ČLÁNKY EVENTY STARTUPY FREELANCERI INVESTORI COWORKINGY KOMUNITA

Eventy

Noc cien a zliav

zajtra / 19:00 / Bratislava
Close

Noc cien a zliav

Bratislava

 • Bratislava
 • 05.12.2016 19:00

Lokalita

Popis

Na posled­nej Noci v tomto roku sa budeme veno­vať téme cien a zliav.

Ako fun­guje správne nasta­ve­nie ceny a dá sa nasta­viť cena tak, aby ste nemu­seli pre­dá­vať so zľa­vou?
Aké sú sku­točné výhody a nevý­hody zliav, či výhody ver­nost­ného prog­ramu?
Ako fun­gujú zľavy a ako si vybrať medzi zľa­vami, výho­dami či výpre­da­jom pre svoj biz­nis?
Oplatí sa naozaj zľava alebo skôr uškodí?
Aký má dopad zľava na nárast nákupu v obchode?

Viac info o spík­roch už čoskoro.

15193599_1233223500092814_4803084804893200720_n
08.12.2016 / 17:00 / Bratislava

Social 101: 5 kro­kov k social stra­té­gii

Close

Social 101: 5 kro­kov k social stra­té­gii

Bratislava

Vstupné 49 €

 • Connect Olive Stromová, Bratislava, Slovakia
 • 08.12.2016

Popis

Pozý­vame vás na ďalší zo skve­lých vzde­lá­va­cích works­ho­pov, ktoré orga­ni­zu­jeme v spo­lu­práci s cha­lanmi z TRU­NI­VER­SITY.

Info o works­hope:
Keď sčí­táme počet pou­ží­va­te­ľov naj­väč­ších sociál­nych sietí na Slo­ven­sku, dosta­neme číslo 4 378 000, len na Face­bo­oku je 2,3 mili­óna Slo­vá­kov.
Koho z nich vybrať a doru­čo­vať mu vaše mar­ke­tin­gové posols­tvá?
Vybrať z tak vel­kého počtu práve tých, ktorí od vás niečo kúpia efek­tívne im odko­mu­ni­ko­vať to, čo chcete bez stra­té­gie nezlád­nete. Jako si určiť fun­gu­júcu stra­té­giu sa naučíme krok po kroku na tomto works­hope:

Čo sa na works­hope naučíte?
1. Ciele social media mar­ke­ting – čo sa dá pomo­cou social dosa­ho­vať?
2. Cie­ľové sku­piny – na koho má zmy­sel vašu komu­ni­ká­ciu cie­liť?
4. Komuni­kačné kanály – kedy a kde je vasa cie­ľová sku­pina online?
3. Kon­ku­ren­cia – neopa­kujte chyby iných!
5. For­máty a témy komu­ni­ká­cie – už len vymys­lieť pútavý obsah 

Pre koho je works­hop určený?
Pre tých, ktorí vedia, že ich busi­ness musí byť vidi­teľný na sociál­nych sie­ťach, ale neve­dia, kde začať. Ale aj pre tých, ktorí tam už sú, ale z neja­kého dôvodu sa im nedarí.

14908379_1824572824444867_3190533912793502554_n
08.12.2016 / 18:00 / Bojnice

Decem­brové stret­nu­tie pod­ni­kav­cov

Close

Decem­brové stret­nu­tie pod­ni­kav­cov

Bojnice

 • Kúpeľná Kaviarnička Kúpeľná, 972 02 Bojnice
 • 08.12.2016

Popis

Na decem­bro­vom stret­nutí pod­ni­kav­cov Marek Kiaba odpre­zen­tuje pod­statu pri­pra­vo­va­nej apli­ká­cie na opti­ma­li­zá­ciu pro­ce­sov a pod­poru manaž­mentu v dopravno-špe­dič­nej spo­loč­nosti.
Vítaní sú všetci odbor­níci, laici, pod­ni­kavci, pod­ni­ka­te­lia a tiež tí, ktorí o pod­ni­kaní ešte len pre­mýš­ľajú.
Po pre­zen­tá­cii bude dis­ku­sia o apli­ká­ciách, manaž­mente ako aj samot­nej doprav­nej a špe­di­tér­skej čin­nosti.

screen-shot-2016-12-01-at-17-19-02
Close

Star­tup Wee­kend Bra­ti­slava 7

Bratislava

Vstupné 19-39 €

 • 0100 Campus Stare Grunty 16, 841 04 Bratislava, Slovakia
 • 09.12.2016

Popis

Anot­her Star­tup Wee­kend Bra­ti­slava is here. Alre­ady the 7th since 2011.

