Zaria­de­nie pre dýcha­nie pod vodou vyzbie­ralo tak­mer $890 000, je však vedecky nemožné

Dárius Polák / 1. apríla 2016 / Tech a inovácie

Znie to až prí­liš dobre, aby to bola pravda. Tvor­co­via zaria­de­nia Tri­ton, ktoré malo úspešnú kam­paň na Indie­gogo, tvr­dia, že s touto vychy­táv­kou doká­žeš dýchať pod vodou. Klam­stvo roka?

Hlavné heslo mar­ke­tingu znelo “budúc­nosť pod­vod­ného dýcha­nia”. Zaria­de­nie, ktoré sa chváli ume­lými žiab­rami, by malo posky­to­vať kys­lík na 45 minút pri maxi­mál­nej hĺbke 4,6 met­rov. Využíva mik­ro­po­rézny fil­ter s malými dier­kami, dosť malými, aby sa voda nedos­tala dnu, a dosť veľ­kými, aby sa roz­pus­tený “voľno-plá­va­júci” kys­lík dnu dostal. Tri­ton je pohá­ňané lítium-ióno­vou baté­riou, kys­lík je stlá­čaný a udr­žo­vaný v zásob­níku, ktorý člo­veku umož­ňuje dýchať. Je tu však zopár prob­lé­mov.

cwrnecgisd9kj29ssmkh

foto: indiegogo.com

Zaria­de­nie nie je veľké, keďže v sku­toč­nosti meria len 29 cen­ti­met­rov. Na to, aby fil­tro­valo dosta­tok kys­líka pre člo­veka, by potre­bo­valo fil­tro­vať 90 lit­rov vody každú minútu, pri 100% účin­nosti. Stlá­čať toľko kys­líka si vyža­duje aj veľa ener­gie a silnú baté­riu, ktorá na trhu nie je dostupná.
Dýchať čistý kys­lík môže zas spô­so­biť poško­de­nie dýcha­cích ciest a zdra­votné prob­lémy ner­vo­vého sys­tému. Exis­tuje aj názor, že Tri­ton môže pro­du­ko­vať kys­lík rov­nako ako ponorka, no toto je tiež nemožné, pre­tože by pre to zaria­de­nie potre­bo­valo ener­giu, ktorú gene­ruje nuk­le­árny reak­tor.

zsug4r78zgazdkgzmeck

foto: newscult.com

Hoci je to zrejme fake, pro­jekt na Indie­gogo sprvu dosia­hol svoj cieľ $50 000 dolá­rov, no a teraz sa dokonca blíži k šia­le­nej sume $890 000! Kto vie, čo si pomyslí 2 205 bac­ke­rov, ktorí tento pro­jekt pod­po­rili, keď zis­tia, aká je v sku­toč­nosti pravda.

Zdroj: iflscience.com, zdroj titul­nej fotky: techinsider.io

Pridať komentár (0)