Zau­jí­mavé šta­tis­tiky EPI: Kva­lita vzdu­chu na Slo­ven­sku stúpa, ale stále patrí k naj­hor­ším

Martin Bohunický / 11. marca 2016 / Zo Slovenska

Envi­ro­men­tal Per­for­mance Index vydal report za rok 2016, kde sa Slo­ven­sko umiest­nilo spo­me­dzi 180 kra­jín na výbor­nom 24.mieste. Hod­no­te­nie nie­koľ­kých fak­to­rov však pri­náša nie­len pozi­tívne, ale aj nega­tívne zis­te­nia.

Reb­rí­ček, ktorý hod­notí kra­jiny podľa kva­lity a udr­žia­va­nia život­ného pro­stre­dia, ovládli podľa oča­ká­va­nia sever­ské kra­jiny. Za Fín­skom nasle­duje Island, Švéd­sko a Dán­sko. Na pia­tom mieste sa umiest­nilo Slo­vin­sko, naj­čis­tej­šou mimo­európ­skou kra­ji­nou v reb­ríčku je Nový Zéland na 11.mieste.

Screen Shot 2016-03-10 at 13.20.24

foto: epi.yale.edu

Slo­ven­sko sa v hod­no­tení umiest­nilo na 24. priečke, čo nám pomohlo tesne pora­ziť Kanadu, USA aj Česko. Zahviez­dili sme v kate­gó­rii “Bio­di­ver­zita a bio­topy”, kde sme ako jedna z ôsmych kra­jín zís­kali plné hod­no­te­nie 100 bodov.

V kate­gó­riach ako voda a vodné zdroje, poľ­no­hos­po­dár­stvo, lesy a vplyv na zdra­vie sme sa umiest­nili pomerne “prie­merne”. Prí­jem­nou polož­kou je aj kate­gó­ria vodné zdroje, kde sa hod­no­tilo, ako kra­jina využíva úžit­kovú vodu. Tam sme sa v prie­behu posled­ných 10 rokov zlep­šili o 20,73% a umiest­nili sme sa na 37.mieste.

Slo­vá­kov však skla­mala položka “Kva­lita vzdu­chu”. Tam sme spo­me­dzi 180 kra­jín skon­čili na 135. mieste a napriek tomu, že sme za posled­ných 10 rokov zvý­šili kva­litu vzdu­chu o 89,09%, stále pat­ríme medzi kra­jiny s naj­ne­čis­tej­ším vzdu­chom.

Screen Shot 2016-03-10 at 13.19.44

foto: epi.yale.edu

V prie­behu posled­ných 10 rokov sme sa však cel­kovo zlep­šili o 10,40%, čo je veľmi prí­jemné číslo a patrí v reb­ríčku k tým lep­ším. Sta­vajme na pokroku, vychy­tajme sla­biny, udr­žujme tie silné stránky a možno raz všet­kých pre­sved­číme, že na Slo­ven­sku sa oplatí žiť.

Zdroj: epi.yale.edu, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Pavol Čavoj­ský

Pridať komentár (0)