Znečistenie mikroplastami obmedzuje už aj ľudské práva, majú sa diať veľké zmeny

Lenka Sidorová / 31. januára 2019 / Eko

Zne­čis­ťo­va­nie mik­ro­plas­tami už nie je len prob­lém prí­rody, má vplyv už aj na ľud­ské ži­voty

Zne­čis­ťo­va­nie mik­ro­plas­tami už nie je len prob­lém prí­rody, má vplyv už aj na ľud­ské ži­voty

Mik­ro­plasty sú síce malé, ale sú ob­rov­ským prob­lé­mom pre naše ži­votné pro­stre­die, ohro­zujú mor­ský ži­vot, zne­čis­ťujú pôdu a spô­so­bujú zdra­votné prob­lémy zvie­ra­tám i ľu­ďom.

Európ­ska che­mická agen­túra (ECHA) v stredu na­vrhla novú le­gis­la­tívu, ktorá by za­ka­zo­vala 90 per­cent mik­ro­plas­tov po­u­ží­va­ných v Európe. In­for­mo­val o tom ser­ver Fu­tu­rism.com.

Podľa agen­túry ECHA Európa uvoľ­ňuje do ži­vot­ného pro­stre­dia tak­mer 40 000 ton mik­ro­plas­tov – ma­lič­kých plas­to­vých čas­tíc, zvy­čajne men­ších ako 5 mi­li­met­rov. Tieto mik­ro­plasty po­chá­dzajú väč­ši­nou z koz­me­tiky, čis­tia­cich pros­tried­kov, fa­rieb či hno­jív.

Pri­tom nejde o zložku, ktorá by bola po­trebná pre funkč­nosť pro­duk­tov, ale vý­rob­co­via ich pri­dá­vajú aj zvý­šili svoje zisky alebo sú lac­nej­šie ako al­ter­na­tívne mož­nosti.

Ak EÚ prijme tento zá­kaz mik­ro­plas­tov, množ­stvo čas­tíc vstu­pu­jú­cich do ži­vot­ného pro­stre­dia by v prie­behu na­sle­du­jú­cich dvoch de­sať­ročí kleslo o 440 000 ton.

„Mik­ro­plasty sa stá­vajú sú­čas­ťou prob­le­ma­tiky ľud­ských práv,“ po­ve­dal pre The Gu­ar­dian Bas­kut Tun­cak, špe­cia­lista OSN pre to­xi­ko­ló­giu. „Kroky, ktoré na­vrhla agen­túra ECHA, sú po­trebné na to, aby sa za­bez­pe­čilo, že sú­časné a bu­dúce ge­ne­rá­cie budú môcť vy­chut­nať to, čo je ich ľud­ské právo: čisté, zdravé a udr­ža­teľné pro­stre­die,“ do­dal.

Bo­hu­žiaľ, pro­ces ná­pravy bude po­malý. Ve­decký vý­bor agen­túry ECHA strávi na­sle­du­jú­cich 15 me­sia­cov skú­ma­ním zá­kazu mik­ro­plas­tov a vy­pra­co­va­ním sta­no­viska, ktoré po­šle Európ­skej ko­mi­sii ako vý­kon­nému or­gánu EÚ.

Ko­mi­sia po­tom bude mať tri me­siace na to, aby zvá­žila sta­no­visko a pri­pra­vila právne pred­pisy. Po­tom môže tr­vať ďal­ších osem me­sia­cov, kým aké­koľ­vek zá­kony či ob­me­dze­nia ne­na­do­budnú plat­nosť. Na­priek tomu je po­vzbu­dzu­júce vi­dieť, že sa niečo vô­bec deje.

Pridať komentár (0)