ČLÁNKY EVENTY STARTUPY FREELANCERI INVESTORI COWORKINGY KOMUNITA

Najbližšie eventy

14322525_532432226966443_2737111064094099672_n
Close

Reac­tive Bra­ti­slava Mee­tups: 2016#7 | Adam Mis­kie­wicz

Bratislava

 • The Spot , Nám. SNP 30, 811 01 Bratislava, Slovakia
 • 29.09.2016

Popis

We’re invi­ting you to the seventh Reac­tive Bra­ti­slava Mee­tup! This meetup’s spe­a­ker will be Adam Mis­kie­wicz.
(https://github.com/skevy)

You can ask Adam ques­ti­ons during a Q&A after his talk and talk to him during networ­king time with pizza and beer ;).

==
Time­line:
18:30 Regi­stra­tion
19:00 Ope­ning
19:05 Buil­ding Native Mobile Apps in Pure JavaSc­ript
19:55 Q&A
20:30 Pizza, Beer and Networ­king

==
Topic: Buil­ding Native Mobile Apps in Pure JavaSc­ript

React Native is all the rage these days, and for good rea­son — it brought us the abi­lity to write fully-native mobile app­li­ca­ti­ons using JavaSc­ript. In addi­tion, it’s archi­tec­ture allows you to drop down to the native level as an escape hatch for cus­tom func­ti­ona­lity. But what if you cons­trai­ned your­self to wri­ting your app only in JavaSc­ript? Let’s take a dive into Expo­nent, a plat­form for buil­ding great cross-plat­form mobile apps using only JavaSc­ript, and explore the bene­fits (and of course poten­tial down­falls) of this app­ro­ach and the inte­res­ting oppor­tu­ni­ties unloc­ked by doing so.

==
About Adam:

Adam Mis­kie­wicz is a soft­ware deve­lo­per who spends (almost) every waking moment thin­king about how to make mobile deve­lop­ment bet­ter, fas­ter, and easier.

==

Can’t make it? This mee­tup is part of Europe’s first Reac­tive Roads­how, fea­tu­ring one of our Reac­tive spe­a­kers in a dif­fe­rent city every day, for an entire week. You can meet Adam as well in:

Pra­gue on 26th of Sep­tem­ber (https://www.facebook.com/events/1824742411090866/)

Brno on 27th of Sep­tem­ber (https://www.facebook.com/events/291194407930136/)

Košice on 28th of Sep­tem­ber (https://www.facebook.com/events/1062177313867204/)

14202554_1058563960905925_5513485573610208651_n
Close

Inter­ne­tová aka­dé­mia #5: Tajom­stvá úspeš­ného e-mail mar­ke­tingu

Žilina

 • Banka Žilina Legionárska 1, 010 01 Zilina
 • 29.09.2016

Popis

Po lete sme späť s témou nie­len pre mar­ke­té­rov. Na pred­náške Tajom­stvá úspeš­ného e-mail marek­tingu pokryje Adrián Wen­grín, spo­lu­za­kla­da­teľ a pro­jek­tový mana­žér v agen­túre Mar­ke­ting Art, tieto oblasti e-mail mar­ke­tingu:

- Stra­te­gický plán, alebo čo uro­biť skôr, ako začnete s e-mail mar­ke­tin­gom
 — Základné tipy, ako písať maily alebo akých chýb sa vyva­ro­vať
 — Ako správne budo­vať data­bázu kon­tak­tov
 — Ako čítať a vyhod­no­co­vať šta­tis­tiky
 — Auto­ma­ti­zá­cia a zave­de­nie do praxe

Počet účast­ní­kov je limi­to­vaný, zabez­pečte si svoje miesto už teraz!

Regis­trá­cia: https://goo.gl/PtbFkH
Vstupné: 12 € pred­pre­daj (15 € na mieste)
Lís­tky: http://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/8209/tajom­stva-uspes­neho-e-mail–mar­ke­tingu
____________________________________________
Vzdelavaren.sk a Banka Žilina vám pri­ná­šajú Inter­ne­tovú aka­dé­miu aj v roku 2016 — sériu pred­ná­šok na témy krú­tiace sa okolo inter­netu. Chcete vedieť viac? Klik­nite na www.internetova-akademia.sk.

