To, že budu­ješ star­tup nezna­mená, že si špe­ciálny

Ľudovíť Nastišin / 22. februára 2016 / Business

Áno, star­tupy sú teraz cool. Je to sexi téma, v pod­state sa už jedná o mains­tream a neubehne deň, kedy by nám na news­fe­ede niečo o neja­kom star­tupe nevy­behlo. Nejaký 20 ročný cha­lan dal výpo­veď a zaro­bil miliardu dolá­rov.

A ty chceš byť presne ako on, však? Chceš vybu­do­vať niečo neiden­ti­fi­ko­va­teľné, chceš star­tup. A v ruke chceš držať zlatý lís­tok do lóže super géniov.

startup-branding-building-a-brand-2

foto: designyourtrust.com

Možno si prí­liš dlho sle­do­val Sili­con Val­ley, možno si čítal pri­veľa o tom ako sa mla­dík z niž­šej stred­nej triedy vypra­co­val a žije si ako pán.

Vieš vôbec čo star­tup vlastne je? Je to jed­no­du­cho biz­nis. Je to niečo, čo robili už kade­jakí pri­sťa­ho­valci pred 100 rokmi, keď prišli do novej kra­jiny a otvo­rili si obchod aby niečo pre­dali.

Star­tup nie je mágia, nie je oča­ru­júci a hlavne nezna­mená free pass do sveta len preto, lebo máš v názve domény “.ly” alebo “.co”.

Budo­va­nie star­tupu ťa neurobí nie­kym špe­ciál­nym.

1.Zakladateľom star­tupu nikto nič nedl­huje

Už sme to videli nie­koľko krát. Mladí foun­deri si zalo­žia stránku na prís­pevky, aby boli schopní zapla­tiť nájom, pre­tože sa musia sústre­diť na budo­va­nie star­tupu.

Ako keby si mys­leli, že im nie­kto niečo dlhuje len pre ich modré oči a nad­še­nie pre ich pro­dukt.

Untitled-4

foto: flyckeringmyth.com

Nie. Snáď si nemys­líte, že zakla­da­te­lia tých naj­väč­ších spo­loč­ností, kto­rými sa inšpi­ru­jeme, oča­ká­vali od ľudí, aby za nich niečo pla­tili len preto, lebo chcú niečo vybu­do­vať?

Nie je to cha­rita. Svet ti nedl­huje obdiv, odpus­te­nie, ani dotá­cie.

2. Star­tupy nie sú tá naj­vyš­šia forma biz­nisu

Pre nie­kto­rých to môže znieť prek­va­pu­júco, no star­tupy nie sú to naj­vyš­šie lie­ta­júce lie­tadlo biz­ni­so­vej evo­lú­cie, ktoré by bolo nie­čím lep­šie, ako iné.

Len preto lebo máš sca­le­able biz­nis, či plat­formu alebo digi­tálne vlast­níc­tvo, či appku — nezna­mená to, že máš lepší model ako jed­no­du­chá dizaj­nová agen­túra alebo spo­loč­nosť vyrá­ba­júca ska­te­bo­ardy, kon­zul­tan­ská firma, vodá­ren­ská spo­loč­nosť, či aký­koľ­vek iný biz­nis, ktorý má model, štruk­túru či pro­dukt neza­lo­žený na kla­sic­kých mode­loch star­tup dis­rup­tion a sca­lingu.

Fak­tom je, že biz­nis je biz­nis. A každý jeden môže mať iný cieľ. A iný cieľ nezna­mená horší alebo lepší cieľ.

3.Startup nie je ulti­mátna kari­éra

Vieš o kom si mys­lím, že je naj­lepší dizaj­nér na svete? Jony Ive. Mnoho ľudí by so mnou súhla­silo. A pozrime sa, nebol to on, kto zalo­žil Apple. Nevy­bu­do­val star­tup.

To čo uro­bil bolo, že vzal prácu v spo­loč­nosti, pre ktorú milo­val pra­co­vať.

A svoju prácu robí neuve­ri­teľne dobre. Navrhol úžasné pro­dukty. Zaro­bil obrov­ské množ­stvo peňazí a ovplyv­nil mili­óny ľudí. Takže preto, že nikdy neopus­til svoju prácu kvôli budo­va­niu star­tupu, je jeho kari­éra menej hodná rešpektu? Nie.

jonathan-ive1

foto: technobuffalo.com

To čo robí nie­koho kari­éru hod­not­nou je, že vytvo­ril pro­dukt, či dokon­čil pro­jekty na ktoré bol hrdí. O tom to je. Nikde nie je vyte­sané do kameňa, že ak neza­lo­žíš star­tup, nikdy nebu­deš niečo zna­me­nať.

Ak nejaký foun­der nereš­pek­tuje dob­rých, solíd­nych pra­cov­ní­kov tak ako neus­tále omie­ľa­ných pod­ni­ka­te­ľov so super tech­no­ló­giou.…, jeho spo­loč­nosť sa dlho neu­drží.

Pre­tože práve tí solídni pra­cov­níci ju môžu spra­viť skve­lou, takže ak ich nereš­pek­tuje, ukáže sa to.

Na budo­vaní star­tupu nie je nič zlé. Je skvelé stre­tá­vať sa s foun­dermi, pra­co­vať s nimi na pre­mene ich nápadu na niečo úžasné. No je niečo zlé na tom oblaku dymu okolo toho celého. 

Byť zakla­da­te­ľom star­tupu nezna­mená, že si špe­ciálny a keď v to začneš až prí­liš veriť, môže to viesť k monu­men­tál­nym prú­se­rom, neetic­kým roz­hod­nu­tiam, PR kata­stro­fám, neús­peš­ným pro­duk­tom a pod. Takže vždy treba mať správny prí­stup k veci. 

what-one-successful-startup-founder-would-tell-himself-if-he-could-go-back-in-time

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)