ZARIADIM.SK: Viete to zaria­diť?

RIchard Bednár / 12. marec 2014 / Tools a produktivita

Hľa­dali ste už dob­rého maliara, gra­fika, upra­to­vačku alebo kuchára? Alebo dokonca vy ovlá­date nejaké remeslo kva­litne a chcete, aby o tom ľudia vedeli? Tak pre vás je tu stránka zariadim.sk.

Jed­ným z naje­fek­tív­nej­ších mar­ke­tin­go­vých nástro­jov sú od nepa­mäti refe­ren­cie. Najmä ak ide o služby, pri kto­rých ste sa už viac­krát skla­mali – maliar, ktorý mešká a nedo­tiahne prácu, či robot­ník, ktorý viac pije než pra­cuje. Poznáme to azda všetci.

Web zariadim.sk vytvo­ril pod­ni­ka­teľ­ský model na odpo­rú­ča­niach. Ide o štan­dardnú plat­formu, ktorá ponúka pries­tor na stret­nu­tie dopytu s ponu­kou, ktoré sa navzá­jom hod­no­tia. Za celým pro­jek­tom stojí Mar­tin Chyla, ktorý sa v minu­losti veno­val najmä mar­ke­tingu, pre­daju a je zakla­da­teľ fresh minds a Ale­xan­dra Suši­nová, ktorá má na sta­rosti kon­takt so zákaz­níkmi.

zdroj: http://cleaning-company-leads.com/wp-content/uploads/2010/04/bigstockphoto_Man_And_Woman_Cleaning_4270403.jpg

Štan­dardné vytvo­re­nie zákazky alebo dopytu je zdarma. Platí sa za nadš­tan­dardné služby, akými sú strie­borný pro­fil (väčší pries­tor na pre­zen­tá­ciu, asis­ten­cia pri vytvá­raní pro­filu), PR články na webe, tvorba a odo­sie­la­nie news­let­tera, atdˇ.

Por­tál je roz­de­lený na 8 základ­ných tém, kde sa dajú nájsť všetky druhy slu­žieb a pro­duk­tov od domu a bytu, cez zdra­vie, ume­nie, voľný čas, až po auto-moto. V súčas­nosti na stránke náj­dete 1400 dodá­va­te­ľov, s kto­rými zákaz­níci môžu komu­ni­ko­vať priamo cez por­tál zariadim.sk.

Na záver by som azda slo­vami Jakuba Pta­čina dodal – „Keď budeme cho­diť do reštau­rá­cií, kde je zlá obsluha a ešte hor­šie jedlo, tak takých reštau­rá­cií bude vzni­kať ešte viac. Jed­no­du­cho tam netreba cho­diť a treba ich nechať skra­cho­vať.“ A naopak, dobré služby odpo­rú­čiť ďalej, aby sa kva­litný trh roz­ras­tal a nekva­lita vymrela.

Pridať komentár (0)