Žijeme na eko­lo­gický dlh. Ako dlho ľud­stvu tento prí­stup vydrží?

Martina Horváthová / 18. augusta 2016 / Eko

Ôsmy august bol zlým dňom pre našu pla­nétu. Pre­siahli sme ročnú spot­rebu prí­rod­ných zdro­jov, a to naj­rých­lej­šie ako sa nám dote­raz poda­rilo.

Glo­bal Footp­rint Network (GFN) je orga­ni­zá­cia skú­ma­júca ako svet riadi svoje prí­rodné zdroje a ako rea­guje na zmeny klímy. Od roku 2003 má v zábere 50 kra­jín, 30 miest a 70 glo­bál­nych par­tne­rov, ktorí ponú­kajú svoje vedecké poznatky. Okrem toho stojí za Earth Overs­hoot Day. Orga­ni­zá­cia GFN ozna­muje kaž­do­ročne ľud­stvu deň, kedy boli vyčer­pané prí­rodné zdroje určené na celo­ročnú spot­rebu. Táto pra­vi­delná štú­dia vychá­dza z 15 000 dáto­vých bodov a z vedec­kej lite­ra­túry.

kuva_1_wwf_living_planet_report_2014

foto: sitra.fi

Podľa týchto infor­má­cií môžu jed­no­du­cho roz­de­liť eko­lo­gické zdroje, ktoré je Zem schopná obno­viť. Čísla uka­zujú, že člo­vek spot­re­buje 160% cel­ko­vej zem­skej kapa­city do konca roka.

How-many-planets-v3-900

foto: overshootday.org

GFN vysvet­ľuje vo svo­jom vyhlá­sení, že ľud­stvo vypúšťa viac oxidu uhli­či­tého do atmo­sféry než naše oce­ány a lesy dokážu absor­bo­vať. Tým poško­dzu­jeme rybo­lov, kácame lesy rých­lej­šie ako sa stihnú rege­ne­ro­vať.

World-2000

foto: overshootday.org

Naša chuť po prí­rod­ných zdro­joch neus­tále ras­tie. Tento deň pri­padá kaž­dým rokom na skorší dátum. V minu­lom roku pri­pa­dol tento deň na 9. augusta, pred pia­timi rokmi to bol 11. august, 10 rokov dozadu to bol 24. august a pred 40 rokmi bol deň 19. novem­ber. Smutné však?

Avšak, nie sme úplne odsú­dení na skazu. Miera vyčer­pa­nia zdro­jov sa za posled­ných 5 rokov spo­ma­lila. Našťas­tie, nie­ktoré kra­jiny s týmto prob­lé­mom už bojujú. Naprí­klad Costa Rica gene­ro­vala 97% elek­tric­kej ener­gie z obno­vi­teľ­ných zdro­jov za prvý kvar­tál 2016. Por­tu­gal­sko, Nemecko a Bri­tá­nia tiež uká­zali úro­veň schop­nosti čer­pa­nia ener­gie z obno­vi­teľ­ných zdro­jov, zatiaľ čo Čína navrhla plán na zní­že­nie spot­reby mäsa o 50%. To by v roku 2030 zna­me­nalo zní­že­nie emi­sií oxidu uhli­či­tého v živo­číš­nej výrobe o 1 miliardu ton.

How-many-countries-v3-900

foto: overshootday.org

Paríž­ska dohoda o klíme je naj­sil­nej­šie tvr­de­nie o potrebe zní­žiť uhlí­kovú stopu. Táto dohoda bola pri­jatá 200 kra­ji­nami po celom svete v decem­bri 2015. Ak sa táto dohoda bude dodr­žo­vať a pri­dajú sa ďal­šie kra­jiny, uhlí­ková stopa sa dostane na nulu v roku 2050.

Ako pove­dal spo­lu­za­kla­da­teľ a gene­rálny ria­di­teľ spo­loč­nosti Glo­bal Footp­rint Network, Mat­his Wac­ker­na­gel, tento nový spô­sob života pri­chá­dza s množ­stvom výhod, no vyža­duje si obrov­ské úsi­lie na ich napl­ne­nie. Dob­rou sprá­vou je, že vďaka súčas­ným tech­no­ló­giám je tento cieľ dosia­hnu­teľný s níz­kymi nákladmi, a to by malo pod­ne­co­vať k vzniku nových sek­to­rov zaobe­ra­jú­cich sa práve obno­vi­teľ­nými zdrojmi ener­gie. Jediné, čo teraz potre­bu­jeme naj­viac je poli­tická voľa.

smokestacks_shutterstock_226073734

foto: footprintfinance.org

Odpo­rú­čame nav­ští­viť stránku Earth Overs­hoot Day, kde sa dozvieš mnoho zau­jí­ma­vých, či alar­mu­jú­cich infor­má­cií k aktu­ál­nemu stavu nášho život­ného pro­stre­dia. Je našou voľ­bou, či sa posta­ráme o zmenu k lep­šiemu.

Zdroj: iflscience.com, overshootday.org, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pixabay.com

Pridať komentár (0)