Zod­po­vedný prí­stup k potra­vi­nám… Ako na tom sme?

Nikola Gajdošová / 11. októbra 2016 / Eko

Kaž­do­ročne až 1/3 celo­sve­tovo vypro­du­ko­va­ného jedla skončí v odpad­koch. Na tomto obehu sa podie­ľame všetci spo­ločne. Ako to zme­niť?

Prob­lém nie je len v ľuďoch, ktorí naku­pujú, ale už hneď na začiatku celého reťazca. Pro­du­centi, ktorí potra­viny dová­žajú do obchod­ných reťaz­cov, nemôžu doru­čiť len tak čokoľ­vek. Exis­tujú rôzne normy, ktoré hovo­ria, ako by mala jed­not­livá zele­nina alebo ovo­cie vyze­rať. Práve preto vzniklo vo Veľ­kej Bri­tá­nii Hnu­tie za ška­redú zele­ninu. Možno si sa stre­tol už s rôz­nymi kam­pa­ňami alebo aj s petí­ciou na slo­ven­ských webo­vých strán­kach. Chcú pou­ká­zať na to, že aj zvláštna mrkva a čudne vykri­vená para­dajka sú stále plno­hod­not­nou zele­ni­nou a sú rie­še­ním na sve­tový hlad.

Ška­redé potra­viny nie sú v kurze

Ďalší a prav­de­po­dobne aj naj­väčší prob­lém v celom potra­vi­no­vom reťazci sú práve obchody. Každá potra­vina má svoju dobu trvan­li­vosti a záruky, a práve tu je naj­väčší odpad. Určite si mal už aj ty nejaký ten jogurt po záruke a pri­šiel si na to, že tie tri dni mu vôbec neuš­ko­dili. Lenže v obchode sa takéto potra­viny pre­dá­vať už nemôžu, preto všetky skon­čia v jed­nom obrov­skom kon­taj­neri. Zaba­lené alebo len tak. Nech si tam hnijú.
food-waste

foto: uffingtonpost.com


Dá sa to rie­šiť nie­koľ­kými spô­sobmi. Veľmi pekný pro­jekt vyšiel od štu­den­tov na Uni­ver­sity of War­wick, ktorý je momen­tálne roz­ší­rený na via­ce­rých mies­tach a náj­deš ho aj u našich suse­dov v Brne. Potra­viny s prej­de­nou dobou spot­reby sa odkú­pia od veľ­kých obcho­dov za nízku cenu a následne sa veľmi lacno aj pre­dá­vajú v na to urče­ných obcho­dí­koch. Je to veľmi jed­no­du­chý spô­sob, ktorý takto zachráni tony potra­vín pred vyho­de­ním.

Vo Fran­cúz­sku tento prob­lém vyrie­šili tro­chu inak. Vyha­dzo­vať potra­viny v obcho­doch úplne zaká­zali. Pre obchodnú sieť to nie je väč­šia strata ako keby ich mali úplne vyho­diť. Na Slo­ven­sku toto žiaľ nerobí nikto, možno len pár malých potra­vín, ktoré sa sna­žia tieto pro­dukty pre­dať a veľmi lacno, ale toto ešte nerieši prob­lém hyper­mar­ke­tov a iných veľ­ko­ob­cho­dov.

food-waste-recycling

foto: lr-bioenergy.co.uk

Čo s uva­re­ným jed­lom?

V tomto reťazci sú prob­le­ma­tické nie len super­mar­kety, ale hlavne reštau­rá­cie a domác­nosti. Potra­viny, ktoré ešte nie sú spra­co­vané sa dajú pre­dať, ale čo s jed­lom z pre­doš­lého dňa? Reštau­rá­cie ho ďalej pre­dá­vať nemôžu, v domác­nos­tiach, čo sa nezje, to sa vyhodí. Naj­lep­ším prí­kla­dom je práve McDo­nalds, kde dopredu pri­pra­vené bur­gre a nugetky majú len nie­koľko minú­tovú trvan­li­vosť. Keď vyc­hladne, je zlý. Aj keď nie­ktorí samotní pra­cov­níci by to naj­rad­šej zme­nili, nemôžu. Také sú pra­vidlá.

V Bra­ti­slave je pár malič­kých pod­ni­kov, kde po istej dobe môžeš prísť a najesť sa zo zvyš­kov úplne zadarmo. Ale je ich len máličko. Čo spra­viť už s uva­re­ným jed­lom, aby sa nepo­ka­zilo a ofi­ciálne ho pre­dať nemô­žete, je otázka mno­hých. Exis­tuje už nie­koľko nezis­ko­vých pro­jek­tov celo­sve­tovo, ktoré pomá­hajú reštau­rá­ciám s udr­ža­teľ­nos­ťou vo všet­kých oblas­tiach, ale to nestačí. Veľa ľudí nad týmto prob­lé­mom len kývne rukou a nespra­via nič. Možno aj ty si tento člá­nok pre­čí­taš a o pár dní alebo týž­dňov na to zabud­neš. Naj­dô­le­ži­tej­šie je zamys­lieť sa, čo pre to môžeme spra­viť. Vždy sa niečo nájde. Čo môžeš pre to dnes spra­viť ty?

zdroj titul­nej foto­gra­fie: lr-bioenergy.co.uk/localfoodalliance.org

Pridať komentár (0)