Zakla­da­teľ Sez­namu spus­til nový pro­jekt s náz­vom Win­dyty

Kika Besedičová / 27. november 2014 / Tools a produktivita

Ivo Luka­čo­vič, zakla­da­teľ a dnes majo­ritný vlast­ník Sez­namu, miluje vie­tor. Lieta lie­tad­lom, heli­kop­té­rou a cudzí mu nie je ani kite. Pre všetky tieto koníčky potre­buje vie­tor.

Prob­lém je, že súčasné pred­po­vede a moni­tory vetra neboli podľa jeho pred­stáv, a tak si vo voľ­nej chvíli naprog­ra­mo­val vlastnú službu windyty.com.


Neza­čal úplne od piky. Inšpi­rá­ciu našiel v pro­jekte Earth, za kto­rým stojí Came­ron Bec­ca­ria. Od neho zís­kal mate­ma­tický model výpoč­tov, ale sám kom­pletne pre­pí­sal kód. Teraz beží 10 50 krát rých­lej­šie ako u Beca­ria. Hlav­ným zdro­jom glo­bál­nych mete­odat je NOAA, lokálne dáta posky­tuje Mete­ob­lue.


Win­dyty aktu­ali­zuje pred­po­veď šty­ri­krát za deň. Na slušne vyze­ra­jú­cej ani­mo­va­nej mape môžete sle­do­vať nie­len pohyb vetra, ale aj miestny tlak, tep­loty, vlh­kosť vzdu­chu alebo mraky a dážď. Všetko sa počíta v 12 stup­ňoch nad­mor­ských výšok od zem­ského povr­chu po 13,5 km nad morom. Pri­blí­že­ním na mape sa môžete dostať na úro­veň ulíc, v regi­ó­noch uvi­díte tiež pozí­cie mete­os­ta­níc, ich pred­po­vede a tiež oko­lité web­ka­mery.

Nová služba Iva Luka­čo­viča nemá so Sez­na­mom nič spo­ločné a je úplne zadarmo.

Zdroj: windyty.com

Pridať komentár (0)