ČLÁNKY EVENTY STARTUPY FREELANCERI INVESTORI COWORKINGY KOMUNITA

Najbližšie eventy

13599991_1306879209337283_9015409949594808100_n
zajtra / 09:00 / Bratislava

Letná škola biznisu v NPC

Close

Letná škola biznisu v NPC

Karadžičova 2 - Twin City Blok A, 811 09 Bratislava, Slovakia

  • Slovak Business Agency
  • 25.07.2016

Popis

LETNÁ ŠKOLA BIZ­NISU NA TÉMU BUSI­NESS MODEL CAN­VAS S ANDRE­JOM RYBO­VI­ČOM V NPC

Nie si si istý, či si pri­pra­vený na sku­točný svet biz­nisu? Máš už nápad a chceš roz­be­hnúť vlastné pod­ni­ka­nie, ale stále hľa­dáš odpo­vede na kľú­čové otázky?

Aj keď iní majú uhor­kovú sezónu, v NPC makáme, a spolu so skú­se­ným lek­to­rom Andre­jom Rybo­vi­čom počas Let­nej školy biz­nisu nasme­ru­jeme tvoje kroky k vytvo­re­niu dosia­hnu­teľ­ného biz­nis modelu.

ČO ZÍS­KAŠ?
 — schop­nosť efek­tívne využiť Busi­ness Model Can­vas pri plá­no­vaní vlast­ného biz­nisu
 — vytvo­re­nie vlast­ného Busi­ness Model Can­vas
 — rady a spätnú väzbu od skú­se­ného lek­tora
 — pries­tor využiť to, čo si sa naučil pri zosta­vení vlast­ného plánu, ktorý ti pomôže naštar­to­vať vlastné pod­nikanie

ČO SA DOZVIEŠ?
 — Čo je to Busi­ness Model Can­vas? Prečo sa s ním oplatí pra­co­vať?
 — Kto sú moji poten­ciálni zákaz­níci? Ako ich zís­kam?
 — Aké dis­tri­bučné kanály či nástroje na komu­ni­ká­ciu môžem využiť?
 — Ako sa tvorí cena, kto je moja kon­ku­ren­cia? Čo ma to bude stáť?
 — Ako odpre­zen­to­vať seba a svoj biz­nis?

KTO JE TVOJ LEK­TOR?
Andrej Rybo­vič sa venuje roz­voju pod­ni­ka­nia a pod­pore pod­ni­ka­te­ľov. Učí, ako môžu začí­na­júci pod­ni­ka­te­lia, star­tupy ale aj firmy apli­ko­vať prin­cípy Lean star­tup pro­stred­níc­tvom sys­te­ma­tic­kého nástroja Gami­fied Star­tup. Je spo­lu­or­ga­ni­zá­tor víken­do­vého star­tup podu­ja­tia v Žiline a pôsobí ako lek­tor a koor­di­ná­tor uni­ver­zit­ného prog­ramu Povo­la­nie pod­ni­ka­teľ.

KEDY?
25. – 28.7.2016, každý deň od 09:00 – 14:00

KDE?
Slo­vak Busi­ness Agency, Národné pod­ni­ka­teľ­ské cen­trum, Kara­dži­čova 2, Twin City Blok A, 811 09 Bra­ti­slava

POD­MIENKY: Účast­ník musí byť fyzická osoba nepod­ni­ka­teľ s trva­lým byd­lis­kom v Bra­ti­slav­skom kraji.
Počet voľ­ných miest je limi­to­vaný. Účasť je bez­platná.

REGIS­TRUJTE SA TU: www.tinyurl.com/jpsqzla

Ukon­če­nie regis­trá­cie: 19.7.2016
Účast­ník sa regis­truje na Letnú školu v celom jej trvaní.

KON­TAKTY:
Kris­tína Pesch­lová, email: peschlova@sbagency.sk
Mar­tina Piroš­ková, email: piroskova@sbagency.sk

13731571_581322762045648_2322339135367337075_n
26.07.2016 / 18:00 / Bratislava

14. IoT Bratislava Meetup

Close

14. IoT Bratislava Meetup

Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava, Slovakia

  • Fablab SLovensko
  • 26.07.2016

Popis

1. LoRa­Wan Bra­ti­slava (Ján Masa­ryk, Mar­cel Hečko)
Krátka infor­má­cia o aktu­ál­nom stave pro­jektu LoRa­Wan v Bra­ti­slave.

2. LPWAN sieť Sig­fox
Krátky úvod do siete Sig­fox a súvi­sia­cich tech­no­ló­gií od spo­loč­nosti, ktorá jú pre­vádz­kuje v CZ a SK (Sim­ple­Cell).

3. ESP8266 a fra­me­work Homie (Peter Hanz­lík)
Pre­zen­tá­cia k téme domá­cej auto­ma­ti­zá­cie za pou­ži­tia WiFi modulu ESP8266 a eko-sys­tému Homie.

http://www.meetup.com/IoT-Bratislava/events/232371646/

13626621_1107144909344684_8885612040759740763_n
Close

Business Women workshop: Ako si vybudovať online komunitu

Hviezdoslavovo námestie 20, 81102 Bratislava, Slovakia

  • Impact Hub Bratislava
  • 27.07.2016

Popis

Ako potom naštar­to­vať svoju značku a dostať ju do pozor­nosti ľudí? Na works­hope ti uká­žeme, ako si vybu­do­vať komu­nitu a aké for free nástroje ti k tomu pomôžu.

