tento spô­sob nará­ba­nia s peniazmi je pri sta­ru­poch nor­málny, ale jed­no­du­cho to ten­to­krát uro­biť nemo­hol.

SplitShire_IMG_9687kscdndfoto: splitshire.com

Začal pra­co­vať na pro­jekte Con­tract­Be­ast na báze Life­cycle Mana­ge­ment zmlúv (CLM). Asi ste o tom ešte nikdy nepo­čuli. Stručne pove­dané, je to sys­tém na auto­ri­zá­ciu, obcho­do­va­nie, spra­co­vá­va­nie a skla­do­va­nie fyzic­kých aj digi­tál­nych zmlúv s veľmi prí­snou kon­tro­lou. Okrem toho tento sys­tém upo­zor­ňuje na exs­pi­rá­cie zmlúv alebo ich auto­ma­ticky obno­vuje. Con­tract­Be­ast bol zame­raný na stredné pod­niky.

Budo­va­nie Beast

Cie­ľoví pou­ží­va­te­lia rea­go­vali veľmi pozi­tívne na pro­to­typ sys­tému a mnohí sa dokonca pýtali, kedy si ho môžu objed­nať. Boli na správ­nej ceste. Con­tract­Be­ast šet­ril čas a sta­rosti pou­ží­va­te­ľom. Tím aj poten­ciálni inves­tori boli nad­šení. Napriek tomu ale niečo nebolo v poriadku.

Zdalo sa to ako tri­viálny prob­lém, ale práve to mu vadilo. Cez všetku tú chválu, uží­va­te­lia doká­zali využí­vať sys­tém len na malé per­cento zmlúv. Preto ďal­šie týždne strá­vil tým, že nav­ští­vil kaž­dého jed­ného tes­tera, poze­ral im cez rameno ako sys­tém pou­ží­vajú, zapi­so­val si každú pri­po­mienku a požia­davky na nové fun­kcie. Zis­til, že hovo­riť so zákaz­níkmi môže byť mies­tami zlo­žité. Síce dostal uži­točné myš­lienky a iný pohľad na pro­dukt, väč­ši­nou však pou­ka­zo­vali na fun­kcie, ktoré v sku­toč­nosti ani nech­celi. Tie fun­kcie by ich neuro­bili šťast­nej­šími v krát­ko­do­bom hori­zonte.

Nemo­hol spá­vať. Jeho poten­ciálni zákaz­níci ten pro­dukt milo­vali, ale neve­deli ho využí­vať naplno a on netu­šil prečo. Znova si pre­chá­dzal desiatky strán spät­ných väzieb až našiel jednu fatálnu chybu. Sys­tém posky­to­val veľké plusy v pres­nosti a výkon­nosti, ale tieto pozi­tíva pri­chá­dzali až po mesia­coch pou­ží­va­nia.

819817381-hipster-shirt-lawn-cordless

foto: framepool.com

Záchrana Beast

Nastala dilema, kedy sa s tímom musel roz­hod­núť, či zme­nia stra­té­giu alebo zme­nia celý pro­dukt. Mož­nosť nájsť iný spô­sob, ako si udr­žať zákaz­ní­kov a pre­klo­piť ich na pla­tia­cich sa čoraz viac vytrá­cala. Zhod­no­tili všetky požia­davky na nové fun­kcie, ktoré dostali od prvot­ných uží­va­te­ľov. Nie­ktoré boli vyni­ka­júce, ale nerie­šili nijako významne prob­lémy a nepos­ky­to­vali veľké výhody. Bolo nezmys­lené ich zavá­dzať. Po týžd­ňoch brains­tor­mingu a množ­stve hypo­téz skrátka nemali rie­še­nie.

startup-photos

foto: pixabay.com

Vražda Beast

Všetci trvali na tom, aby pou­žili peniaze od inves­to­rov a vlo­žili ich do záchrany a rie­še­nia prob­lé­mov Con­tract­Be­ast. To je spô­sob, ktorý je u star­tu­pov úplne nor­málny. Možno by na rie­še­nie prišli ešte pred­tým, ako by sa minuli peniaze. Týždne brains­tor­mingu však nepri­niesli žia­den nápad. Nemali nič, čo by Beast zachrá­nilo.

Tim nemá obzvlášť aver­ziu voči riziku. V tomto prí­pade tu boli iné hod­noty, ktoré ho pri­nú­tili tento krok uro­biť. Roz­ho­do­val sa, či sa do tohto biz­nis dob­ro­druž­stva oplatí inves­to­vať ďal­ších 70 hodín týž­denne zo svojho času. V stávke boli peniaze inves­to­rov, ale hlavne jeho čas, ktorý mu bol oveľa vzác­nejší. Preto za Con­tract­Be­ast uro­bil hrubú čiaru a roz­ho­dol sa ukon­čiť ho.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: splitshire.com

Po prvých týžd­ňoch šok z náh­leho ukon­če­nia nevy­mi­zol. Zo začiatku boli všetci skla­maní, teraz sú všetci zajedno v tom, že uro­bil správne roz­hod­nu­tie.

Nie­kedy je lep­šie vzdať sa peňazí a uve­do­miť si, že čas je to naj­cen­nej­šie, čo máme. Žijeme predsa len jeden život. Ako by si sa v tejto situ­ácii zacho­val ty?

zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: kyivpost.com

Pridať komentár (0)