Zo zakú­li­sia naj­väč­šie­ho biz­nis inku­bá­to­ra: O postu­pe pro­jek­tov roz­ho­du­je to, ako doká­žu nové poznat­ky a prí­le­ži­tos­ti pre­me­niť na prog­res a ako im to kla­pe v tíme

Michal Sorkovský, Baška Klimek z impacthub.sk / 17. augusta 2016 / Business

Impact Inku­bá­tor, 3 mesač­ný bez­plat­ný prog­ram, je naj­väč­ším pod­ni­ka­teľ­ským inku­bá­to­rom na Slo­ven­sku a ten­to rok spúš­ťa svoj dru­hý roč­ník. Star­ti­tUp je par­tne­rom prog­ra­mu a pri­ná­ša Ti pohľad do záku­li­sia príp­rav a pred­sta­ve­nie expert­ných men­to­rov, kto­rí čaka­jú na tie naj­lep­šie pro­jek­ty.

Rob tak, aby dob­re bolo — biz­nis, kto­rý zará­ba aj pomá­ha

Do Impact Inku­bá­tor, 3 mesač­né­ho bez­plat­né­ho prog­ra­mu sa môžu pri­hlá­siť kla­sic­ké biz­nis nápa­dy aj star­tu­py, otvo­re­né sú dve kate­gó­rie Social Busi­ness a Tech­no­lo­gy For Good. Tvo­je rie­še­nie by teda malo byť neja­kým spô­so­bom pros­peš­né nie­len pre Teba, ale aj spo­loč­nosť. O zmys­lu­pl­ných star­tu­poch a pro­jek­toch sme už písa­li minu­le, načer­paj inšpi­rá­ciu. Prí­kla­dom sú aj víťa­zi Inno­va­ti­on­Hac­ku.

O 3 mesia­ce bez­plat­nej pod­po­ry sa môžeš uchá­dzať, keď už máš pro­jekt naštar­to­va­ný, aj keď si ešte len na začiat­ku. Otvá­ra sa totiž idea aj advan­ced sta­ge.

Čím si pro­jek­ty prej­dú?

Až 30 pro­jek­tov sa dosta­ne na Boot­camp, kde si prej­dú opä­tov­nou vali­dá­ci­ou ich nápa­dov a rie­še­ní. Z toho 2/3 postú­pia do prvé­ho blo­ku zame­ra­né­ho naj­mä na zís­ka­nie základ­ných biz­nis zruč­nos­tí a vysta­va­nie busi­ness case-u. Na kon­ci toh­to blo­ku odpre­zen­tu­jú svo­je pokro­ky a case pro­jek­ty odbor­nej poro­te.

Pod­ľa infor­má­cií, kto­ré sme zís­ka­li od orga­ni­zá­to­rov bude o postu­pe roz­ho­do­vať naj­mä to, ako doká­žu pro­jek­ty za prvý mesiac a pol zlep­šiť svoj mar­ke­ting, sales, opti­ma­li­zo­vať busi­ness case, vyrie­šiť prá­ve otáz­ky a ich cel­ko­vá vízia a ino­va­tív­nosť. Dru­hým dôle­ži­tým fak­to­rom je samot­ný tím.

Prá­ve tím je jeden z kľú­čo­vých prv­kov úspe­chu — a udr­ža­teľ­nos­ti. Nie je to len star­tu­pov­ské kli­šé, je to naozaj tak. Môžeš mať skve­lý nápad, kto­rý zme­ní svet, no bez poriad­nej par­tie je veľ­ká prav­de­po­dob­nosť, že to ďale­ko nedo­tiah­neš. Pou­či­li sme sa z prvé­ho roč­ní­ka a ten­to rok bude­me na tím a jeho zla­de­nie — ako kri­té­rium postu­pu dávať ove­ľa väč­ší dôraz. Veľ­mi dôle­ži­té je aj roz­de­le­nie zod­po­ved­nos­tí a prá­ce v tíme,“ pre­zra­di­la nám Baš­ka Kli­mek, co-foun­der­ka Impact HUB Bra­ti­sla­va.

