Zdie­ľajte svoje emó­cie pro­stred­níc­tvom slo­ven­skej appky One Love

Tomáš Kahn / 18. marec 2015 / Business

One Love a Fle­mio ofi­ciálne vydajú ich oča­ká­vanú komu­ni­kačnú apli­ká­ciu s náz­vom “One Love“. One Love je nová slo­ven­ská apli­ká­cia pre iPhony a Andro­idy na šíre­nie emó­cii.

Apli­ká­cia One Love je vyba­vená jedi­neč­nými fun­kciami, ktoré posky­tujú skvelé uží­va­teľ­ské skú­se­nosti v oblasti zdie­ľa­nia emó­cií pro­stred­níc­tvom tele­fónu. Srdce je sym­bo­lom lásky a každý ho dobre pozná. Jed­no­du­cho pove­dané, pošlite srdce a dajte pocí­tiť vašej láske, že ona je pre vás tá jediná.

Pou­ží­va­nie apli­ká­cie je sku­točne jed­no­du­ché a zábavné… „Koľ­ko­krát za deň mys­líte na svoju lásku? A koľ­ko­krát vaša láska o tom naozaj vie, keď na ňu mys­líte? Pove­dzme, že sto­jíte v rade na obed, ale nemáte dosť času na krátky roz­ho­vor a ani na napí­sa­nie ori­gi­nál­nej SMS správy. One Love vám umož­ňuje pove­dať: Milu­jem ťa, chý­baš mi, chcem byť s tebou – iba jed­ným pohy­bom prsta! Sme si istí, že si zami­lu­jete dizajn a vymo­že­nosti našej apli­ká­cie rov­nako ako hlboké spo­je­nie medzi vami a vašou lás­kou.“ Pove­dal Vla­di­mír Vrá­bel, CEO One Love.

Dizajn One Love je posta­vený na fan­tá­zii a ori­gi­na­lite. „Naším cie­ľom je, aby bolo zdie­ľa­nie lásky ľah­šie a oveľa zábav­nej­šie. Exis­tuje veľa apli­ká­cií na báze správ, avšak žiadna z nich sa neza­me­riava na takéto špe­ci­fické pocity. Celý záži­tok z kres­le­nia srdca na obra­zovku, ktorá bije a mení farby je istý druh oslavy. Vytvo­re­nie tejto mul­ti­plat­for­mo­vej apli­ká­cie umožní ľuďom vyjad­riť jed­no­duh­šie svoje pocity“, pove­dal Sla­vo­mír Glin­ský, dizaj­nér One Love.

Pridať komentár (0)