ČLÁNKY EVENTY STARTUPY FREELANCERI INVESTORI COWORKINGY KOMUNITA

Najbližšie eventy

15109573_1224426540972510_885424083741984828_n
dnes / 20:00 / Bratislava

Noc cien a zliav

Close

Noc cien a zliav

Bratislava

 • KC Dunaj Nedbalova 3, 81101 Bratislava, Slovakia
 • 05.12.2016

Popis

Na posled­nej Noci v tomto roku sa budeme veno­vať téme cien a zliav.

Ako fun­guje správne nasta­ve­nie ceny a dá sa nasta­viť cena tak, aby ste nemu­seli pre­dá­vať so zľa­vou?
Aké sú sku­točné výhody a nevý­hody zliav, či výhody ver­nost­ného prog­ramu?
Ako fun­gujú zľavy a ako si vybrať medzi zľa­vami, výho­dami či výpre­da­jom pre svoj biz­nis?
Oplatí sa naozaj zľava alebo skôr uškodí?
Aký má dopad zľava na nárast nákupu v obchode?

Viac info o spík­roch už čoskoro.

15193489_1141645052551789_6258210269767545476_n-1
Close

Semi­nár InQb — Aktívny pre­daj

Bratislava

 • Univerzitný technologický inkubátor InQb Pionierska 15, 831 02 Bratislava, Slovakia
 • 06.12.2016

Popis

V Inku­bá­tore pre vás pri­pra­vili decem­brový Semi­nár s náz­vom “Aktívny pre­daj” s hos­ťom Karin Zábran­skáMaxwill — pre­daj a mar­ke­ting ako záži­tok

Kedy sa bude konať?
• 06.12.2016 (uto­rok) v čase od 14:00 — 16:00 hod.

Kde sa stret­neme?
• Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický inku­bá­tor STU, Pionier­ska 15 Bra­ti­slava (zasa­da­cia miest­nosť č. 1.02 — 1.poschodie)

Kto je náš hosť?
• KARIN ZÁBRAN­SKÁ Maxwill — pre­daj a mar­ke­ting ako záži­tok
Tré­ner, poradca a kouč pre nad­ná­rodné značky už viac ako 15 rokov.

Bola pri tvorbe pre­daj­ných pro­ce­sov kon­cernu Volk­swa­gen a ich imple­men­tá­cii v pod­mien­kach SR. Medzi jej kli­en­tov pat­ria aj značky ako Mer­ce­des Benz, Audi, Seat alebo McDo­nalds. Je špe­cia­lista na aktívny pre­daj a dlho­dobo zvy­šuje pre­daje svo­jich kli­en­tov o 30%. Známa je tým, že poten­ciál vidí aj tam, kde sa ho väč­šina neod­váži ani hľa­dať. ;-)

Si pre­dajca alebo máš tím, kto­rého výkony v pre­daji chceš zvý­šiť? Chceš byť lepší a pre­dá­vať efek­tív­nej­šie?

Príď na semi­nár “Aktívny pre­daj” a dozvieš sa tipy a odpo­rú­ča­nia z praxe:

• Ako dnes pre­dať viac, než si zákaz­ník vypý­tal?
• Prečo je dnes navy­šo­va­nie pre­daja nevy­hnut­nosť?
• Ako rea­li­zo­vať správne cross-sel­ling a up-sel­ling?
• Čo s tým, ak je cena kúpny motív zákaz­níka?
• Ako rea­li­zo­vať efek­tívne fol­low-up a úspešne uzat­vo­riť každý obchod?
• Ako sa moti­vo­vať k vyš­šiemu výkonu v pre­daji?

Regis­truj sa tu:
https://goo.gl/forms/zqzC­LQrPjzVtK­Z422 — > naj­ne­skôr do 6.12.2016 do 12:00 hod.

Pro­síme o bez­od­kladné infor­mo­va­nie v prí­pade vašej neúčasti. Za pocho­pe­nie ďaku­jeme a tešíme sa na vás :- )

Vstup: voľný :)

15193599_1233223500092814_4803084804893200720_n
08.12.2016 / 18:00 / Bratislava

Social 101: 5 kro­kov k social stra­té­gii

Close

Social 101: 5 kro­kov k social stra­té­gii

Bratislava

Vstupné 49 €

 • Connect Olive Stromová, Bratislava, Slovakia
 • 08.12.2016

Popis

Pozý­vame vás na ďalší zo skve­lých vzde­lá­va­cích works­ho­pov, ktoré orga­ni­zu­jeme v spo­lu­práci s cha­lanmi z TRU­NI­VER­SITY.

