Zdroje, s kto­rými každý dokáže vybu­do­vať BIZ­NIS

Kristína Šuvadová / 11. apríla 2016 / Tools a produktivita

Ak práve roz­bie­haš nejaký star­tup, mal by si vedieť, že inter­net ponúka mnoho uži­toč­ných zdro­jov, ktoré ti nie­koľ­ko­ná­sobne uľah­čia prácu. Tu je zopár z tých naj­lep­ších, na ktoré by si sa mal určite aspoň pozrieť.

Ide­a­tor

Máš skvelý nápad a rád by si z neho spra­vil úspešný biz­nis? Začni s Ide­a­to­rom. Je to plat­forma pre ľudí ako ty, ktorí svoj nápad chcú zre­a­li­zo­vať a pre­me­niť ho na mili­óny.

Tony Rob­bins

Ak chceš v tomto odvetví uspieť, musíš obja­viť a hlavne využiť svoj poten­ciál. Ako zo seba dať 110% ti ukáže Tony Rob­bins. Neexis­tuje nikto pro­duk­tív­nejší, koho by si mal fol­lo­wo­vať.

Ecwid

Ak by si si chcel vytvo­riť e-com­merce stránku len za 5 minút, určite nav­štív stránku Exwid.com. Je to naozaj skvelá stránka, nav­šte­vuje ju niečo cez 900 000 pre­daj­cov z celého sveta.

1

QuickS­prout

Toto je jedna z naj­lep­ších strá­nok, kde sa naučíš skoro všetko o digi­tál­nom mar­ke­tingu.

Lin­ke­dIn

Jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí v kaž­dom biz­nise sú kon­takty. Zostať v kon­takte s dôle­ži­tými ľuďmi a takisto si vytvo­riť čo naj­viac nových kon­tak­tov je kľú­čové. Práve na to je naj­lepší Lin­ke­din.

Hip­Dial & Google + Han­gouts 

Na to, aby si so svo­jím kolek­tí­vom ostal v kon­takte, skvelo využi­ješ Hip­Dial, alebo Google+Hangouts. Ide o stránky, ktoré ti poskytnú mož­nosť video-kon­fe­ren­cie. Navyše sú veľmi jed­no­du­ché a to je presne dôvod, prečo ich majú star­tu­pisti radi.

Due

Ak si chceš zefek­tív­niť a uľah­čiť všetky papie­ro­vačky a fak­tu­rá­ciu, určite ti s tým pomôže Due.com.

2

WordP­ress

Ak aj fun­gu­ješ v off­line sfére, onlinu sa nevyh­neš. Kva­litná stránka je pre tvoj biz­nis veľmi dôle­žitá. Ľudia si vďaka nej vytvá­rajú názor a mienku o tvo­jej firme. WordP­ress je pre tvoj blog/web ako stvo­rený, nakoľko sa s ním zachá­dza veľmi jed­no­du­cho.

Kayak

Ako biz­nis­man budeš určite veľa ces­to­vať. Mini­málne pôj­dete na nejaký ten team­bu­il­ding. Kayak ti pomôže s výbe­rom hote­lov a tak­tiež vďaka nemu môžeš nájst tú naj­vý­hod­nej­šiu letenku.

Base­Camp

Ak je tvoj tím rozt­rú­sený a každý tvoj zamest­na­nec je z iného mesta/štátu, vďaka Base­Camp zosta­neš zo svo­jimi zamest­nan­cami v neus­tá­lom kon­takte.

Drop­box & Google Drive

Určite sa ti nie­kedy stane, že posie­laš súbor väčší, ako je tvoja e-mai­lová schránka schopná zniesť. Drop­box a Google Drive sú ide­álne na zdie­ľa­nie väč­ších súbo­rov tak, aby k ním mal prí­stup každý.

Lan­gu­age­Trans­la­tion

Na kva­litné pre­lo­že­nie webu, prí­padne neja­keho iného doku­mentu využi LanguageTranslation.com

A Smart Bear

A Smart Bear je blog, ktorý vytvo­ril Jason Cohen pre všet­kých pod­ni­ka­te­ľov. Náj­deš tu skvelé rady a tipy pre tvojé pod­ni­ka­nie, Jason už totiž dopo­mo­hol nejed­nému biz­nisu.

3

Roc­ket Lawyer

Určite sa popri pod­ni­kaní stret­neš aj s neja­kými práv­nymi prob­lé­mami. Ak hľa­dáš rýchlu právnu radu zadarmo, určite sa pozri na Roc­ket Lawyer.

Copyb­log­ger

Con­tent mar­ke­ting je dôle­žitá súčasť kaž­dého online mar­ke­tingu. Skvelé tipy a rady náj­deš na stránke Copyblogger.com.

Crunch­Base

Všetko o finan­co­vaní star­tu­pov náj­deš na CrunchBase.com.

99 Designs

Ak nie su ume­lec, ale potre­bu­ješ nejaké kva­litné logo (prí­padne nejakú inú gra­fiku), určite nav­štív 99Designs.com.

Ignite Visi­bi­lity Uni­ver­sity

Ďal­šia zbierka uži­toč­ných infor­má­cií, ktoré ti dopo­môžu k tomu, aby bol tvoj star­tup exce­lentný.

Marc & Angel Hack Life

Ako samos­tatný pod­ni­ka­teľ budeš určite potre­bo­vať nejaké dobré tipy a triky na to, aby si si v nie­kto­rých situ­áciach vedel vysta­čiť aj sám. Ďal­šia skvelá stránka na takéto infor­má­cie je preto marcandangel.com.

A takýchto zdro­jov exis­tuje naozaj mnoho. Stačí si len sad­núť za počí­tač a hľa­dať. Ak sa ti však nechce, určite skús využiť aspoň nie­ktoré z vyš­šie spo­me­nu­tých. Uľah­čia ti prácu a ušet­ria tvoj čas.

Snímka obrazovky 2016-04-06 o 20.11.26Zdroj: inc.com, zdroje foto­gra­fií: pbs.twimg.com, due.com, find-job.net, marcandangel.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: workopolis.com

Pridať komentár (0)