Zázrak z konope: Dol­no­ku­bín­ča­nia vyrá­bajú bio pro­dukty, ktoré na trhu nemajú obdoby

Marianna Mikešová / 20. marca 2017 / Eko

zdroj: leafly.com/sum.sk

V minu­losti bola zdro­jom obživy, neskôr bola zatra­co­vaná a dnes sa pomaly zba­vuje pred­sud­kov. Ľudia zno­vu­ob­ja­vili vše­strannú silu, ktorú v sebe konopa siata nesie. Dnes sa už opäť využíva v koz­me­tike, tex­til­nom či sta­veb­nom prie­mysle, ale aj v zdra­vej výžive. Svoje o tom vie Sum Bio Orga­nic, značka s tými naj­lep­šími konop­nými pro­duk­tami na Slo­ven­sku.

Pri pohľade na konope sa aj dnes mno­hým vyba­via len jej psy­chot­ropné účinky a skôr si ju dokážu pred­sta­viť v uba­le­nom jointe ako v masti, čaji, múke alebo oleji. Hovo­ríme však o konope sia­tej, kto­rej pes­to­va­nie je na Slo­ven­sku schvá­lené a ktorá obsa­huje menej ako 0,2% THC, teda nehro­zia halu­ci­ná­cie a eufo­rické pocity. Táto rast­linka však obsa­huje mnoho vzác­nych látok, ktoré majú pre náš orga­niz­mus obrov­ské bene­fity. Podľa odbor­ní­kov je doslova zázračná!

Foto: leafly.com

Silu konope už obja­vilo via­cero potra­vi­no­vých zna­čiek, ktoré ju pre­dá­vajú v podobe konop­ných semie­nok, oleja či prášku. Konope obsa­huje obdi­vu­hodné množ­stvo biel­ko­vín, často až 25%, a všetky esen­ciálne ami­no­ky­se­liny, čo z nej robí skvelú náh­radu živo­číš­nych zdro­jov pro­te­ínu, ako naprí­klad mäsa.

Niet preto divu, že dnes konope náj­deme v mno­hých pro­duk­toch špor­to­vej výživy, v kto­rej hrá pro­teín významnú úlohu. Okrem toho vo vzác­nych semien­kach náj­deme záso­bá­reň omega 3, 6 a 9 mast­ných kyse­lín a mine­rá­lov ako váp­nik, hor­čík, fos­for, dras­lík, železo či zinok. Konopné semienka obsa­hujú aj látku kana­bi­diol, ktorá má silné anti­oxi­dačné účinky.

Foto: sum.sk

Pros­peš­ným účin­kom konopy sia­tej verí aj značka Sum Bio Orga­nic z Dol­ného Kubína, ktorá sa roz­hodla vyrá­bať prvo­triedne pro­dukty zdra­vej a špor­to­vej výživy. Neus­tále ino­vujú a vyví­jajú nové výrobky so špe­ciál­nym zlo­že­ním. Prvo­triedna je pre nich kva­lita, preto sú ich výrobky v BIO kva­lite a sú špič­kou na trhu. Dôsledne vybe­rajú dodá­va­te­ľov a kva­litu ich suro­vín pre­ve­rujú.

V dobe, keď sme okolo roku 2010 začí­nali a v pod­state aj dnes, stála konopa na okraji záujmu, no podľa nás stojí za to sa jej veno­vať. Nehľa­diac na množ­stvo využití tejto rast­liny, je len málo naozaj eko­lo­gic­kých plo­dín, ktoré sa môžu pochvá­liť zápor­nou CO2 sto­pou, a konopa taká je. Naša snaha preto sme­ruje k tomu, aby sa slo­ven­skí poľ­no­hos­po­dári vrá­tili k pes­to­va­niu konopy, pre­tože to má zmy­sel, aj keď je to beh na dlhú trať,” uvie­dol spo­lu­za­kla­da­teľ značky Miro Hazu­cha.

Foto: womenshealthmag.co.uk/lefly.com

Sum vyvi­nul vlastnú radu konop­ných pro­te­ínov, pro­te­ínov Hem­po­wer a Be Vegan Hero. Každá rada sa mierne líši zlo­že­ním a náj­deš ju v čis­tých či prí­rod­ných prí­chu­tiach ako kakao, vanilka či kokos. Všetky sú sla­dené výhradne gly­ko­zidmi sté­vie alebo cuk­rom z koko­so­vých kve­tov a nenáj­deš v nich žia­den rafi­no­vaný cukor či umelé sla­didlá.

Obsa­hujú až 50% pro­te­ínu a sú preto skve­lou náh­ra­dou za kla­sické srvát­kové pro­te­íny. Cit­li­vej­ším ľuďom či tým s aler­giami často spô­so­bujú nemalé trá­viace prob­lémy, a preto je ich záchra­nou práve konopný pro­teín, ktorý je vhodný pre vegá­nov aj ľudí s lak­tó­zo­vou into­le­ran­ciou. Obsa­huje pri­tom všetky esen­ciálne ami­no­ky­se­liny, skvelo strá­vi­teľné biel­ko­viny a množ­stvo vlák­niny. Neza­ťa­žuje meta­bo­liz­mus a obličky.

Foto: sum.sk

Značka je naozaj kre­a­tívna. Nie­len, že jej obaly sú nesmierne ori­gi­nálne a nápa­dité, ale vyvíja aj pro­dukty, ktoré, mini­málne na slo­ven­skom trhu, nenáj­deš. Dal by si si zdravé a chutné konopné “KaKauKo” či konopnú kávu? Sum tvoje pria­nie splní.

V kakau pre veľ­kých aj malých náj­deš len konopný pro­teín, kaka­ový prá­šok, cukor z koko­so­vých kve­tov, cej­lón­sku ško­ricu a vanilku, to všetko samoz­rejme v bio kva­lite. Ráno ťa zas povzbudí jemná orieš­ková aróma a chuť konop­nej kávy zo 100% Bio ara­bicy z eko plan­táží a konop­ných semie­nok. Skrátka čistá ener­gia z prí­rody.

Foto: sum.sk

V konope náj­deš silu aj keď nehol­du­ješ špor­tom a nepot­re­bu­ješ zvý­šiť prí­sun pro­te­ínov a rege­ne­ro­vať. Sum má v port­fó­liu aj za stu­dena liso­vaný konopný olej, ktorý zvýši tvoj prí­sun omega 3 mast­ných kyse­lín a vita­mínu E v potrave, alebo konopné semienka, ktoré sa hodia do šalátu či jogurt, ale aj samotné ako malý snack.

Či už to budú surové nelú­pané, lúpané alebo pra­žené. Uvi­díš, že to chrum­ka­nie pod zubami a orieš­kovú chuť si zami­lu­ješ, navyše si môžeš byť istý, že svojmu telu dávaš to naj­lep­šie. Sum nako­niec vyrába aj prí­rodné konopné mydlo bez škod­li­vých che­mi­ká­lií.

Foto: sum.sk

Značke Sum Bio Org­nic sa na trhu nesmierne darí, neus­tále ide vpred a vymýšľa nové ešte lep­šie pro­dukty. Veríme, že popu­la­rita konopy sia­tej vo výžive aj ďal­ších oblas­tiach využi­tia bude naras­tať, pre­tože by bola nesmierna škoda, ak by sme na túto cennú plo­dinu opäť zabudli. Je len málo rast­lín, ktoré majú tak vše­stranné využi­tie, eko­no­micky výhodne sa pes­tujú a majú toľko bene­fi­tov pre naše zdra­vie.

Foto: biocare.sk

Pridať komentár (0)