Zdie­ľaj a šetri

Lukáš Gašparík jr. / 4. decembra 2014 / Tools a produktivita

Po spus­tení služby Uber­Pool v Paríži a San Fran­ciscu začiat­kom tohto roka, spúšťa Uber podobnú službu aj pre New York. Mesto s množ­stvom ľudí a ešte viac autami, v kto­rých je kopa nevy­uži­tých miest.

Uber, ktorý spúšťa v NY službu Uber­Pool, ponúka spô­sob, ako zdie­ľať jazdu s nie­kým, kto si objed­nal službu UberX na rov­na­kej trase. Pro­stred­níc­tvom tejto služby je možné zní­žiť náklady na pre­pravu v NY o 20 až 50%. Keďže službu UberX využí­vajú na jazdu po meste pre­dov­šet­kým jed­not­livci alebo dvo­j­ice, stále tým zostá­vajú 2 – 3 miesta v aute voľné. Uber preto ponú­kol mož­nosť svoje jazdy spo­jiť a tým šet­riť.

Uber začal s touto myš­lien­kou expe­ri­men­to­vať v auguste v San Fran­ciscu, kde sľu­buje 40% zní­že­nie nákla­dov. Minulý mesiac bola táto služba spus­tená aj v Paríži.

Spo­loč­nosť Uber však nie je jediná, ktorá posky­tuje takýto typ služby. Jeho kon­ku­rentmi sú spo­loč­nosti ako Lyft alebo Side­car. Toto sa však nepáči Kali­forn­skej komi­sií verej­ných slu­žieb, ktorá začala z dôvodu nezá­kon­nosti vyšet­ro­va­nie týchto slu­žieb a pohro­zila ich zru­še­ním.

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)