Star­tup Wee­kend is a Techs­tars event which fol­lows the basic model: any­one is wel­come to pitch their star­tup idea and rece­ive feed­back from their peers. Teams orga­ni­cally form around the top ideas (as deter­mi­ned by popu­lar vote) and then it’s a 54 hour frenzy of busi­ness model cre­a­tion, coding, desig­ning, and mar­ket vali­da­tion. The wee­kends cul­mi­nate with pre­sen­ta­ti­ons in front of local entrep­re­ne­urial lea­ders with anot­her oppor­tu­nity for cri­ti­cal feed­back.

Whet­her entrep­re­ne­urs found com­pa­nies, find a cofoun­der, meet some­one new, or learn a skill far out­side their usual 9-to-5, eve­ry­one is guaran­teed to leave the event bet­ter pre­pa­red to navi­gate the cha­otic but fun world of star­tups. If you want to put your­self in the shoes of an entrep­re­neur, regis­ter now for the best wee­kend of your life!

Brin­ging the com­mu­nity toget­her!

TIC­KETS can be bought here:
http://swbratislava.eventbrite.com/

For more infor­ma­tion about Star­tup­We­e­kend Bra­ti­slava con­tact the SWBA team at bratislava@startupweekend.org or check out our web­site http://swba.sk/

Don’t for­get to fol­low us:
https://www.facebook.com/Star­tup­We­e­kendB­ra­ti­slava

https://twitter.com/swB­ra­ti­slava

http://instagram.com/sw_b­ra­ti­slava

15193646_1234136010001563_7324424760493882673_n
13.12.2016 / 18:00 / Bratislava

O(LIVE) — Otco­via na mater­skej

Close

O(LIVE) — Otco­via na mater­skej

Bratislava

Vstupné 5 €

 • Connect Olive Stromová, Bratislava, Slovakia
 • 13.12.2016

Popis

Stret­neme sa naživo v dis­ku­sii na tému #Otco­via­Na­Ma­ter­skej.

Dozviete sa okrem iného, čo to zna­mená byť otcom na mater­skej a prečo sa mnohí otco­via roz­hodli to vyskú­šať. Povieme si prečo je to stále tabu a záro­veň či je to pre deti pros­pešné. Pozrieme sa na rolu otca v rodine a vypo­ču­jeme si prí­behy mužov i žien.

Povieme si všetko na rovinu a dáme Vám dosta­tok pries­toru pýtať sa, dis­ku­to­vať a hovo­riť aj o vašich skú­se­nos­tiach.

Tešíme sa na vás.

Close

Star­tup Wee­kend Bra­ti­slava 7

Bratislava

Vstupné 19-39 €

 • 0100 Campus Stare Grunty 16, 841 04 Bratislava, Slovakia
 • 09.12.2016

Popis

Anot­her Star­tup Wee­kend Bra­ti­slava is here. Alre­ady the 7th since 2011.

Star­tup Wee­kend is a Techs­tars event which fol­lows the basic model: any­one is wel­come to pitch their star­tup idea and rece­ive feed­back from their peers. Teams orga­ni­cally form around the top ideas (as deter­mi­ned by popu­lar vote) and then it’s a 54 hour frenzy of busi­ness model cre­a­tion, coding, desig­ning, and mar­ket vali­da­tion. The wee­kends cul­mi­nate with pre­sen­ta­ti­ons in front of local entrep­re­ne­urial lea­ders with anot­her oppor­tu­nity for cri­ti­cal feed­back.

Whet­her entrep­re­ne­urs found com­pa­nies, find a cofoun­der, meet some­one new, or learn a skill far out­side their usual 9-to-5, eve­ry­one is guaran­teed to leave the event bet­ter pre­pa­red to navi­gate the cha­otic but fun world of star­tups. If you want to put your­self in the shoes of an entrep­re­neur, regis­ter now for the best wee­kend of your life!

Brin­ging the com­mu­nity toget­her!

TIC­KETS can be bought here:
http://swbratislava.eventbrite.com/

For more infor­ma­tion about Star­tup­We­e­kend Bra­ti­slava con­tact the SWBA team at bratislava@startupweekend.org or check out our web­site http://swba.sk/

Don’t for­get to fol­low us:
https://www.facebook.com/Star­tup­We­e­kendB­ra­ti­slava

https://twitter.com/swB­ra­ti­slava

http://instagram.com/sw_b­ra­ti­slava

Chceš tie najlepšie infošky zo sveta Startitup?