Žev­raj nový iPhone 6?

Peter Kováč / 16. august 2014 / Tools a produktivita

Buzz okolo nového iPhone 6 neutí­cha. Teraz do kotla pri­lo­žilo TMZ, ktoré tvrdí, že má obrázky nového iPhone 6, ktorý sa poda­rilo pre­pa­šo­vať z čín­skej fab­riky Foxconn. 

Z obrázku je vidno, že tele­fón nefičí na novom ope­rač­nom sys­téme iOS8, no TMZ tvrdí, že je to úplne štan­dardná pro­ce­dúra pri výrob­nom pro­cese.

Bez ohladu na to čo si o pra­vo­sti tohto obrázku mys­líte, je dôle­žité spo­me­núť, že dizajn tele­fónu sa až prí­liš zho­duje z dopo­siaľ uve­rej­ne­nými leakmi. 

Na dru­hej strane pofi­derný nový sen­zor v hor­nej časti tele­fón, pod­súva otázku o hod­no­ver­nosti. Môže to byť väčší mik­ro­fón, reproduktor…no jedno je isté, na žiad­nom z pre­doš­lých lea­kov sme takýto sen­zor nevi­deli.

Iphone 6, ktorý má byť pred­sta­vený 9. Sep­tem­bra má prísť s väč­ším 4,7 pal­co­vým disp­le­jom, lep­šou bater­kou, novým A8 čipom a množ­stvom ďal­ších vecí o kto­rých sa len dom­nie­vame, že sú prav­divé, ako naprí­klad indukčné nabí­ja­nie, čo by bolo super.

Pridať komentár (0)