Značky, ktoré vládnu Ins­ta­gramu

Karol Stračár / 8. apríl 2015 / Business

Ins­ta­gram, ktorý nedávno oslá­vil 4 roky, sa roz­hodne nemôže so svo­jimi 200+ mili­ónmi uží­va­te­ľov porov­ná­vať s face­bo­okom, ktorý má až 1,35 miliardy uží­va­te­ľov, avšak tento defi­cit nahrá­dza Ins­ta­gram plne svo­jim enga­ge­men­tom. Výrazná domi­nan­cia Ins­ta­gramu v pomere likeov a komen­tov k fol­lo­we­rom vo vzťahu k ostat­ným online komu­ni­tám je vše­obecne známa, najmä kvôli svo­jej pou­ži­teľ­nosti – jed­no­du­chosti sha­re­ova­nia vyso­ko­kva­lit­ných fotiek a videí pre svo­jich uží­va­te­ľov.

Pove­dzme si na rovinu, na Ins­ta­grame toho nie je veľa, čo nemať rád. Tech­no­lo­gický gigant Mic­ro­soft je podob­ného názoru, preto sa roz­ho­dol využí­vať jeho výhody naplno a ozná­mil, že najal foto­re­por­téra, ktorý „bude doku­men­to­vať rôzne oblasti, aby uká­zal ako vyná­lez­co­via, vedci a verejne známe osoby pou­ží­vajú tech­no­ló­gie Mic­ro­softu s cie­ľom dosiah­nuť viac“. Ins­ta­gram roz­hodne teda už nie je len miesto na šíre­nie fotiek milých šte­nia­tok pre pote­še­nie oka.

Pozrime sa teda, ktoré značky Ins­ta­gram nie­len pou­ží­vajú, ale stali sa tu tými naj­väč­šími hráčmi. Aj keď je to vždy na sub­jek­tív­nom pohľade jed­not­livca, čo vlastne pojmy „naj­väč­šie“ alebo „naj­sil­nej­šie“ značky zna­me­najú, zosta­vili sme reb­rí­ček tých naj podľa miery enga­ge­mentu a počtu ich fol­lo­we­rov.

Star­bucks

Celo­sve­tovo známa značka kávy a iných nápo­jov má k dis­po­zí­cii pri svo­jich 21 000 pre­vádz­kach dosta­točnú vzorku ľudí, s kto­rými sa chce pode­liť pode­liť o svoje zábery. Na jeho ins­ta­gra­mo­vom konte vidíme všetko od pro­pa­gá­cie tých naj­zná­mej­ších pro­duk­tov, až po prí­behy ver­ných zákaz­ní­kov, ktorí po práci nikdy neobídu ich obľú­benú kavia­reň. Okrem toho si ľudia z celého sveta uží­vajú túto Star­bucks expe­rience spolu s hash­ta­gom #Whe­re­InT­he­World a fot­kou ich latte kávy, cap­puc­cina alebo smo­ot­hie.

Nati­onal Geog­rap­hic

Pre tútu legen­dárnu vedecko-vzde­lá­va­ciu spo­loč­nosť asi ani ide­ál­nej­šie miesto na pro­pa­gá­ciu v online svete neexis­tuje. Samotné čísla tento fakt len pod­po­rujú a Nati­onal Geog­rap­hic so svo­jimi 9 mili­ónmi fol­lo­we­rov a tak­mer 5 000 prís­pev­kami sku­točne val­cuje. Tieto šta­tis­tiky sú pri pohľade na ich zdie­ľané fotky abso­lútne zaslú­žené, pre­tože sa cítite pri nich ako na ceste okolo sveta so sprie­vod­com.

GoPro

Všetci závis­láci od adre­na­línu vo vzdu­chu, na snehu alebo vo vode milujú toto konto, pre­tože vedia, že tu nájdu čo hľa­dajú, bez toho, aby sa pohli od svojho smart­fónu. Značka GoPro je u vyzná­va­čov extrém­nych špor­tov popu­lárna ako nikdy pred­tým, pri­čom na Ins­ta­grame sa snaží okrem vlast­ného obsahu zve­rej­ňo­vať aj fotky a videá tých naju­le­te­nej­ších pou­ží­va­te­ľov týchto malých HD kamier.

Tim­ber­land

Nikomu netreba pred­sta­vo­vať tohto výrobcu kla­sic­kých kože­ných vyso­kých topá­nok (boots). Napriek tomu, že značka Tim­ber­land sa pohy­buje na scéne už nejaký pia­tok, môže byť inšpi­rá­ciou pre ostat­ných výrob­cov obuvi ako využiť Ins­ta­gram naplno. A nie je to len o cool fot­kách topá­nok na nohe, ale aj o naaran­žo­vaní týchto topá­nok do rôz­nych vizu­álne zau­jí­ma­vých pro­stredí.

Intel

Na Ins­ta­grame je oveľa menej B2B (busi­ness-to-busi­ness) zame­ra­ných zna­čiek ako B2C (busi­ness to con­su­mer), teda tých, ktoré sa orien­tujú na samot­ného zákaz­níka. Asi naj­vý­raz­nej­šou znač­kou spo­me­dzi B2B je jeden z naj­väč­ších sve­to­vých výrob­cov polo­vo­di­čov Intel. Miesto v tomto zozname si však neza­slú­žil počtom prís­pev­kov, ale s počtom fol­lo­we­rov, ktorý pre­kro­čil 25 000, čím má dosta­točne početné obe­cen­stvo na pred­ve­de­nie svo­jich vyná­le­zov, vylep­šení, vychy­tá­vok a samot­nej elek­tro­niky.

The Ellen DeGe­ne­res Show

Nie­kedy člo­vek potre­buje vypnúť, vydých­nuť si nach­víľu a pozrieť si niečo, čo ho rozo­smeje. Práve na to je určené konto The Ellen DeGe­ne­res Show. Každý prís­pe­vok vám jed­no­značne zlepší deň, či už sa jedná o sel­fie s Bil­lom Clin­to­nom alebo Tay­lor Swift, pode­le­nie sa o moment zo súkro­mia Ellen alebo o tra­dičný vtip v #Clas­sic­Jo­keF­ri­day. Ako samotná Ellen, tak aj toto konto je záruka zábavy.

zdroj: mashable.com

Pridať komentár (0)