Na tomto HUB Busi­ness Works­hope sa naučíš:

- určiť si kto je tvoja komu­nita. Nie vždy je to len cie­ľovka tvojho pro­duktu či služby
 — kde ju náj­deš a ako ju zauj­meš
 — ako si nasta­víš komu­ni­kačnú stra­té­giu na online kanály a vytvo­ríš plán komu­ni­ká­cie (ukáž­kový si aj odne­sieš)
 — aké free nástroje ti pomôžu pri komu­ni­ká­cii a budo­vaní komu­nity

Odne­sieš si množ­stvo prak­tic­kých tipov, ako vylep­šiť komu­ni­ká­ciu tvo­jej značky či nezis­kovky a ako míňať málo a dosiah­nuť veľa.

Pre koho je works­hop určený:

Pre štu­den­tov, nezis­kové orga­ni­zá­cie aj jed­not­liv­cov, ktorí majú vlastný pro­jekt či značku.
Koľko to stojí a trvá:

Works­hop sa usku­toční 27.7. od 17:30 do 20:30 a stojí 10€ / osoba.

Kto vedie works­hop:

Baška Kli­mek — spo­lu­za­kla­da­teľka Impact HUB Bra­ti­slava.

Pôso­bila ako Exter­nal com­mu­ni­ca­tion Spe­cia­list v Poš­to­vej banke, odkiaľ pre­šla do reklam­ného sveta. Podie­lala san a tvorbe online obsa­ho­vej stra­té­gie pre kam­pane kli­en­tov ako O2 SK aj O2 CZ, Sber­bank, službu VIAMO, Big Shock a ďal­šie. V Impact HUBe riadi a plá­nuje komu­ni­ká­ciu a stra­te­gické témy even­tov. Zame­riava sa na low buget mar­ke­ting a pôsobí v tejto oblasti aj ako kon­zul­tant pre mnohé orga­ni­zá­cie.

13631558_880378428733519_4314116270125215943_n
Close

Startup Grind Bratislava Hosts Peter Irikovsky (LRJ Capital & Exponea)

Bratislava

  • Bratislava
  • 28.07.2016

Popis

Star­tup Grind Bra­ti­slava Hosts Peter Iri­kov­sky (LRJ Capi­tal & Expo­nea)

The Spot
Bratislava

The Spot

80 € / osoba / mesiac
Close

The Spot

Coworking

Come and try! We have one trial free day offer for you. You can stop by and check if you like the space, just let us know you are interested via email to: strateny@thespot.sk. Except one free day we provide fixed tables for 160 €/month and if you like to live more dangerously we have flexible tables for 80 €/month. We will be more than happy to show you around. You can look forward to free coffee, KC Dunaj bar just one floor away and events such as Guru or different meetups. Some of successes that started here are sli.do, Kickresume or vaccumlabs and many more which we are proud of. For more information check: http://www.thespot.sk/en

Cena za mesiac od 80 € do 160 €
  • Bratislava
Rooftop HUB
Kollárovo námestie, Bratislava

Rooftop HUB

150 € / osoba / mesiac
Close

Rooftop HUB

Coworking

HUBik sice maly, ale zato utulny! V nasom HUBe moze sediet maximalne 6 ludi, takze tu vladne taka rodinna atmosfera. Kazdy ma vlastne miesto na sedenie, ktore je fixne. Ine ako fixne miesta ani neprenajimame. K dispozicii je pekny meeting room s whiteboardom, kuchynka, sprcha, v zime podlahove kurenie, v lete klimatizacia. Najvacsim lakadlom je vsak famozna letna terasa na ktorej mozes pracovat ked ta to uz vnutri omrzi + sa da vyuzit na rozne oslavy a decentne party. Nevahaj a prid sa pozriet! https://www.facebook.com/rooftophub/

Cena za mesiac od 150 € do 150 €
  • Kollárovo námestie, Bratislava
HUBa Coworking
Gorkého 2, Košice, Slovakia

HUBa Coworking

50 € / osoba / mesiac
Close

HUBa Coworking

Coworking

HUBa Coworking sídli v rekonštruovaných priestoroch nezávislého kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik na Gorkého ulici. Poskytuje tri úrovne členstva a to: Stále členstvo v cene 75e/mesiac, vlastný stôl, kancelárske kreslo a skrinka, prístup do Coworkingu 24/7, benefity v podobe zliav od našich partnerov ( Bary v Tabačke, Tabačka bistro, kultúrne podujatia v Tabačka kulturfabrik, účtovníctvo, právne poradenstvo, fitness centrum, squash, copycentrum CopyViat ) Dočasné členstvo v cene 50e/mesiac , rotačné sedenie, prístup do Coworkingu počas otváracích hodín a pre náhodných okoloidúcich za dobrovoľný príspevok.

Cena za mesiac od 50 €
Mondrian’s house
Bratislavská 11, Trnava, Slovakia

Mondrian’s house

139 € / osoba / mesiac
Close

Mondrian’s house

Coworking

Tento pestrofarebný coworking víta všetkých kreatívcov, dizajnérov, online-marketérov, či programátorov, ktorý hľadajú miesto na prácu alebo dobrú spoločnosť.

Cena za mesiac od 139 €

Chceš tie najlepšie infošky zo sveta Startitup?