Žien v pod­ni­kaní nie je nikdy dosť. Tak sa nebojte a skúste to!

Nikola Brehová / 14. októbra 2016 / Business

Chceli by ste roz­be­hnúť svoj biz­nis a neviete ako začať? VÚB Biz­nis aka­dé­mia pre pod­ni­kavé ženy má opäť pri­pra­vený prog­ram práve pre ženy, ktoré sú v začiat­koch svojho pod­ni­ka­nia. Pošlite pri­hlášku do 28.10. a zís­kajte cenné rady od skú­se­ných odbor­ní­kov.

VÚB banka orga­ni­zuje Biz­nis aka­dé­miu pre pod­ni­kavé ženy už ôsmy raz a má za sebou množ­stvo úspeš­ných prí­be­hov absol­ven­tiek. „Do Busi­ness aka­dé­mie som sa pri­hlá­sila najmä zo zve­da­vosti, nakoľko sa už tretí rok vlast­nému pod­ni­ka­niu venu­jem, pre­tože mož­nosť zís­kať nové infor­má­cie, spoz­nať zau­jí­ma­vých lek­to­rov a odbor­ní­kov, či inšpi­ro­vať sa od ďal­ších pod­ni­ka­vých žien je skve­lým moti­vá­to­rom pre rast alebo štart vášho busi­ness plánu. Bol to krásny a inšpi­ru­júci víkend, na ktorý veľmi rada spo­mí­nam. Žien by malo v pod­ni­kaní pri­bú­dať, tak sa nebojte a skúste to. Ide to a ak máte strach, tu vám určite pomôžu ho pre­ko­nať,“ hovorí úspešná absol­ventka aka­dé­mie Anetta Vacu­lí­ková – Orosi, amba­sá­dorka Jamieho Oli­vera a zdra­vého stra­vo­va­nia na Slo­ven­sku pod znač­kou Jem Iné. 

anettaÚspešná absol­ventka VÚB Biz­nis aka­dé­mie Anetta Vacu­lí­ková – Orosi, amba­sá­dorka Jamieho Oli­vera a zdra­vého stra­vo­va­nia na Slo­ven­sku pod znač­kou Jem Iné.“, foto: vub.sk

Regis­trá­cia je už spus­tená!

Všetky dámy s pod­ni­ka­teľ­skými ambí­ciami sa môžu pri­hlá­siť na www.podnikavezeny.sk. Pri­hlášky je možné zasie­lať elek­tro­nicky do 28.10.2016.
Šancu absol­vo­vať troj­dňový works­hop, ktorý sa bude konať 10. – 12. novem­bra 2016 v Bra­ti­slave, získa 20 úspeš­ných uchá­dza­čiek. Tie spo­me­dzi všet­kých pri­hlá­šok vybe­rie odborná porota.
ek
foto: vub.sk

VÚB Biz­nis aka­dé­mia pre pod­ni­kavé ženy

VÚB Biz­nis aka­dé­mia pre pod­ni­kavé ženy je určená začí­na­jú­cim pod­ni­ka­teľ­kám, kto­rým pomáha roz­ví­jať ich biz­nis. Jej ôsmy roč­ník teraz pri­chá­dza s vylep­še­ným kon­cep­tom. Prog­ram ponúkne ešte väčší pries­tor na dis­ku­siu, osobné kon­zul­tá­cie a najmä imple­men­tá­ciu zís­ka­ných poznat­kov. Novin­kou bude sprí­stup­ne­nie pred­ná­šok online.
V porote toh­to­roč­nej VÚB Biz­nis aka­dé­mie pre pod­ni­kavé ženy zasadne známa ban­kárka Elena Kohú­ti­ková, ale aj pod­ni­ka­teľ Ján Lun­ter s úspeš­nou fir­mou Alfa Bio a Janica Lacová z Jem Iné. Čestný hos­ťom bude Nicole Sinet, zakla­da­teľka fran­cúz­skej koz­me­tiky Alt­he­ag­rey. Svo­jimi zau­jí­ma­vými pod­ni­ka­teľ­skými prí­behmi a skú­se­nos­ťami určite inšpi­rujú všetky šikovné ženy.

Viac infor­má­cii na: www.podnikavezeny.sk

vub_podnikavezeny_700x200_banner

logo_1

foto: vub.sk

Pridať komentár (0)