Zjed­no­duší You­cog­nize život tera­pe­utom a pacien­tom?

Michal Tomek / 9. marec 2014 / Business

Aj keď je psy­cho­ló­gia stará veda, vďaka you­cog­nize zís­kava moderný “šmrnc”. Jung alebo Freud by sa tejto appke určite pote­šili.

Igor Holas je vedec a snaží sa poro­zu­mieť ľud­skému sprá­va­niu. Milan Stes­kal je spo­lu­za­kla­da­teľ Mosaic Media. Títo dvaja ľudia sa dali dokopy, aby spra­vili život o kúsok jed­no­duch­ším. Aspoň teda pre tera­pe­utov a ich pacien­tov. Zro­dila sa myš­lienka vyme­niť staré papie­rové for­mu­láre za to, čo je in – smart­fóny. V apríli 2013 vzni­kol you­cog­nize.

You­cog­nize je webová apli­ká­cia fun­gu­júca na smart­fónch. Psy­cho­te­ra­pe­uti už nemu­sia využí­vať papie­rové mood­charty, do kto­rých si pacienti zapi­so­vali svoje pocity a duševné stavy. Teraz je pro­ces digi­tálny. Pacient si cez apli­ká­ciu zazna­me­náva všetky dôle­žité infor­má­cie. Také ako naprí­klad „Cítite úzkosť?“ „Cítite sa dep­ri­mo­vaný?“ a podobne. Odpo­vede sú v roz­me­dzí od „Vôbec“ až po „Veľmi“. Tieto zazna­me­nané infor­má­cie si potom tera­peut môže vizu­ali­zo­vať a ukla­dať do gra­fov, keďže sú v cloude. Na základe toho vie pri­pra­viť najv­hod­nej­šie sede­nie a tera­piu pre kli­enta.

S apli­ká­ciou sa budú sna­žiť pre­nik­núť najmä na ame­rický trh. Tam sa podľa slov zakla­da­teľa Milana Stes­kala nachá­dza pri­bližne sto mili­ó­nov ľudí s dušev­nou poru­chou. Aj preto ide prav­de­po­dobne o kľú­čový trh pre roz­beh. Prvotné náklady si hra­dili sami zo svo­jich úspor. Neskôr, v novem­bri 2013, zís­kali angel inves­tora. V roku 2013 sa tento pro­jekt stal fina­lis­tom StartupAwards.SK v kate­gó­rii Society.

Prav­de­po­dobne bude pre­nik­nu­tie slo­ven­skej firmy na ame­rický trh pomerne tvr­dým orieš­kom, no nepo­chy­bu­jeme, že you­cog­nize to zvládne!

Pridať komentár (0)