Zau­jí­ma­vé tipy, ako byť pro­duk­tív­nej­ší

Kristína Šuvadová / 17. marca 2016 / Lifehacking

Naj­dô­le­ži­tej­šie na kre­a­ti­vi­te je odhod­la­nie, pre­to­že odhod­la­ním to všet­ko začí­na. Musíš vystú­piť zo svo­jej kom­fort­nej zóny a nie­čo obe­to­vať. Až potom môžeš začať s kre­a­ti­vi­tou.

Ak sa ti to poda­ri­lo a pre­stal si si všet­ko pre­sú­vať “na zaj­tra”, gra­tu­lu­jem. Rea­li­zá­cia tvoj­ho sna/projektu/startupu je odte­raz na dob­rej ces­te. Tu je nie­koľ­ko nápa­dov, ako sa stať pro­duk­tív­nej­ším.

  1. Zapi­suj si všet­ky svo­je myš­lien­ky a nápa­dy

Nech ako­koľ­vek chceš, nikdy sa ti nepo­da­rí zapa­mä­tať si úpl­ne všet­ko. Tvo­ja pamäť pra­cu­je ako RAM-ka v počí­ta­či, keď je pre­pl­ne­ná, sta­ré myš­lien­ky vyma­že.

  1. Nauč sa hovo­riť nie

Ak nie­čo nepl­ní tvo­je cie­le, ale­bo k ním aspoň nesme­ru­je, povedz tomu “nie”. Neza­ťa­žuj sa zby­toč­ný­mi čin­nos­ťa­mi a uľah­či si život.

  1. Kaž­dých 45 minút si daj pau­zu

Sta­čí aj kaž­dú hodi­nu. Malá, 5-minu­to­vá pre­stáv­ka ti dopo­mô­že nabrať na situ­áciu iný pohľad. Dopraj tvoj­mu moz­gu aspoň malý oddych.

Tim-Ferriss-notebook

foto: Tim Fer­riss

  1. Zbav sa všet­ké­ho, čo ťa vyru­šu­je

Tele­ví­zor, rádio, mobil, sociál­ne sie­te… To všet­ko ťa spo­ma­ľu­je. Zbav sa toho aspoň na týž­deň a uvi­díš, koľ­ko skve­lých nápa­dov ti pre­le­tí hla­vou. Navy­še budeš mať dob­rý pocit, že všet­ko stí­haš.

  1. Kaž­dý deň sa sústreď len na jed­nu vec

Pra­taj len v sobo­tu a tvoj­mu star­tu­pu sa venuj naprí­klad len v pon­de­lok. Ak máš neja­kú povin­nosť navy­še, urči si na ňu len jeden deň. Zvyš­né dni na to nemys­li a venuj sa nie­čo­mu iné­mu. Pomô­že ti to so zatrie­de­ním myš­lie­nok.

  1. Vytvor si ruti­ny

Kaž­dý deň sa naprí­klad prej­di — aspoň na 20 minút (ešte aj pes sa pote­ší). Tvo­ja ruti­na by mala byť nie­čo prí­jem­né, no záro­veň uži­toč­né. Dopo­mô­že ti to k “uzav­re­tiu” celé­ho dňa a k utrie­de­niu myš­lie­nok.

  1. Nerob veľa vecí naraz

Pre­staň šofé­ro­vať, mobi­lo­vať a faj­čiť naraz. Ak robíš via­ce­ro vecí naraz, zby­toč­ne ťa to stre­su­je a navy­še ani jed­nu z tých vecí neuro­bíš poriad­ne.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: Tim Fer­riss

  1. E-mai­ly si kon­tro­luj len 2-krát za deň

A to pla­tí aj pre face­bo­ok a iné sociál­ne sie­te. Vypni si všet­ky upo­zor­ne­nia a vyhraď si na kon­tro­lu nových správ len urči­tý čas. Odľah­čí ťa to od poci­tu zanep­ráz­dne­nia.

  1. Ráno mobil vypni

Počas prvej hodi­ny — od kedy si vstal, si mobil odpusť. Nie­len­že sa ti nepoš­ko­dí zrak, ale tak­tiež sa nebu­deš zaťa­žo­vať a pod­ve­do­me stre­so­vať už hneď od rána. Dopraj si tiché a kľud­né raňaj­ky.

  1. Cvič

Pre­čis­tí ti to mozog a ešte budeš aj sexy. odhod­laj sa aspoň na také malé, 10 minú­to­vé cvi­če­nie v pyža­me. Mini­mál­ne sa ti bude lep­šie zaspá­vať.

Ak sa ti poda­rí aspoň jeden z bodov vyš­šie zre­a­li­zo­vať a zau­ží­vať ho, oča­ká­vaj prí­sun kre­tív­nych nápa­dov. Ak nič nepri­chá­dza, neva­dí. Trpez­li­vosť ruže pri­ná­ša a kre­a­ti­vi­ta nie­ke­dy prí­de v tom naj­ne­oča­ká­va­nej­ši­om momen­te.

foto: heartyhosting.com

zdroj titul­nej foto­gra­fie: medium.com

Pridať komentár (0)