Zem postupne pri­chá­dza o prí­rodu. Ľud­stvu sta­čilo 25 rokov na to, aby zni­čilo 10% divo­činy

Katarína Jenisová, vedelisteze.sk / 18. septembra 2016 / Eko

Za posledné dve desať­ro­čia sme stra­tili roz­ľahlé plo­chy divo­kej prí­rody. Môže za to samotné ľud­stvo.

Vedci, ktorí prišli s daným výsku­mom a šoku­jú­cimi čís­lami tvr­dia, že postupná strata tohto života je veľ­kým prob­lé­mom nie­len pre prí­rodu, ale aj pre ľud­stvo. “Ak to bude pokra­čo­vať aj naďa­lej, za menej ako sto­ro­čie už z týchto oblastí nezos­tane nič.”

Už od roku 1993 sa z týchto miest doslova vyháňa život. Ťaž­bou či rôz­nymi inými prá­cami sa postupne ničí prí­roda, na kto­rej závi­sia aj mnohé zvie­ratá.

V úpadku divo­činy boli naj­viac zasia­hnuté oblasti Ama­zó­nie v Juž­nej Ame­rike a stred Afriky.Pri­tom sú defi­no­vané ako tak­mer nedot­knuté úze­mia. Oblasť Ama­zon­ského pra­lesa prišla už o 3,1 mili­óna kilo­met­rov štvor­co­vých, čo je tak­mer tre­tina jej úze­mia. Vedci sa obá­vajú, že tento trend bude aj naďa­lej pokra­čo­vať. Fak­tom je, že sku­točne pokra­čuje a dokonca naberá na rých­losti. Tieto oblasti ničíme ešte skôr ako im stí­hame dať nálepku chrá­nené úze­mie.

Mapa zobra­zuje zostá­va­júce oblasti divo­činy zele­nou, stratu za dve desať­ro­čia čer­ve­nou a chrá­nené úze­mia tma­vo­si­vou.

wildernessfoto: sciencealert.com

Taká veľká strata len za dve desať­ro­čia je ohromná a záro­veň smutná,” hovorí člen tímu James Wat­son z Uni­ver­zity Que­ens­land v Aus­trá­lii, ktorý pôsobí aj v orga­ni­zá­cii na ochranu divo­činy. “Túto súčasť Zeme už neob­no­víte, ako­náhle je preč, zmiznú s ňou aj všetky eko­lo­gické pro­cesy, ktoré sú dôle­žité pre eko­sys­témy. Jedi­nou mož­nos­ťou je ochra­ňo­vať to, čo zostalo.” 

Väč­šina zostá­va­jú­cej divo­činy sa nachá­dza na severe Ame­riky, Ázie, Afriky a v Aus­trá­lii. Podľa nich je dôle­žité tieto miesta roz­de­liť na men­šie oblasti a vyvi­núť maxi­málne úsi­lie na ich ochranu.

Našou povin­nos­ťou je konať, ak to neuro­bíme bude to kata­stro­fou pre kli­ma­tické zmeny, cel­kovú ochranu prí­rody a aj pre mnohé ľud­ské komu­nity,” dodáva Wat­son. Dúfajme, že súčasný trend sa spo­malí a naša pla­néta bude aj naďa­lej zelená.

vedelisteze

zdroj článku a titul­nej foto­gra­fie: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)