Info o works­hope:
Keď sčí­táme počet pou­ží­va­te­ľov naj­väč­ších sociál­nych sietí na Slo­ven­sku, dosta­neme číslo 4 378 000, len na Face­bo­oku je 2,3 mili­óna Slo­vá­kov.
Koho z nich vybrať a doru­čo­vať mu vaše mar­ke­tin­gové posols­tvá?
Vybrať z tak vel­kého počtu práve tých, ktorí od vás niečo kúpia efek­tívne im odko­mu­ni­ko­vať to, čo chcete bez stra­té­gie nezlád­nete. Jako si určiť fun­gu­júcu stra­té­giu sa naučíme krok po kroku na tomto works­hope:

Čo sa na works­hope naučíte?
1. Ciele social media mar­ke­ting – čo sa dá pomo­cou social dosa­ho­vať?
2. Cie­ľové sku­piny – na koho má zmy­sel vašu komu­ni­ká­ciu cie­liť?
4. Komuni­kačné kanály – kedy a kde je vasa cie­ľová sku­pina online?
3. Kon­ku­ren­cia – neopa­kujte chyby iných!
5. For­máty a témy komu­ni­ká­cie – už len vymys­lieť pútavý obsah 

Pre koho je works­hop určený?
Pre tých, ktorí vedia, že ich busi­ness musí byť vidi­teľný na sociál­nych sie­ťach, ale neve­dia, kde začať. Ale aj pre tých, ktorí tam už sú, ale z neja­kého dôvodu sa im nedarí.

14908379_1824572824444867_3190533912793502554_n
08.12.2016 / 19:00 / Bojnice

Decem­brové stret­nu­tie pod­ni­kav­cov

Close

Decem­brové stret­nu­tie pod­ni­kav­cov

Bojnice

 • Kúpeľná Kaviarnička Kúpeľná, 972 02 Bojnice
 • 08.12.2016

Popis

Na decem­bro­vom stret­nutí pod­ni­kav­cov Marek Kiaba odpre­zen­tuje pod­statu pri­pra­vo­va­nej apli­ká­cie na opti­ma­li­zá­ciu pro­ce­sov a pod­poru manaž­mentu v dopravno-špe­dič­nej spo­loč­nosti.
Vítaní sú všetci odbor­níci, laici, pod­ni­kavci, pod­ni­ka­te­lia a tiež tí, ktorí o pod­ni­kaní ešte len pre­mýš­ľajú.
Po pre­zen­tá­cii bude dis­ku­sia o apli­ká­ciách, manaž­mente ako aj samot­nej doprav­nej a špe­di­tér­skej čin­nosti.

Coworkingy

Busi­ness Cloud
BCO media s.r.o. Polus Tower II, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava

Busi­ness Cloud

150 € / osoba / mesiac
Close

Busi­ness Cloud

Coworking

Príď si užiť úplne nové, moderné priestory s výhľadom na celú Bratislavu. Okrem toho, že v Business Cloud dostaneš možnosť budovať silný profesionálny network, po celý deň je prístupný kávovar s výbornou mletou kávou, zasadačky, prístup na všetky naše akcie, tlačiareň a sem tam nejaké víno :). Sídlime v Polus Tower 2 na 9. poschodí. Príďte sa pozrieť. Cena za mesiac: co-working 150, fixné sedenie 300 www.businesscloud.me    

Cena za mesiac od 150 €
 • BCO media s.r.o. Polus Tower II, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
 • businesscloud.me/
co|WORKING|spiš
Spišská Nová Ves

co|WORKING|spiš

69 € / osoba / mesiac
Close

co|WORKING|spiš

Coworking

Coworking v rozbehu :-) Prvý coworking v Spišskej Novej Vsi, záujemci kontaktujte nás. Priestory sú situované v obchodnom centre MADARAS v Spišskej Novej Vsi - časť prvé poschodie nad lekárňou Dr.Max. Viac info na www.coworkingspis.sk

Cena za mesiac od 69 €
 • Spišská Nová Ves
Cowor­king HAJC­MAN Prie­vi­dza
Prievidza

Cowor­king HAJC­MAN Prie­vi­dza

60 € / osoba / mesiac
Close

Cowor­king HAJC­MAN Prie­vi­dza

Coworking

Priestory sa ešte stále hľadajú, ale snáď "coming soon" :-)

Cena za mesiac od 60 € do 100 €
 • Prievidza
B-ZONE
Pezinok

B-ZONE

85 € / osoba / mesiac
Close

B-ZONE

Coworking

Biznis centrum B-ZONE sa nachádza v centre Pezinka (Radničné námestie č.3, prvé poschodie). Okrem priestoru (PLACE), a zázemia, ponúkame podporu (SUPPORT) a prístup k financiám (CAPITAL). Na akciách Biznis Centra môžete stretnúť domácich a aj zahraničných podnikateľov, prípadne si rozšíriť vedomosti, získať nové kontakty a odporučenia. viac informácií: www.bzone.sk

Cena za mesiac od 85 €
 • Pezinok

Chceš tie najlepšie infošky zo sveta Startitup?