Zo zakú­li­sia naj­väč­šieho biz­nis inku­bá­tora: O postupe pro­jek­tov roz­ho­duje to, ako dokážu nové poznatky a prí­le­ži­tosti pre­me­niť na prog­res a ako im to klape v tíme

Michal Sorkovský, Baška Klimek z impacthub.sk / 17. augusta 2016 / Business

Impact Inku­bá­tor, 3 mesačný bez­platný prog­ram, je naj­väč­ším pod­ni­ka­teľ­ským inku­bá­to­rom na Slo­ven­sku a tento rok spúšťa svoj druhý roč­ník. Star­ti­tUp je par­tne­rom prog­ramu a pri­náša Ti pohľad do záku­li­sia príp­rav a pred­sta­ve­nie expert­ných men­to­rov, ktorí čakajú na tie naj­lep­šie pro­jekty.

Rob tak, aby dobre bolo — biz­nis, ktorý zarába aj pomáha

Do Impact Inku­bá­tor, 3 mesač­ného bez­plat­ného prog­ramu sa môžu pri­hlá­siť kla­sické biz­nis nápady aj star­tupy, otvo­rené sú dve kate­gó­rie Social Busi­ness a Tech­no­logy For Good. Tvoje rie­še­nie by teda malo byť neja­kým spô­so­bom pros­pešné nie­len pre Teba, ale aj spo­loč­nosť. O zmys­lu­pl­ných star­tu­poch a pro­jek­toch sme už písali minule, načer­paj inšpi­rá­ciu. Prí­kla­dom sú aj víťazi Inno­va­ti­on­Hacku.

O 3 mesiace bez­plat­nej pod­pory sa môžeš uchá­dzať, keď už máš pro­jekt naštar­to­vaný, aj keď si ešte len na začiatku. Otvára sa totiž idea aj advan­ced stage.

Čím si pro­jekty prejdú?

Až 30 pro­jek­tov sa dostane na Boot­camp, kde si prejdú opä­tov­nou vali­dá­ciou ich nápa­dov a rie­šení. Z toho 2/3 postú­pia do prvého bloku zame­ra­ného najmä na zís­ka­nie základ­ných biz­nis zruč­ností a vysta­va­nie busi­ness case-u. Na konci tohto bloku odpre­zen­tujú svoje pokroky a case pro­jekty odbor­nej porote.

Podľa infor­má­cií, ktoré sme zís­kali od orga­ni­zá­to­rov bude o postupe roz­ho­do­vať najmä to, ako dokážu pro­jekty za prvý mesiac a pol zlep­šiť svoj mar­ke­ting, sales, opti­ma­li­zo­vať busi­ness case, vyrie­šiť práve otázky a ich cel­ková vízia a ino­va­tív­nosť. Dru­hým dôle­ži­tým fak­to­rom je samotný tím.

Práve tím je jeden z kľú­čo­vých prv­kov úspe­chu — a udr­ža­teľ­nosti. Nie je to len star­tu­pov­ské klišé, je to naozaj tak. Môžeš mať skvelý nápad, ktorý zmení svet, no bez poriad­nej par­tie je veľká prav­de­po­dob­nosť, že to ďaleko nedo­tiah­neš. Pou­čili sme sa z prvého roč­níka a tento rok budeme na tím a jeho zla­de­nie — ako kri­té­rium postupu dávať oveľa väčší dôraz. Veľmi dôle­žité je aj roz­de­le­nie zod­po­ved­ností a práce v tíme,“ pre­zra­dila nám Baška Kli­mek, co-foun­derka Impact HUB Bra­ti­slava.

Do finále sa dostane len pri­bližne 10 tímov a posledný Mes­siah inku­bá­tora sa budú veno­vať témam fun­dingu a pre­sen­ta­tion skills. Čakajú ťa reálne case-stu­dies z cro­wd­fun­dingu, rady a tipy ako oslo­viť inves­tora či donora aj ako čer­pať s fon­dov. Dokopy zažijú pro­jekty vyše 20 pro­fe­si­onál­nych lek­to­rov a men­to­rov.

Každý z finá­lo­vých tímov dostane okrem ďal­ších works­ho­pov a one to one kon­zul­tá­cií aj expert­ného men­tora. Čiže v praxi to zna­mená, že tvoj pro­jekt spá­rujú orga­ni­zá­tori s jed­ným z TOP pod­ni­ka­te­ľov a pred­ta­vi­te­ľov skve­lých slo­ven­ských firiem.

Tímy v kate­gó­rii Tech­no­logy For Good sa môžu tešiť na Jána CIfru z Web­sup­portu, Luciu a Šimona Šic­ko­vov­cov z Pixel Fede­ra­tion, Pavla Magica zo Sygicu, Ken­netha Ryana z KPMG.

Pre pro­jekty v Social Busi­ness kate­gó­rii sú men­tormi Tatiana Švrč­ková zo Slo­vak Tele­komu a Ser­gej Kára z Dobré&Dobre.

