Zopár nekom­pro­mis­ných tipov na dosia­hnu­tie tvo­jich cie­ľov

Dominika Kováčová / 6. septembra 2016 / Business

Vieš si pred­sta­viť, aké by to bolo byť zlo­de­jom pro­duk­ti­vity? Ukro­jil by si si z nej a pou­žil ju, aby si svoju 48 hodi­novú prácu zvlá­dol za deň? Tí z nás, ktorí už vyskú­šali všetky tipy na zvý­še­nie pro­duk­ti­vity, ako je Pomo­doro tech­nika, to do listy, moti­vačné nástenky a podobne sme zis­tili, že mozog ich po 3 dňoch úspešne sabo­tuje a dokonca si k nim vyvi­nie odpor. Pre­šiel si už kaž­dým kur­zom, plán po pláne, ale stále máš tú istú neús­pešnú dennú rutinu?

Tak tu je jedna pro­duk­tívna rada! Je to tip, ktorý fun­guje . Buď na seba tvrdý, buď nekom­pro­misný k tvo­jim blíz­kym a nemaj zľu­to­va­nie so svo­jimi úlo­hami.

Buď na seba tvrdý

Ak zabú­daš vyba­viť ako prvé tie dôle­žité veci a namiesto toho si dávaš seriá­lový mara­tón s ovoc­ným džú­si­kom v jed­nej ruke, visiac na Face­bo­oku, a ak sa nevieš pri­nú­tiť makať, tvoje “to do listy“ rad­šej vyhoď do zberu papiera.

Uve­dom si dôsledky toho, čo robíš a ako ťa to posúva vpred. Sprá­vaj sa tak, ako by si bol šéfom sám sebe. Uve­dom si, ako by si konal keby máš takého leni­vého zamest­nanca ako si ty.

I9J32D1BHZ

foto: stocksnap.io

Buď neob­lomný k tvo­jim blíz­kym

Pod­po­rujú ťa tvoji blízki? Veria v teba a pomá­hajú ti v napl­není tvojho sna? Rešpek­tujú tvoju zanep­ráz­dne­nosť a cieľ, ktorý sa sna­žíš dosiah­nuť?

Alebo sa na teba nahnevá tvoj naj­lepší pria­teľ, ak nestih­neš jeho večie­rok, a tvoji prí­buzní sú ura­zení, lebo si musel odbe­hnúť na schôdzku namiesto účasti na naro­de­ni­no­vej párty?

Y4OWV80EPY

foto: stocksnap.io

Už si určite počul o tom, ako treba doslova vystri­hnúť nega­tívne vplý­va­jú­cich ľudí z tvojho oko­lia, a najmä takých, ktorí nedá­vajú žiadnu hod­notu tvojmu životu. To však nie je vždy reálne.

Tak čo s tým ? Povedz im na rovinu, že si budeš musieť vybrať medzi pod­ni­ka­ním a nimi. A aj keď majú pre teba veľký význam, práca je práve teraz u teba na prvom mieste. Tým im dáš mož­nosť voľby, či ťa prijmú takého, aký si a dokážu, či im na tebe dosta­točne záleží. Zisti, či ťa budú pod­po­ro­vať v dosa­ho­vaní vrcholu tvo­jej kari­éry, aj za pod­mienky, že budú musieť obe­to­vať svoje vlastné potreby.

6WH7K414AF

foto: stocksnap.io

Úlohy

Tento týž­deň si si chcel ísť mini­málne tri krát zacvi­čiť, obvo­lať všet­kých kli­en­tov, a začať pra­co­vať na nových pro­jek­toch, pre­čí­tať moti­vačnú knihu a naučiť sa stro­jo­pis a ísť na lek­cie gitary a medi­to­vať každé ráno a cvi­čiť jogu každý večer pred spa­ním. Garan­tu­jem ti, že vyše 80% si nesti­hol, a ani nikdy nestih­neš.

Sta­no­vu­ješ si pri­veľa úloh, a celú dobu to robíš len preto, že písa­nie dlhých zozna­mov úloh v tebe zvy­šuje pocit seba zados­ťu­či­ne­nia a pocit pro­duk­ti­vity. V polo­vici týždňa si však uve­do­míš, že to všetko nestí­haš ani do konca mesiaca.

Takže prečo nevy­z­dvi­hnúť jednu alebo dve kľú­čové veci a zame­rať sa na ne? Väč­ši­nou to tak nechodí… Vyho­díš zoznam von oknom a cel­kom opus­tíš myš­lienku na úspech v danom týždni, zne­ná­vi­díš samého seba a vrá­tiš sa k prok­ras­ti­ná­cii…

Nemaj zľu­to­va­nia nad svo­jimi povin­nos­ťami, rob len to, čo si naplá­nu­ješ, a len to, na čom naozaj záleží.

hands-people-woman-working-large

foto: stocksnap.io

Musíš si naplá­no­vať do zoznamu len to, čo je sku­točne dôle­žité. Viem, že by bolo pekné ráno medi­to­vať a zacvi­čiť si jogu, ale toto sú neprin­ci­piálne zále­ži­tosti. Práca na tvo­jom pro­jekte je zásadná.

Nezna­mená to, že sa budeš musieť vzdať tých ostat­ných polo­žiek, ale mať ich na tvo­jom zozname nie je pro­duk­tívne. Budeš sa musieť prí­snej­šie obme­dzo­vať. Ak si náj­deš po spl­není zoznamu čas, budeš robiť ostatné veci.

Buď prí­sny a húžev­natý, sta­nov si hra­nice, zaraď si do zoznamu len dôle­žité úlohy a nene­chaj nikoho, aby ťa odlá­kal od tvo­jich pri­orít. Nebude to žiadna zábava, ani to neznie inšpi­ra­tívne, pre­tože za úspe­chom sa skrýva len tvrdá práca.

A01VPKPR46

foto: stocksnap.io

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: stocksnap.io

Pridať komentár (0)