Zora Husar­čí­ková, orga­ni­zá­torka Fas­hion LIVE!: Začí­na­júci dizaj­néri na Slo­ven­sku nikdy nemali lep­šie pod­mienky!

Martin Bohunický / 15. októbra 2016 / Rozhovory

Zora Husar­čí­ková už mala pod pal­com toľko vychý­re­ných even­tov, že je v tejto oblasti záru­kou kva­lity. Najb­liž­ším veľ­kým pro­jek­tom, ktorý pod svo­jou tak­tov­kou chystá, je jeden z naj­väč­ších mód­nych even­tov, aké môžeš na Slo­ven­sku nájsť — Fas­hion LIVE!

Ahoj Zora, Fas­hion LIVE! začne už o nie­koľko dní. Ty si v orga­ni­zo­vaní even­tov doma, bývaš teda pred nimi ešte vôbec ner­vózna? :)

Ner­vózna bývam, ale viem to už lep­šie mas­ko­vať. Aj preto si to väč­ši­nou zlíznú moji najb­ližší, lebo pred nimi sa mi to už mas­ko­vať nechce (takže sa touto ces­tou záro­veň aj ospra­vedl­ňu­jem ☺)Tento rok je to ale s ner­vo­zi­tou úplne v norme. Nič čo by sme tu už nemali x-krát pred­tým ☺

Čo od tohoto eventu tento rok oča­ká­vaš?

Sama pred sebou som si dala nie­koľko pri­orít a zlep­šo­vá­kov oproti minu­lému roč­níku Fas­hion LIVE! Nej­dem pre­zrá­dzať, ktoré to sú, a odha­ľo­vať nedo­ko­na­losti, ale vždy je predsa čo zlep­šo­vať. V prvom rade však oča­ká­vam skvelé fas­hion shows od našich dizaj­né­rov a spo­koj­ných náv­štev­ní­kov, ktorí si celé podu­ja­tie užijú.

Čo pova­žu­ješ tento rok za naj­väč­šie lákadlo Fas­hion LIVE!?

Mys­lím, že sme správne doká­zali nakom­bi­no­vať prog­ram tak, aby sme na jed­nej strane pri­niesli to najp­rog­re­sív­nej­šie, čo sa na slo­ven­skej mód­nej scéne deje, ale aj odpre­zen­to­vali veľmi kva­litné „stá­lice“. Celé sme to dopl­nili o zau­jí­ma­vých hostí z Fran­cúz­ska, Poľ­ska a Česka. Teším sa aj zo sprie­vod­ných podu­jatí a našich odbor­ných hostí. Aby sme Fas­hion LIVE! a slo­ven­skú scénu posu­nuli aj za naše hra­nice, pozvali sme kapa­city z celej Európy. Spo­me­niem medzi nimi Carla Wijn­dasa, ktorý roky ako kre­a­tívny ria­di­teľ vie­dol Amster­dam­ský fas­hion week či Phil­lipa Pour­has­he­miho, ktorý je známy tým, že vie odha­liť, na koho vo svete fas­hion upria­miť pozor­nosť.

110-fl__by_daviddoros-_mg_6011

foto: David Doros

A čo je pre teba naj­väč­šou výzvou? Z čoho máš pod­ve­dome obavy?

V jed­nom momente príp­rav sa toho začne diať toľko naraz, že už nie je miesto na žiadne obavy, všetko je roz­be­hnuté a ak sa niečo pokazí, treba to jed­no­du­cho rie­šiť. Aj keď máte skú­se­nosti, vždy vás niečo vie prek­va­piť alebo sa objaví niečo s čím ste jed­no­du­cho nepo­čí­tali ani pri naj­sve­do­mi­tej­šej príp­rave. Vtedy to treba len so cťou ustáť a ako vraví môj kolega a archi­tekt celého pro­jektu Peter Gonda – neopúš­ťať sa. ☺

Ako je to s módou na Slo­ven­sku? Posú­vame sa vpred alebo viac-menej sto­jíme na mieste?

Určite sa posú­vame vpred. Je tu veľa mla­dých talen­to­va­ných dizaj­né­rov a zna­čiek, ktorí sa módou živia, čo je podľa mňa na tomto malom trhu úspech. Vní­mam aj to, že začí­najú dbať na komu­ni­ká­ciou svo­jich zna­čiek a cel­kom úspešne zacie­liť stra­té­giu brandu. A pozi­tívne vní­mam aj nás „spot­re­bi­te­ľov“ módy. Ľudia sa o módu zau­jí­majú a vedia oce­niť kva­litu. Opäť tu síce nará­žame na limity nášho malého trhu, ale zlep­šuje sa to.

