Zau­jí­ma­vé šta­tis­ti­ky EPI: Kva­li­ta vzdu­chu na Slo­ven­sku stú­pa, ale stá­le pat­rí k naj­hor­ším

Martin Bohunický / 11. marca 2016 / Zo Slovenska

Envi­ro­men­tal Per­for­man­ce Index vydal report za rok 2016, kde sa Slo­ven­sko umiest­ni­lo spo­me­dzi 180 kra­jín na výbor­nom 24.mieste. Hod­no­te­nie nie­koľ­kých fak­to­rov však pri­ná­ša nie­len pozi­tív­ne, ale aj nega­tív­ne zis­te­nia.

Reb­rí­ček, kto­rý hod­no­tí kra­ji­ny pod­ľa kva­li­ty a udr­žia­va­nia život­né­ho pro­stre­dia, ovlád­li pod­ľa oča­ká­va­nia sever­ské kra­ji­ny. Za Fín­skom nasle­du­je Island, Švéd­sko a Dán­sko. Na pia­tom mies­te sa umiest­ni­lo Slo­vin­sko, naj­čis­tej­šou mimo­európ­skou kra­ji­nou v reb­ríč­ku je Nový Zéland na 11.mieste.

Screen Shot 2016-03-10 at 13.20.24

foto: epi.yale.edu

Slo­ven­sko sa v hod­no­te­ní umiest­ni­lo na 24. prieč­ke, čo nám pomoh­lo tes­ne pora­ziť Kana­du, USA aj Čes­ko. Zahviez­di­li sme v kate­gó­rii “Bio­di­ver­zi­ta a bio­to­py”, kde sme ako jed­na z ôsmych kra­jín zís­ka­li plné hod­no­te­nie 100 bodov.

V kate­gó­riach ako voda a vod­né zdro­je, poľ­no­hos­po­dár­stvo, lesy a vplyv na zdra­vie sme sa umiest­ni­li pomer­ne “prie­mer­ne”. Prí­jem­nou polož­kou je aj kate­gó­ria vod­né zdro­je, kde sa hod­no­ti­lo, ako kra­ji­na využí­va úžit­ko­vú vodu. Tam sme sa v prie­be­hu posled­ných 10 rokov zlep­ši­li o 20,73% a umiest­ni­li sme sa na 37.mieste.

Slo­vá­kov však skla­ma­la polož­ka “Kva­li­ta vzdu­chu”. Tam sme spo­me­dzi 180 kra­jín skon­či­li na 135. mies­te a napriek tomu, že sme za posled­ných 10 rokov zvý­ši­li kva­li­tu vzdu­chu o 89,09%, stá­le pat­rí­me medzi kra­ji­ny s naj­ne­čis­tej­ším vzdu­chom.

Screen Shot 2016-03-10 at 13.19.44

foto: epi.yale.edu

V prie­be­hu posled­ných 10 rokov sme sa však cel­ko­vo zlep­ši­li o 10,40%, čo je veľ­mi prí­jem­né čís­lo a pat­rí v reb­ríč­ku k tým lep­ším. Sta­vaj­me na pokro­ku, vychy­taj­me sla­bi­ny, udr­žuj­me tie sil­né strán­ky a mož­no raz všet­kých pre­sved­čí­me, že na Slo­ven­sku sa opla­tí žiť.

Zdroj: epi.yale.edu, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Pavol Čavoj­ský

Pridať komentár (0)