Zem postup­ne pri­chá­dza o prí­ro­du. Ľud­stvu sta­či­lo 25 rokov na to, aby zni­či­lo 10% divo­či­ny

Katarína Jenisová, vedelisteze.sk / 18. septembra 2016 / Eko

Za posled­né dve desať­ro­čia sme stra­ti­li roz­ľah­lé plo­chy divo­kej prí­ro­dy. Môže za to samot­né ľud­stvo.

Ved­ci, kto­rí priš­li s daným výsku­mom a šoku­jú­ci­mi čís­la­mi tvr­dia, že postup­ná stra­ta toh­to živo­ta je veľ­kým prob­lé­mom nie­len pre prí­ro­du, ale aj pre ľud­stvo. “Ak to bude pokra­čo­vať aj naďa­lej, za menej ako sto­ro­čie už z tých­to oblas­tí nezos­ta­ne nič.”

Už od roku 1993 sa z tých­to miest doslo­va vyhá­ňa život. Ťaž­bou či rôz­ny­mi iný­mi prá­ca­mi sa postup­ne ničí prí­ro­da, na kto­rej závi­sia aj mno­hé zvie­ra­tá.

V úpad­ku divo­či­ny boli naj­viac zasia­hnu­té oblas­ti Ama­zó­nie v Juž­nej Ame­ri­ke a stred Afri­ky.Pri­tom sú defi­no­va­né ako tak­mer nedot­knu­té úze­mia. Oblasť Ama­zon­ské­ho pra­le­sa priš­la už o 3,1 mili­ó­na kilo­met­rov štvor­co­vých, čo je tak­mer tre­ti­na jej úze­mia. Ved­ci sa obá­va­jú, že ten­to trend bude aj naďa­lej pokra­čo­vať. Fak­tom je, že sku­toč­ne pokra­ču­je a dokon­ca nabe­rá na rých­los­ti. Tie­to oblas­ti ničí­me ešte skôr ako im stí­ha­me dať nálep­ku chrá­ne­né úze­mie.

Mapa zobra­zu­je zostá­va­jú­ce oblas­ti divo­či­ny zele­nou, stra­tu za dve desať­ro­čia čer­ve­nou a chrá­ne­né úze­mia tma­vo­si­vou.

wildernessfoto: sciencealert.com

Taká veľ­ká stra­ta len za dve desať­ro­čia je ohrom­ná a záro­veň smut­ná,” hovo­rí člen tímu James Wat­son z Uni­ver­zi­ty Que­ens­land v Aus­trá­lii, kto­rý pôso­bí aj v orga­ni­zá­cii na ochra­nu divo­či­ny. “Túto súčasť Zeme už neob­no­ví­te, ako­náh­le je preč, zmiz­nú s ňou aj všet­ky eko­lo­gic­ké pro­ce­sy, kto­ré sú dôle­ži­té pre eko­sys­té­my. Jedi­nou mož­nos­ťou je ochra­ňo­vať to, čo zosta­lo.” 

Väč­ši­na zostá­va­jú­cej divo­či­ny sa nachá­dza na seve­re Ame­ri­ky, Ázie, Afri­ky a v Aus­trá­lii. Pod­ľa nich je dôle­ži­té tie­to mies­ta roz­de­liť na men­šie oblas­ti a vyvi­núť maxi­mál­ne úsi­lie na ich ochra­nu.

Našou povin­nos­ťou je konať, ak to neuro­bí­me bude to kata­stro­fou pre kli­ma­tic­ké zme­ny, cel­ko­vú ochra­nu prí­ro­dy a aj pre mno­hé ľud­ské komu­ni­ty,” dodá­va Wat­son. Dúfaj­me, že súčas­ný trend sa spo­ma­lí a naša pla­né­ta bude aj naďa­lej zele­ná.

vedelisteze

zdroj člán­ku a titul­nej foto­gra­fie: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)