Viem o tebe, že si spo­lu­pra­co­vala naprí­klad aj s “obno­ve­nou” legen­dár­nou slo­ven­skou znač­kou NEHERA. Ako vidíš budúc­nosť módy na Slo­ven­sku z pohľadu našich talen­to­va­ných návrhá­rov?

Mys­lím že sčasti som už túto otázku zod­po­ve­dala. Dizaj­néri, ktorí sa chcú módou živiť majú asi naj­lep­šie pod­mienky, aké kedy boli. Vedia dať o sebe rela­tívne ľahko dať vedieť, takisto jed­no­du­cho sa dostá­vajú k infor­má­ciám. Omnoho nároč­nej­šie však je udr­žať si pozor­nosť kli­en­tov a svojho pub­lika. To už chce naozaj vytrvalú kon­ti­nu­álnu prácu.

screen-shot-2016-10-15-at-16-08-06

foto: Jakub Gulyas

Kam sa podľa teba bude móda ube­rať najb­liž­ších 5 rokov?

Bola by som rada, keby sa ube­rala sme­rom ku slow fas­hion a ľudia viac dbali na to, odkiaľ ich oble­če­nie pochá­dza a za akých pod­mie­nok bolo vyro­bené. Či to tak aj bude je otázka, ale vždy môžeme začať od seba..

Dlhé roky sa hovo­rilo, že Slo­ven­sko je stále oproti západu pozadu. Je to v dneš­nej dobe, keď sa svet rýchlo glo­ba­li­zuje, stále aktu­álne?

Mys­lím si, že sa v súčas­nosti tieto roz­diely stie­rajú. Ak sa bavíme o kre­a­ti­vite a talente ľudí či dizaj­né­rov, nič také ako pozadu neexis­tuje. Ak sa bavíme cel­kovo o tom, ako sa Slo­váci oblie­kajú či vyjad­rujú módou, tiež by som zrovna nepou­žila výraz pozadu. Sme kra­jina s neja­kým kul­túr­nym a spo­lo­čen­ským dedič­stvom, ktoré je v nás zapí­sané, a to vplýva aj na túto oblasť. Nič také ako pozadu a pop­redu dnes už podľa mňa dnes nefun­guje.

Člo­vek má pocit, že blo­ger­ská scéna je síce obrov­ská a mnoho diev­čat sa dokáže oblie­kať naozaj krásne, no muži sa stále akoby boja pre­ja­viť sa. Prečo je podľa teba aj pre mužov dôle­žité zau­jí­mať sa o módu, alebo lep­šie pove­dané, aspoň vní­mali, čo si obliekajú?Prečo by si mal naprí­klad aj muž, pove­dzme že zatiaľ menej zain­te­re­so­vaný, nájsť cestu na Fas­hion LIVE! ?

Mini­málne preto, že tam bude kopa krás­nych žien!

156-fl__by_daviddoros-_mg_3332

foto: David Doros

Ty si okrem tohoto a mno­hých ďal­ších even­tov doká­zala aj zalo­žiť čoko­lá­dovňu v Ružom­berku. Povedz nám tvoje tajom­stvo, ako to pro­sím ťa všetko stí­haš? :)

Haha, pri čoko­lá­dovni patrí kre­dit nie­komu úplne inému, a to mojej mame ☺ Bol to jej nápad a ja som sa popri nej zviezla ako poradca a hel­per. Bolo to v čase, keď som aku­rát dokon­čila výšku a neve­dela presne, čo so živo­tom. Mys­lím, že tento náš tan­dem bol cel­kom úspešný aj napriek tomu, že ani jedna z nás nemala pred tým skú­se­nosti s vede­ním pod­niku o čoko­láde neho­vo­riac. Nie sme ani cho­co­ho­ličky, ja si dám omnoho rad­šej klo­básu :D Kaž­do­pádne, čoko­lá­dovňa Passé už šiesty rok úspešne fun­guje v Ružom­berku, stavte sa tam na ochut­návku!

Čo by si odká­zala mla­dým ambi­ci­óz­nym ľuďom, ktorí stoja pred nároč­nými roz­hod­nu­tiami a sna­žia sa nakop­núť svoj život a možno aj svoj biz­nis?

Viac makať a menej kecať ;)

Ďaku­jem za roz­ho­vor :)

titulná foto: David Doros

Pridať komentár (0)