KATEGÓRIE EVENTY STARTUPY FREELANCERI INVESTORI COWORKINGY KOMUNITA

Najbližšie eventy

13266039_996926743690288_122209209015082562_n
Close

WORKSHOP InQb — “Unlock Your Business Potencial”

Pionierska 15, 831 02 Bratislava, Slovakia

  • Univerzitný technologický inkubátor InQb
  • 25.05.2016

Popis

Uni­ver­sity Tech­no­logy Incu­ba­tor InQb with Tat­ra­banka gene­ral par­tner and par­tner ESET invite you to the works­hop.

Theme: Unlock your Busi­ness Poten­tial
Guest: Sukhi Wahi­wala

Con­tent:

INQB brings you a spe­cial oppor­tu­nity to meet and learn from Bri­tish Busi­ness Coach of the Year 2011, Mr. Sukhi Wahi­wala. He blends his own hands-on expe­rience from run­ning busi­ness in vari­ous dif­fe­rent indus­try sec­tors, with his family busi­ness tra­di­tion of 7 gene­ra­ti­ons, toget­her with his kno­wledge of modern psy­cho­logy, neuro-lin­gu­is­tic prog­ram­ming and psy­cho­met­ric pro­fi­ling, to pro­vide uni­que and tai­lo­red solu­ti­ons for all kinds of busi­nes­ses.

In the two hour inte­rac­tive works­hop he will help you unco­ver your busi­ness potential — unders­tan­ding of your­self and others. How can com­mu­ni­ca­tion and unders­tan­ding boost pro­duc­ti­vity and pro­fits. How to cre­ate and moti­vate great teams? How to moti­vate your­self?

Con­di­ti­ons:
1. Par­ti­ci­pants must have a real com­pany
2. The works­hop will be in English

You can regis­ter ONLY through the elect­ro­nic form —> http://goo.gl/forms/OKC­P9Kon­w58w2E­wt2
at the latest 24.05.2016 till 12.00 am.

Due to the limi­ted capa­city of the con­fe­rence room , the num­ber of par­ti­ci­pants is limi­ted. We ask for imme­diate infor­ma­tion in case of your absence.
Thank you for unders­tan­ding

13232922_10207560125133872_6422008571039626420_n
dnes / 17:30 / Bratislava

Exponea meet-up: Programming edition

Close

Exponea meet-up: Programming edition

Mlynska dolina, 84248 Bratislava, Slovakia

  • Matfyz
  • 25.05.2016

Popis

Pri­daj sa na meet-up na Mat­Fyze. Vypo­ču­ješ si skú­se­nosti našich SW Engi­ne­ers, dozvieš sa ako využiť mat­fy­zácke algo­ritmy v praxi, prečo máme vlastnú in-memory data­bázu alebo prečo ľúbime Pyt­hon, C++ a JavaSc­ript. A tiež ako sa stať jed­ným z nás!

Hos­tia: Lukáš Fryč, Front-end Engi­neer (ex-Rad Hat), Peter Dolák, Back-end Engi­neer (ex-Mat­Fyz)

Kde: Stret­neme sa v miest­nosti “Skle­ník” na prí­zemí medzi F1 a F2.

Bonus: Pizza — tra­dičná prog­ra­má­tor­ská :)

13094210_1064484270277415_2094787238294957527_n
Close

Social Impact Award Slovensko — Deadline na registráciu

Hviezdoslavovo námestie 20, 81102 Bratislava, Slovakia

  • Impact Hub Bratislava
  • 25.05.2016

Popis

Social Impact Award môže byť aj tvo­jim odra­zo­vým mos­tí­kom k roz­be­hnu­tiu vlast­ného pod­ni­ka­nia. Pri­hlá­siť sa môžeš do 25. mája 2016 do 23:59 vypl­ne­ním on-line for­mu­lára: http://socialimpactaward.sk/prihlaska/

Čo môžeš zís­kať:

- Štar­to­vací kapi­tál pre svoj biz­nis nápad až do výšky 3000€
 — Účasť v let­nom inku­bač­nom prog­rame a indi­vi­du­álne kon­zul­tá­cie a works­hopy od Roz­behni sa a Impact HUBu.
 — Troj­me­sačné člen­stvo, pra­covný pries­tor a pod­poru v medzi­ná­rod­nej komu­nite social busi­ness rie­šení Impact HUB Bra­ti­slava

Pre koho je súťaź Social Impact Award vhodná:

- Pre štu­dens­tké pro­jeky, ktoré rie­šia spo­lo­čen­ské a envi­ron­men­tálne prob­lémy v našom okolí alebo našu spo­loč­nosť iným spô­so­bom roví­jajú.
 — 50% tímu musia tvo­riť štu­denti vyso­kých škôl v semes­tri 2015/2016
 — ani jeden z čle­nov tímu nie je naro­dený pred 1. janu­árom 1981

13173778_485394651670201_1058710688890216497_n
Close

Reactive Bratislava Meetups: 2016#3 Daniel Škarda | Základy Clojure a funkcionálneho programovania

Nám. SNP 30, 811 01 Bratislava, Slovakia

  • The Spot
  • 26.05.2016

Popis

Pozý­vame vás na tretí toh­to­ročný Bra­ti­slav­ský Reac­tive Mee­tup! Našim spík­rom bude ten­to­krát Daniel Škarda. (https://github.com/dan­skarda)

Po pred­náške bude aj Q&A a networ­king s piz­zou a pivom ;).