14053954_1071978102884077_5659834537547891025_n
dnes / 20:00 / Košice

Mas­ters­Gate: Kick-off Košice

Close

Mas­ters­Gate: Kick-off Košice

Hviezdoslavova 1008/7, 04001 Košice

 • Eastcubator
 • 29.09.2016

Popis

Mas­ters­Gate: Kick-off Košice” je sprie­vodné podu­ja­tie 2.ročníka slo­ven­sko-čes­kej e-com­merce súťaže Mas­ters­Gate (pôvodné meno Eshop Akce­le­rá­tor). Hlav­ným cie­ľom je jed­nak inšpi­ro­vať online obchody k akce­le­ro­va­niu svojho biz­nisu a na dru­hej strane doru­čiť online obcho­dom prak­tické skú­se­nosti zo strany e-com­merce špe­cia­lis­tov a úspeš­ných esho­pis­tov.

Pre koho je event určený?
Je pri­oritne zame­raný priamo pre maji­te­ľov e-sho­pov a priamo pre zamest­nan­cov týchto online obcho­dov.

Prečo prísť?
 — Vlastné know-how vám odo­vzdajú špe­cia­listi s dlho­roč­nými skú­se­nos­ťami v oblasti e-com­merce
 — Vypo­ču­jete si inšpi­ra­tívne prí­behy našich minu­loč­ných víťa­zov
 — Zís­kate kon­krétne tipy z praxe (user expe­rience, online mar­ke­ting, bran­ding, ana­ly­tika), ktoré môžete imple­men­to­vať priamo na vašich online biz­ni­soch.
 — Zaži­jete pred­nášky plné reál­nych situ­ácií z bež­nej praxe.

Čas a miesto
Event začína o 18:00, regis­trá­cia začína 17.30

Prog­ram
Spík­rov a témy budeme postupne odha­ľo­vať

Par­ko­va­nie + Odvoz
Par­ko­va­nie v blíz­kosti cowor­kingu, bliž­šie infor­má­cie vám poskyt­neme priamo cez email alebo cez FB event.

Vstupné:
Na mieste: 11,99 €
Online vstu­penka: 9,99 €

Čo je Mas­ters­Gate?
Mas­ters­Gate je slo­ven­sko-česká e-com­merce súťaž, ktorá sa zame­riava na pod­ni­ka­te­ľov v e-com­merce, kto­rých sa v rámci celého pro­jektu sna­žíme vzde­lá­vať a pod­po­riť, či už pro­stred­níc­tvom vzde­lá­va­cích podu­jatí, hod­not­ných cien, kon­zul­tá­cií so špe­cia­lis­tami, alebo roč­ného akce­le­rač­ného prog­ramu pre víťa­zov. Chceme totiž uká­zať ecom­merce trhu a verej­nosti, že úspech sa dá dosiah­nuť veľmi rýchlo, keď sa spoja dobrí obchod­níci, skú­sení porad­co­via a efek­tívne mar­ke­tin­gové nástroje.

13932830_1375257289152814_2908774585202484637_n
zajtra / 11:00 / Banská Bystrica

10. Noc výskum­ní­kov

Close

10. Noc výskum­ní­kov

Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Košice, Poprad, Tatranská Lomnica

 • 30.09.2016

Popis

Výročný desiaty roč­ník fes­ti­valu vedy Európ­ska noc výskum­ní­kov 2016 (#noc­vys­kum­ni­ko­v2016) sa usku­toční v pia­tok, 30. sep­tem­bra 2016 v Bra­ti­slave, Ban­skej Bys­trici, Žiline, Koši­ciach, Pop­rade a v Tatrans­kej Lom­nici.

Hlav­nou témou toh­to­roč­ného fes­ti­valu je: SRDCE A MOZOG SLO­VEN­SKEJ VEDY.

Vybrané nákupné cen­trá (Atrium Optima v Koši­ciach, Aupark Žilina, MAX Pop­rad, Europa SC v Ban­skej Bys­trici) múzeá a par­tner­ské inšti­tú­cie (Stará trž­nica, Astro­no­mický ústav SAV, Slo­ven­ské národné múzeum a mnohé ďal­šie) pri­pra­via pre náv­štev­ní­kov rôzne inte­rak­tívne vedecké pre­zen­tá­cie, pred­nášky, dis­ku­sie, výstavy, hudobné vystú­pe­nia, veľ­kop­lošné pro­jek­cie a mnohé ďal­šie vstupy plné vedy i zábavy pre deti, ale aj dospe­lých.