Ken­neth Ryan

Mana­ging Par­tner KPMG Slo­ven­sko

Ken sa naro­dil v Írsku, no na Slo­ven­sku žije už 15 rokov. Je čle­nom Írskeho inšti­tútu auto­ri­zo­va­ných účtov­ní­kov. Má bohaté skú­se­nosti zo sveta busi­nessu vďaka viac ako 300 M&A trans­ak­ciám a vyhod­no­co­va­niu obchod­ných mode­lov počas posled­ných dvad­sia­tich rokov. Od roku 2010 bol Ken veľmi aktívny vrámci Slo­ven­skej star­tu­po­vej scény a dodnes osobne men­to­rin­guje star­tupy a ich zakla­da­te­ľov s cie­ľom pre­viesť jeho dlho­ročné skú­se­nosti s rôz­nymi kor­po­rát­nymi kli­entmi k mla­dej gene­rá­cii ino­va­tív­nych pod­ni­ka­te­ľov.

impact1

Lucia Šicko

Foun­der PIXEL FEDE­RA­TION

Spo­lu­za­kla­da­teľka spo­loč­nosti PIXEL FEDE­RA­TION, matka 3 detí s váš­ňou pre ino­vá­cie, vzde­lá­va­nie, hry, svoje deti, tvo­rivé radosti, životné pro­stre­die. Má za sebou dlho­ročnú prax v oblasti IT a ľud­ských zdro­jov, od ria­de­nia pro­jek­tov v oblasti ľud­ských zdro­jov pre kor­po­rátne inšti­tú­cie, cez ana­lýzy tré­nin­go­vých potrieb vo verej­nom sek­tore, ria­de­nie IT pro­jek­tov, až po roz­beh vlast­nej spo­loč­nosti .V súčast­nosti mana­žuje edu­kačné prog­ramy spo­loč­nosti PIXEL FEDE­RA­TION, mení pohľad na hry ako na nástroj pre vzde­lá­va­nie, na gami­fi­ká­ciu a nové tech­no­ló­gie ako nástroj na zvy­šo­va­nie anga­žo­va­nosti na rôz­nych spo­lo­čen­ských, erej­ných a kor­po­rát­nych témach

impact2

Tatiana Švrč­ková

senior špe­cia­lista spo­lo­čen­skej zod­po­ved­nosti

V Tele­kome má v rámci odde­le­nia kor­po­rát­nej komu­ni­ká­cie na sta­rosti zod­po­vedné pod­ni­ka­nie, filan­tro­piu a kor­po­rátny spon­zo­ring. Tele­kom zastu­puje v pra­cov­ných sku­pi­nách a zdru­že­niach ako BLF, ASFIN, Engage. Stra­te­gicky riadi Nadačný fond Tele­kom pri Nadá­cii Pon­tis. Stála pri zrode gran­to­vých prog­ra­mov Hľa­dáme ďalší zmy­sel pre pod­ni­ka­nie nepo­ču­jú­cich, ope­rač­nom prog­rame Mobilný peda­góg, vzniku Fondu pre trans­pa­rentné Slo­ven­sko, Dar­cov­ských sms správ. Dlho­dobo spo­lu­pra­cuje s rôz­nymi nezis­ko­vými a prís­pev­ko­vými orga­ni­zá­ciami – Dobrý anjel, Dom na pol­ceste Veľký Slav­kov, Úsmev ako dar, Hor­ská záchranná služba, OZ Nepočujucedieta.sk a iné.

Pavol Magic

Head of LBS Plat­form at Sygic
Expertný men­tor

Pavol pra­cuje ako pro­duk­tový mana­žér pre Sygic, ktorý je glo­bál­nym líd­rom v loca­tion based apli­ká­ciách. Pomáha vytvá­rať nové pro­dukty, ktoré pri­ná­šajú dlho­dobý prí­nos pre spo­loč­nosť. Okrem práce pre Sygic je Pavol pred­se­dom dozor­nej rady v AIE­SEC Slo­ven­sko, men­to­rom pro­jektu Lead Up a edi­to­rom Hard & Heavy pre Hudba.sk. Vo svo­jom voľ­nom čase si v spo­loč­nosti pria­te­ľov a rodiny rád vychut­náva dobré jedlo, víno a hudbu.

impact3

Ján Cifra

CEO Web­sup­port
Expertný men­tor

Ján Cifra má roz­siahle skú­se­nosti z oblasti tech­no­ló­gií a manaž­mentu, 2 roky pôso­bil ako ria­di­teľ v spo­loč­nosti Axa­soft. Počas štú­dia MBA na Vle­rick Leuven-Gent Mana­ge­ment School v Bel­gicku pra­co­val pre ING Bel­gium. Jeho posled­nou zastáv­kou pred Web­Sup­por­tom bolo Piano Media, kde pôso­bil ako finančný ria­di­teľ a záro­veň busi­ness deve­lo­per zod­po­vedný za komu­ni­ká­ciu s vyda­va­teľmi z európ­skych kra­jín.

Finá­lovú desiatku čaká ešte final pitch pred inves­tormi a dorormi aj zástup­cami médií. Impact Inku­bá­tor Ti pri­náša bra­ti­slav­ský Impact HUB vďaka Nadač­nému fondu Tele­kom. Pri­hlá­siť sa môžeš aj ty do 24. augusta. My budeme pri­tom a už čoskoro Ti pred­sta­vime výber postu­pu­jú­cich pro­jek­tov. Dúfame, že ťa medzi nimi uvi­díme :)

zdroj foto­gra­fií: impacthub.sk

Pridať komentár (0)