Zopár nekom­pro­mis­ných tipov na dosia­hnu­tie tvo­jich cie­ľov

Dominika Kováčová / 6. septembra 2016 / Business

Vieš si pred­sta­viť, aké by to bolo byť zlo­de­jom pro­duk­ti­vi­ty? Ukro­jil by si si z nej a pou­žil ju, aby si svo­ju 48 hodi­no­vú prá­cu zvlá­dol za deň? Tí z nás, kto­rí už vyskú­ša­li všet­ky tipy na zvý­še­nie pro­duk­ti­vi­ty, ako je Pomo­do­ro tech­ni­ka, to do lis­ty, moti­vač­né násten­ky a podob­ne sme zis­ti­li, že mozog ich po 3 dňoch úspeš­ne sabo­tu­je a dokon­ca si k nim vyvi­nie odpor. Pre­šiel si už kaž­dým kur­zom, plán po plá­ne, ale stá­le máš tú istú neús­peš­nú den­nú ruti­nu?

Tak tu je jed­na pro­duk­tív­na rada! Je to tip, kto­rý fun­gu­je . Buď na seba tvr­dý, buď nekom­pro­mis­ný k tvo­jim blíz­kym a nemaj zľu­to­va­nie so svo­ji­mi úlo­ha­mi.

Buď na seba tvr­dý

Ak zabú­daš vyba­viť ako prvé tie dôle­ži­té veci a namies­to toho si dávaš seriá­lo­vý mara­tón s ovoc­ným džú­si­kom v jed­nej ruke, visiac na Face­bo­oku, a ak sa nevieš pri­nú­tiť makať, tvo­je “to do lis­ty“ rad­šej vyhoď do zbe­ru papie­ra.

Uve­dom si dôsled­ky toho, čo robíš a ako ťa to posú­va vpred. Sprá­vaj sa tak, ako by si bol šéfom sám sebe. Uve­dom si, ako by si konal keby máš také­ho leni­vé­ho zamest­nan­ca ako si ty.

I9J32D1BHZ

foto: stocksnap.io

Buď neob­lom­ný k tvo­jim blíz­kym

Pod­po­ru­jú ťa tvo­ji blíz­ki? Veria v teba a pomá­ha­jú ti v napl­ne­ní tvoj­ho sna? Rešpek­tu­jú tvo­ju zanep­ráz­dne­nosť a cieľ, kto­rý sa sna­žíš dosiah­nuť?

Ale­bo sa na teba nahne­vá tvoj naj­lep­ší pria­teľ, ak nestih­neš jeho večie­rok, a tvo­ji prí­buz­ní sú ura­ze­ní, lebo si musel odbe­hnúť na schôdz­ku namies­to účas­ti na naro­de­ni­no­vej pár­ty?

Y4OWV80EPY

foto: stocksnap.io

Už si urči­te počul o tom, ako tre­ba doslo­va vystri­hnúť nega­tív­ne vplý­va­jú­cich ľudí z tvoj­ho oko­lia, a naj­mä takých, kto­rí nedá­va­jú žiad­nu hod­no­tu tvoj­mu živo­tu. To však nie je vždy reál­ne.

Tak čo s tým ? Povedz im na rovi­nu, že si budeš musieť vybrať medzi pod­ni­ka­ním a nimi. A aj keď majú pre teba veľ­ký význam, prá­ca je prá­ve teraz u teba na prvom mies­te. Tým im dáš mož­nosť voľ­by, či ťa prij­mú také­ho, aký si a doká­žu, či im na tebe dosta­toč­ne zále­ží. Zis­ti, či ťa budú pod­po­ro­vať v dosa­ho­va­ní vrcho­lu tvo­jej kari­é­ry, aj za pod­mien­ky, že budú musieť obe­to­vať svo­je vlast­né potre­by.

6WH7K414AF

foto: stocksnap.io

Úlo­hy

Ten­to týž­deň si si chcel ísť mini­mál­ne tri krát zacvi­čiť, obvo­lať všet­kých kli­en­tov, a začať pra­co­vať na nových pro­jek­toch, pre­čí­tať moti­vač­nú kni­hu a naučiť sa stro­jo­pis a ísť na lek­cie gita­ry a medi­to­vať kaž­dé ráno a cvi­čiť jogu kaž­dý večer pred spa­ním. Garan­tu­jem ti, že vyše 80% si nesti­hol, a ani nikdy nestih­neš.

Sta­no­vu­ješ si pri­ve­ľa úloh, a celú dobu to robíš len pre­to, že písa­nie dlhých zozna­mov úloh v tebe zvy­šu­je pocit seba zados­ťu­či­ne­nia a pocit pro­duk­ti­vi­ty. V polo­vi­ci týžd­ňa si však uve­do­míš, že to všet­ko nestí­haš ani do kon­ca mesia­ca.

Tak­že pre­čo nevy­z­dvi­hnúť jed­nu ale­bo dve kľú­čo­vé veci a zame­rať sa na ne? Väč­ši­nou to tak necho­dí… Vyho­díš zoznam von oknom a cel­kom opus­tíš myš­lien­ku na úspech v danom týžd­ni, zne­ná­vi­díš samé­ho seba a vrá­tiš sa k prok­ras­ti­ná­cii…

Nemaj zľu­to­va­nia nad svo­ji­mi povin­nos­ťa­mi, rob len to, čo si naplá­nu­ješ, a len to, na čom naozaj zále­ží.

hands-people-woman-working-large

foto: stocksnap.io

Musíš si naplá­no­vať do zozna­mu len to, čo je sku­toč­ne dôle­ži­té. Viem, že by bolo pek­né ráno medi­to­vať a zacvi­čiť si jogu, ale toto sú neprin­ci­piál­ne zále­ži­tos­ti. Prá­ca na tvo­jom pro­jek­te je zásad­ná.

Nezna­me­ná to, že sa budeš musieť vzdať tých ostat­ných polo­žiek, ale mať ich na tvo­jom zozna­me nie je pro­duk­tív­ne. Budeš sa musieť prí­snej­šie obme­dzo­vať. Ak si náj­deš po spl­ne­ní zozna­mu čas, budeš robiť ostat­né veci.

Buď prí­sny a húžev­na­tý, sta­nov si hra­ni­ce, zaraď si do zozna­mu len dôle­ži­té úlo­hy a nene­chaj niko­ho, aby ťa odlá­kal od tvo­jich pri­orít. Nebu­de to žiad­na zába­va, ani to neznie inšpi­ra­tív­ne, pre­to­že za úspe­chom sa skrý­va len tvr­dá prá­ca.

A01VPKPR46

foto: stocksnap.io

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: stocksnap.io

Pridať komentár (0)