Do finá­le sa dosta­ne len pri­bliž­ne 10 tímov a posled­ný Mes­siah inku­bá­to­ra sa budú veno­vať témam fun­din­gu a pre­sen­ta­ti­on skills. Čaka­jú ťa reál­ne case-stu­dies z cro­wd­fun­din­gu, rady a tipy ako oslo­viť inves­to­ra či dono­ra aj ako čer­pať s fon­dov. Doko­py zaži­jú pro­jek­ty vyše 20 pro­fe­si­onál­nych lek­to­rov a men­to­rov.

Kaž­dý z finá­lo­vých tímov dosta­ne okrem ďal­ších works­ho­pov a one to one kon­zul­tá­cií aj expert­né­ho men­to­ra. Čiže v pra­xi to zna­me­ná, že tvoj pro­jekt spá­ru­jú orga­ni­zá­to­ri s jed­ným z TOP pod­ni­ka­te­ľov a pred­ta­vi­te­ľov skve­lých slo­ven­ských firiem.

Tímy v kate­gó­rii Tech­no­lo­gy For Good sa môžu tešiť na Jána CIf­ru z Web­sup­por­tu, Luciu a Šimo­na Šic­ko­vov­cov z Pixel Fede­ra­ti­on, Pav­la Magi­ca zo Sygi­cu, Ken­net­ha Ryana z KPMG.

Pre pro­jek­ty v Social Busi­ness kate­gó­rii sú men­tor­mi Tatia­na Švrč­ko­vá zo Slo­vak Tele­ko­mu a Ser­gej Kára z Dobré&Dobre.

Ken­neth Ryan

Mana­ging Par­tner KPMG Slo­ven­sko

Ken sa naro­dil v Írsku, no na Slo­ven­sku žije už 15 rokov. Je čle­nom Írske­ho inšti­tú­tu auto­ri­zo­va­ných účtov­ní­kov. Má boha­té skú­se­nos­ti zo sve­ta busi­nes­su vďa­ka viac ako 300 M&A trans­ak­ciám a vyhod­no­co­va­niu obchod­ných mode­lov počas posled­ných dvad­sia­tich rokov. Od roku 2010 bol Ken veľ­mi aktív­ny vrám­ci Slo­ven­skej star­tu­po­vej scé­ny a dodnes osob­ne men­to­rin­gu­je star­tu­py a ich zakla­da­te­ľov s cie­ľom pre­viesť jeho dlho­roč­né skú­se­nos­ti s rôz­ny­mi kor­po­rát­ny­mi kli­ent­mi k mla­dej gene­rá­cii ino­va­tív­nych pod­ni­ka­te­ľov.

impact1

Lucia Šic­ko

Foun­der PIXEL FEDE­RA­TI­ON

Spo­lu­za­kla­da­teľ­ka spo­loč­nos­ti PIXEL FEDE­RA­TI­ON, mat­ka 3 detí s váš­ňou pre ino­vá­cie, vzde­lá­va­nie, hry, svo­je deti, tvo­ri­vé rados­ti, život­né pro­stre­die. Má za sebou dlho­roč­nú prax v oblas­ti IT a ľud­ských zdro­jov, od ria­de­nia pro­jek­tov v oblas­ti ľud­ských zdro­jov pre kor­po­rát­ne inšti­tú­cie, cez ana­lý­zy tré­nin­go­vých potrieb vo verej­nom sek­to­re, ria­de­nie IT pro­jek­tov, až po roz­beh vlast­nej spo­loč­nos­ti .V súčast­nos­ti mana­žu­je edu­kač­né prog­ra­my spo­loč­nos­ti PIXEL FEDE­RA­TI­ON, mení pohľad na hry ako na nástroj pre vzde­lá­va­nie, na gami­fi­ká­ciu a nové tech­no­ló­gie ako nástroj na zvy­šo­va­nie anga­žo­va­nos­ti na rôz­nych spo­lo­čen­ských, erej­ných a kor­po­rát­nych témach