Festi­val kaž­do­ročne orga­ni­zuje Slo­ven­ská orga­ni­zá­cia pre výskumné a vývo­jové akti­vity (SOVVA, o.z), Slo­ven­ská aka­dé­mia vied, CVTI SR a por­tál EurActiv.sk.

Minulý rok sa do fes­ti­valu vedy zapo­jilo viac ako 1 000 ved­cov a výskum­ní­kov, vyše 40 000 žia­kov a štu­den­tov a všet­kých podu­jatí sa zúčast­nilo dovedna 163 200 náv­štev­ní­kov. Tak­mer 3 mili­óny ľudí bolo oslo­ve­ných mediál­nou kam­pa­ňou.

Na všetky podu­ja­tia je vstup voľný.

Viac infor­má­cii náj­dete na:
http://www.nocvyskumnikov.sk/
https://www.facebook.com/nocvyskumnikov/

Infor­má­cie o prog­rame budú prie­bežne aktu­ali­zo­vané.

Tešíme sa na všet­kých nad­šen­cov vedy! Vidíme sa 30.septembra 2016.

B-ZONE
Pezinok

B-ZONE

85 € / osoba / mesiac
Close

B-ZONE

Coworking

Biznis centrum B-ZONE sa nachádza v centre Pezinka (Radničné námestie č.3, prvé poschodie). Okrem priestoru (PLACE), a zázemia, ponúkame podporu (SUPPORT) a prístup k financiám (CAPITAL). Na akciách Biznis Centra môžete stretnúť domácich a aj zahraničných podnikateľov, prípadne si rozšíriť vedomosti, získať nové kontakty a odporučenia. viac informácií: www.bzone.sk

Cena za mesiac od 85 €
 • Pezinok
Ate­liér cowor­king
Bratislava, Račianska 71

Ate­liér cowor­king

100 € / osoba / mesiac
Close

Ate­liér cowor­king

Coworking

Máme k dispozícii 8 pracovných miest. Každé ma svoj vlastný uzamykateľný box. Chillout zónu s gaučom a kreslami. Kuchynku, kde si môžeš zohriať jedlo, prípadne pripraviť niečo jednoduchšie na obed, alebo urobiť kávu a čaj. Máme aj malú zasadačku, aby si nebol rušený, keď ti prídu klienti a budeš im chcieť odprezentovať svoju prácu. Pozri si niečo o nás na našej fcb stránke https://www.facebook.com/Ateli%C3%A9r-coworking-540546596134703/

Cena za mesiac od 100 €
 • Bratislava, Račianska 71
The Spot
Bratislava

The Spot

80 € / osoba / mesiac
Close

The Spot

Coworking

Come and try! We have one trial free day offer for you. You can stop by and check if you like the space, just let us know you are interested via email to: strateny@thespot.sk. Except one free day we provide fixed tables for 160 €/month and if you like to live more dangerously we have flexible tables for 80 €/month. We will be more than happy to show you around. You can look forward to free coffee, KC Dunaj bar just one floor away and events such as Guru or different meetups. Some of successes that started here are sli.do, Kickresume or vaccumlabs and many more which we are proud of. For more information check: http://www.thespot.sk/en

Cena za mesiac od 80 € do 160 €
 • Bratislava
Roof­top HUB
Kollárovo námestie, Bratislava

Roof­top HUB

150 € / osoba / mesiac
Close

Roof­top HUB

Coworking

HUBik sice maly, ale zato utulny! V nasom HUBe moze sediet maximalne 6 ludi, takze tu vladne taka rodinna atmosfera. Kazdy ma vlastne miesto na sedenie, ktore je fixne. Ine ako fixne miesta ani neprenajimame. K dispozicii je pekny meeting room s whiteboardom, kuchynka, sprcha, v zime podlahove kurenie, v lete klimatizacia. Najvacsim lakadlom je vsak famozna letna terasa na ktorej mozes pracovat ked ta to uz vnutri omrzi + sa da vyuzit na rozne oslavy a decentne party. Nevahaj a prid sa pozriet! https://www.facebook.com/rooftophub/

Cena za mesiac od 150 € do 150 €
 • Kollárovo námestie, Bratislava

Chceš tie najlepšie infošky zo sveta Startitup?