Zau­jí­mavé tipy, ako byť pro­duk­tív­nejší

Kristína Šuvadová / 17. marca 2016 / Tools a produktivita

Naj­dô­le­ži­tej­šie na kre­a­ti­vite je odhod­la­nie, pre­tože odhod­la­ním to všetko začína. Musíš vystú­piť zo svo­jej kom­fort­nej zóny a niečo obe­to­vať. Až potom môžeš začať s kre­a­ti­vi­tou.

Ak sa ti to poda­rilo a pre­stal si si všetko pre­sú­vať “na zaj­tra”, gra­tu­lu­jem. Rea­li­zá­cia tvojho sna/projektu/startupu je odte­raz na dob­rej ceste. Tu je nie­koľko nápa­dov, ako sa stať pro­duk­tív­nej­ším.

  1. Zapi­suj si všetky svoje myš­lienky a nápady

Nech ako­koľ­vek chceš, nikdy sa ti nepo­darí zapa­mä­tať si úplne všetko. Tvoja pamäť pra­cuje ako RAM-ka v počí­tači, keď je pre­pl­nená, staré myš­lienky vymaže.

  1. Nauč sa hovo­riť nie

Ak niečo neplní tvoje ciele, alebo k ním aspoň nesme­ruje, povedz tomu “nie”. Neza­ťa­žuj sa zby­toč­nými čin­nos­ťami a uľahči si život.

  1. Kaž­dých 45 minút si daj pauzu

Stačí aj každú hodinu. Malá, 5-minu­tová pre­stávka ti dopo­môže nabrať na situ­áciu iný pohľad. Dopraj tvojmu mozgu aspoň malý oddych.

Tim-Ferriss-notebook

foto: Tim Fer­riss

  1. Zbav sa všet­kého, čo ťa vyru­šuje

Tele­ví­zor, rádio, mobil, sociálne siete… To všetko ťa spo­ma­ľuje. Zbav sa toho aspoň na týž­deň a uvi­díš, koľko skve­lých nápa­dov ti pre­letí hla­vou. Navyše budeš mať dobrý pocit, že všetko stí­haš.

  1. Každý deň sa sústreď len na jednu vec

Pra­taj len v sobotu a tvojmu star­tupu sa venuj naprí­klad len v pon­de­lok. Ak máš nejakú povin­nosť navyše, urči si na ňu len jeden deň. Zvyšné dni na to nemysli a venuj sa nie­čomu inému. Pomôže ti to so zatrie­de­ním myš­lie­nok.

  1. Vytvor si rutiny

Každý deň sa naprí­klad prejdi — aspoň na 20 minút (ešte aj pes sa poteší). Tvoja rutina by mala byť niečo prí­jemné, no záro­veň uži­točné. Dopo­môže ti to k “uzav­re­tiu” celého dňa a k utrie­de­niu myš­lie­nok.

  1. Nerob veľa vecí naraz

Pre­staň šofé­ro­vať, mobi­lo­vať a faj­čiť naraz. Ak robíš via­cero vecí naraz, zby­točne ťa to stre­suje a navyše ani jednu z tých vecí neuro­bíš poriadne.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: Tim Fer­riss

  1. E-maily si kon­tro­luj len 2-krát za deň

A to platí aj pre face­book a iné sociálne siete. Vypni si všetky upo­zor­ne­nia a vyhraď si na kon­trolu nových správ len určitý čas. Odľahčí ťa to od pocitu zanep­ráz­dne­nia.

  1. Ráno mobil vypni

Počas prvej hodiny — od kedy si vstal, si mobil odpusť. Nie­lenže sa ti nepoš­kodí zrak, ale tak­tiež sa nebu­deš zaťa­žo­vať a pod­ve­dome stre­so­vať už hneď od rána. Dopraj si tiché a kľudné raňajky.

  1. Cvič

Pre­čistí ti to mozog a ešte budeš aj sexy. odhod­laj sa aspoň na také malé, 10 minú­tové cvi­če­nie v pyžame. Mini­málne sa ti bude lep­šie zaspá­vať.

Ak sa ti podarí aspoň jeden z bodov vyš­šie zre­a­li­zo­vať a zau­ží­vať ho, oča­ká­vaj prí­sun kre­tív­nych nápa­dov. Ak nič nepri­chá­dza, nevadí. Trpez­li­vosť ruže pri­náša a kre­a­ti­vita nie­kedy príde v tom naj­ne­oča­ká­va­nej­šiom momente.

foto: heartyhosting.com

zdroj titul­nej foto­gra­fie: medium.com

Pridať komentár (0)