Žien v pod­ni­ka­ní nie je nikdy dosť. Tak sa neboj­te a skús­te to!

Nikola Brehová / 14. októbra 2016 / Business

Chce­li by ste roz­be­hnúť svoj biz­nis a nevie­te ako začať? VÚB Biz­nis aka­dé­mia pre pod­ni­ka­vé ženy má opäť pri­pra­ve­ný prog­ram prá­ve pre ženy, kto­ré sú v začiat­koch svoj­ho pod­ni­ka­nia. Pošli­te pri­hláš­ku do 28.10. a zís­kaj­te cen­né rady od skú­se­ných odbor­ní­kov.

VÚB ban­ka orga­ni­zu­je Biz­nis aka­dé­miu pre pod­ni­ka­vé ženy už ôsmy raz a má za sebou množ­stvo úspeš­ných prí­be­hov absol­ven­tiek. „Do Busi­ness aka­dé­mie som sa pri­hlá­si­la naj­mä zo zve­da­vos­ti, nakoľ­ko sa už tre­tí rok vlast­né­mu pod­ni­ka­niu venu­jem, pre­to­že mož­nosť zís­kať nové infor­má­cie, spoz­nať zau­jí­ma­vých lek­to­rov a odbor­ní­kov, či inšpi­ro­vať sa od ďal­ších pod­ni­ka­vých žien je skve­lým moti­vá­to­rom pre rast ale­bo štart váš­ho busi­ness plá­nu. Bol to krás­ny a inšpi­ru­jú­ci víkend, na kto­rý veľ­mi rada spo­mí­nam. Žien by malo v pod­ni­ka­ní pri­bú­dať, tak sa neboj­te a skús­te to. Ide to a ak máte strach, tu vám urči­te pomô­žu ho pre­ko­nať,“ hovo­rí úspeš­ná absol­vent­ka aka­dé­mie Anet­ta Vacu­lí­ko­vá – Oro­si, amba­sá­dor­ka Jamie­ho Oli­ve­ra a zdra­vé­ho stra­vo­va­nia na Slo­ven­sku pod znač­kou Jem Iné. 

anettaÚspeš­ná absol­vent­ka VÚB Biz­nis aka­dé­mie Anet­ta Vacu­lí­ko­vá – Oro­si, amba­sá­dor­ka Jamie­ho Oli­ve­ra a zdra­vé­ho stra­vo­va­nia na Slo­ven­sku pod znač­kou Jem Iné.“, foto: vub.sk

Regis­trá­cia je už spus­te­ná!

Všet­ky dámy s pod­ni­ka­teľ­ský­mi ambí­cia­mi sa môžu pri­hlá­siť na www.podnikavezeny.sk. Pri­hláš­ky je mož­né zasie­lať elek­tro­nic­ky do 28.10.2016.
Šan­cu absol­vo­vať troj­dňo­vý works­hop, kto­rý sa bude konať 10. – 12. novem­bra 2016 v Bra­ti­sla­ve, zís­ka 20 úspeš­ných uchá­dza­čiek. Tie spo­me­dzi všet­kých pri­hlá­šok vybe­rie odbor­ná poro­ta.
ek
foto: vub.sk

VÚB Biz­nis aka­dé­mia pre pod­ni­ka­vé ženy

VÚB Biz­nis aka­dé­mia pre pod­ni­ka­vé ženy je urče­ná začí­na­jú­cim pod­ni­ka­teľ­kám, kto­rým pomá­ha roz­ví­jať ich biz­nis. Jej ôsmy roč­ník teraz pri­chá­dza s vylep­še­ným kon­cep­tom. Prog­ram ponúk­ne ešte väč­ší pries­tor na dis­ku­siu, osob­né kon­zul­tá­cie a naj­mä imple­men­tá­ciu zís­ka­ných poznat­kov. Novin­kou bude sprí­stup­ne­nie pred­ná­šok onli­ne.
V poro­te toh­to­roč­nej VÚB Biz­nis aka­dé­mie pre pod­ni­ka­vé ženy zasad­ne zná­ma ban­kár­ka Ele­na Kohú­ti­ko­vá, ale aj pod­ni­ka­teľ Ján Lun­ter s úspeš­nou fir­mou Alfa Bio a Jani­ca Laco­vá z Jem Iné. Čest­ný hos­ťom bude Nico­le Sinet, zakla­da­teľ­ka fran­cúz­skej koz­me­ti­ky Alt­he­ag­rey. Svo­ji­mi zau­jí­ma­vý­mi pod­ni­ka­teľ­ský­mi prí­beh­mi a skú­se­nos­ťa­mi urči­te inšpi­ru­jú všet­ky šikov­né ženy.

Viac infor­má­cii na: www.podnikavezeny.sk

vub_podnikavezeny_700x200_banner

logo_1

foto: vub.sk

Pridať komentár (0)