impact2

Tatia­na Švrč­ko­vá

seni­or špe­cia­lis­ta spo­lo­čen­skej zod­po­ved­nos­ti

V Tele­ko­me má v rám­ci odde­le­nia kor­po­rát­nej komu­ni­ká­cie na sta­ros­ti zod­po­ved­né pod­ni­ka­nie, filan­tro­piu a kor­po­rát­ny spon­zo­ring. Tele­kom zastu­pu­je v pra­cov­ných sku­pi­nách a zdru­že­niach ako BLF, ASFIN, Enga­ge. Stra­te­gic­ky ria­di Nadač­ný fond Tele­kom pri Nadá­cii Pon­tis. Stá­la pri zro­de gran­to­vých prog­ra­mov Hľa­dá­me ďal­ší zmy­sel pre pod­ni­ka­nie nepo­ču­jú­cich, ope­rač­nom prog­ra­me Mobil­ný peda­góg, vzni­ku Fon­du pre trans­pa­rent­né Slo­ven­sko, Dar­cov­ských sms správ. Dlho­do­bo spo­lu­pra­cu­je s rôz­ny­mi nezis­ko­vý­mi a prís­pev­ko­vý­mi orga­ni­zá­cia­mi – Dob­rý anjel, Dom na pol­ces­te Veľ­ký Slav­kov, Úsmev ako dar, Hor­ská záchran­ná služ­ba, OZ Nepočujucedieta.sk a iné.

Pavol Magic

Head of LBS Plat­form at Sygic
Expert­ný men­tor

Pavol pra­cu­je ako pro­duk­to­vý mana­žér pre Sygic, kto­rý je glo­bál­nym líd­rom v loca­ti­on based apli­ká­ciách. Pomá­ha vytvá­rať nové pro­duk­ty, kto­ré pri­ná­ša­jú dlho­do­bý prí­nos pre spo­loč­nosť. Okrem prá­ce pre Sygic je Pavol pred­se­dom dozor­nej rady v AIE­SEC Slo­ven­sko, men­to­rom pro­jek­tu Lead Up a edi­to­rom Hard & Hea­vy pre Hudba.sk. Vo svo­jom voľ­nom čase si v spo­loč­nos­ti pria­te­ľov a rodi­ny rád vychut­ná­va dob­ré jed­lo, víno a hud­bu.

impact3

Ján Cif­ra

CEO Web­sup­port
Expert­ný men­tor

Ján Cif­ra má roz­siah­le skú­se­nos­ti z oblas­ti tech­no­ló­gií a manaž­men­tu, 2 roky pôso­bil ako ria­di­teľ v spo­loč­nos­ti Axa­soft. Počas štú­dia MBA na Vle­rick Leuven-Gent Mana­ge­ment Scho­ol v Bel­gic­ku pra­co­val pre ING Bel­gium. Jeho posled­nou zastáv­kou pred Web­Sup­por­tom bolo Pia­no Media, kde pôso­bil ako finanč­ný ria­di­teľ a záro­veň busi­ness deve­lo­per zod­po­ved­ný za komu­ni­ká­ciu s vyda­va­teľ­mi z európ­skych kra­jín.

Finá­lo­vú desiat­ku čaká ešte final pitch pred inves­tor­mi a doror­mi aj zástup­ca­mi médií. Impact Inku­bá­tor Ti pri­ná­ša bra­ti­slav­ský Impact HUB vďa­ka Nadač­né­mu fon­du Tele­kom. Pri­hlá­siť sa môžeš aj ty do 24. augus­ta. My bude­me pri­tom a už čosko­ro Ti pred­sta­vi­me výber postu­pu­jú­cich pro­jek­tov. Dúfa­me, že ťa medzi nimi uvi­dí­me :)

zdroj foto­gra­fií: impacthub.sk

Pridať komentár (0)