Time­line:
18:30 Regis­trá­cia
19:00 Otvo­re­nie
19:05 Základy Clo­jure a funkč­ného prog­ra­mo­va­nia
20:00 Q&A
20:15 PPN (Pizza, pivo, networ­king)

Tešíme sa na vás v The Spot.
Kapa­cita je obme­dzená.

**REZER­VÁ­CIA BUDE SPUS­TENÁ 19.5. OD 19:00**
Miesto si môžete bez­platne rezer­vo­vať cez: https://ti.to/reactive/reac­tive-bra­ti­slava-mee­tup–2016 – 3
==
Téma:
Na pred­náške sa zame­rame na základy Clo­jure. Aké prob­lémy jazyk rieši a aké sú hlavné myš­lienky, ktoré môžete využit aj v iných prog­ra­mo­va­cích jazy­koch. Pozrieme sa na fuk­ci­ona­litu prog­ra­mo­va­nia, immu­ta­bilné dátové štruk­túry, ako pra­co­vať so sta­vom apli­ká­cie. Pokiaľ zvýši čas, pus­tíme si 1000 ľah­kých vlá­kien v bro­weru.

O Danie­lovi:
Daniel chcel byť kedysi mate­ma­ti­kom a filo­zo­fom, ale prog­ra­mo­va­nie bolo sil­nej­šie. Od tej doby, čo začal prog­ra­mo­vať, sa pamäť jeho počí­tača zväč­šila mili­ón­krát. Pou­ží­val mnoho jazy­kov, pre­šiel tímami vo veľ­kých fir­mách aj malých star­tu­poch. Dnes pra­cuje ako fre­e­lan­cer a orga­ni­zuje Pra­gue Lambda mee­tup. V Clo­jure prog­ra­muje 4 roky.
==
Stante sa členmi Reac­tive Bra­ti­slava Mee­tups komu­nity:
https://www.facebook.com/groups/confusedcoder/

Rooftop HUB
Kollárovo námestie, Bratislava

Rooftop HUB

150 € / osoba / mesiac
Close

Rooftop HUB

Coworking

HUBik sice maly, ale zato utulny! V nasom HUBe moze sediet maximalne 6 ludi, takze tu vladne taka rodinna atmosfera. Kazdy ma vlastne miesto na sedenie, ktore je fixne. Ine ako fixne miesta ani neprenajimame. K dispozicii je pekny meeting room s whiteboardom, kuchynka, sprcha, v zime podlahove kurenie, v lete klimatizacia. Najvacsim lakadlom je vsak famozna letna terasa na ktorej mozes pracovat ked ta to uz vnutri omrzi + sa da vyuzit na rozne oslavy a decentne party. Nevahaj a prid sa pozriet! https://www.facebook.com/rooftophub/

Cena za mesiac od 150 € do 150 €
  • Kollárovo námestie, Bratislava
HUBa Coworking
Gorkého 2, Košice, Slovakia

HUBa Coworking

50 € / osoba / mesiac
Close

HUBa Coworking

Coworking

HUBa Coworking sídli v rekonštruovaných priestoroch nezávislého kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik na Gorkého ulici. Poskytuje tri úrovne členstva a to: Stále členstvo v cene 75e/mesiac, vlastný stôl, kancelárske kreslo a skrinka, prístup do Coworkingu 24/7, benefity v podobe zliav od našich partnerov ( Bary v Tabačke, Tabačka bistro, kultúrne podujatia v Tabačka kulturfabrik, účtovníctvo, právne poradenstvo, fitness centrum, squash, copycentrum CopyViat ) Dočasné členstvo v cene 50e/mesiac , rotačné sedenie, prístup do Coworkingu počas otváracích hodín a pre náhodných okoloidúcich za dobrovoľný príspevok.

Cena za mesiac od 50 €
Mondrian’s house
Bratislavská 11, Trnava, Slovakia

Mondrian’s house

139 € / osoba / mesiac
Close

Mondrian’s house

Coworking

Tento pestrofarebný coworking víta všetkých kreatívcov, dizajnérov, online-marketérov, či programátorov, ktorý hľadajú miesto na prácu alebo dobrú spoločnosť.

Cena za mesiac od 139 €
Coworkingové centrum Prešov
Hlavná 2967/50, Prešov, Slovakia

Coworkingové centrum Prešov

50 € / osoba / mesiac
Close

Coworkingové centrum Prešov

Coworking

V historickej budove Savoy v Prešove nájdeš Coworkingové centrum Prešov. Ponúka ti kompletnú kancelársku infraštruktúru v centre Prešova.

Cena za mesiac od 50 €

Chceš tie najlepšie infošky zo sveta Startitup?