ČLÁNKY EVENTY STARTUPY FREELANCERI INVESTORI COWORKINGY KOMUNITA

Najbližšie eventy

13626621_1107144909344684_8885612040759740763_n
Close

Business Women workshop: Ako si vybudovať online komunitu

Hviezdoslavovo námestie 20, 81102 Bratislava, Slovakia

  • Impact Hub Bratislava
  • 27.07.2016

Popis

Ako potom naštar­to­vať svoju značku a dostať ju do pozor­nosti ľudí? Na works­hope ti uká­žeme, ako si vybu­do­vať komu­nitu a aké for free nástroje ti k tomu pomôžu.

Na tomto HUB Busi­ness Works­hope sa naučíš:

- určiť si kto je tvoja komu­nita. Nie vždy je to len cie­ľovka tvojho pro­duktu či služby
 — kde ju náj­deš a ako ju zauj­meš
 — ako si nasta­víš komu­ni­kačnú stra­té­giu na online kanály a vytvo­ríš plán komu­ni­ká­cie (ukáž­kový si aj odne­sieš)
 — aké free nástroje ti pomôžu pri komu­ni­ká­cii a budo­vaní komu­nity

Odne­sieš si množ­stvo prak­tic­kých tipov, ako vylep­šiť komu­ni­ká­ciu tvo­jej značky či nezis­kovky a ako míňať málo a dosiah­nuť veľa.

Pre koho je works­hop určený:

Pre štu­den­tov, nezis­kové orga­ni­zá­cie aj jed­not­liv­cov, ktorí majú vlastný pro­jekt či značku.
Koľko to stojí a trvá:

Works­hop sa usku­toční 27.7. od 17:30 do 20:30 a stojí 10€ / osoba.

Kto vedie works­hop:

Baška Kli­mek — spo­lu­za­kla­da­teľka Impact HUB Bra­ti­slava.

Pôso­bila ako Exter­nal com­mu­ni­ca­tion Spe­cia­list v Poš­to­vej banke, odkiaľ pre­šla do reklam­ného sveta. Podie­lala san a tvorbe online obsa­ho­vej stra­té­gie pre kam­pane kli­en­tov ako O2 SK aj O2 CZ, Sber­bank, službu VIAMO, Big Shock a ďal­šie. V Impact HUBe riadi a plá­nuje komu­ni­ká­ciu a stra­te­gické témy even­tov. Zame­riava sa na low buget mar­ke­ting a pôsobí v tejto oblasti aj ako kon­zul­tant pre mnohé orga­ni­zá­cie.

13631558_880378428733519_4314116270125215943_n
Close

Startup Grind Bratislava Hosts Peter Irikovsky (LRJ Capital & Exponea)

Bratislava

  • Bratislava
  • 28.07.2016

Popis

Star­tup Grind Bra­ti­slava Hosts Peter Iri­kov­sky (LRJ Capi­tal & Expo­nea)

13681070_1737302816509572_8943070860518429714_n
zajtra / 21:00 / Bratislava

UX/UI caffe meetup Bratislava #1

Close

UX/UI caffe meetup Bratislava #1

Mlynské Nivy 49 Apollo Busines Center II, 82109 Bratislava

  • Kaviareň LAURA
  • 28.07.2016

Popis

UX/UI caffe mee­tup Bra­ti­slava
Prvý small­talk pri dob­rej kave na temu ux, ui, designu.

Témy pre small­ta­alk:
UX workf­low a UX tools

Hos­tia:
Michal Bla­žej,
spo­lu­za­kla­da­teľ agen­túry Ligh­ting Beetle, drži­teľ UX cer­ti­fi­kátu od Niel­sen Nor­man Group, podie­ľal sa na viac ako 300 user-cen­te­red pro­jek­toch v 15 kra­ji­nách sveta pre IT seg­ment, ban­kov­níc­tvo, pois­ťov­níc­tvo, cle­an­tech, telco a pod.

Mar­tin Hor­váth,
mana­žér sek­cie digi­tál­nych slu­žieb v Slo­vak Tele­kom a so svo­jím tímom pra­cuje na e-sales a e-care nástro­joch v online pro­stredí Tele­komu. 6 rokov pôso­bil v peli­can­tra­vel com, kde bol zod­po­vedný za vede­nie mar­ke­tin­go­vej komu­ni­ká­cie a do roku 2011 zastá­val fun­kciu CEO spo­loč­nosti.

Vstupné:
Event je for freee

Miesto:
Kavia­reň LAURA je miesto pre náš prvý UX/UI caffe mee­tup. Krásny pries­tor rodin­nej kaviarne kde per­so­nál miluje zákaz­ní­kov. Máme k dis­po­zí­cii veľkú terasu, skvelú kávu, koláče ako od babičky, domáce limo­nády a veľa iného dob­rého za barom :-)

Ako nás náj­dete:
Kavia­reň sa nachá­dza v pries­to­roch Apollo Busi­ness Cen­tra, v strede pri fon­táne vedľa Sus­hi­Time. https://goo.gl/tIM3VV

Par­ko­va­nie:
Par­ko­vať sa da za Apollo Busi­ness Cen­trom.
Par­ko­va­nie je bez­platné.

MHD:
Zastávka BBC1 Plus-Mile­ti­čova
Bus/Trolej: 70, 201, 202, 208, 212
https://imhd.sk/ba/cestovny-poriadok/zastavka/1573/BBC1-Plus-Mileticova

13729194_1169831279735280_3348970627436122472_n
03.08.2016 / 20:00 / Bratislava

Guru@TheSpot: Predaj 2.0

Close

Guru@TheSpot: Predaj 2.0

Nám. SNP 30, 811 01 Bratislava, Slovakia

  • The Spot
  • 03.08.2016

Popis

Keď sa povie slovo pre­daj, tak si ako prvé vyba­víme slová ako: zlo­žitý, fuj, mani­pu­la­tívny a dôle­žitý. Pre­daj často nemáme radi, ale v rea­lite pre­dá­vame všetci. Kva­litné pro­dajné a komu­ni­kačné zruč­nosti môžu otvo­riť nové obzory v biz­nise aj kari­ére. Cie­ľom pred­nášky je naučit účast­ní­kov zlep­šiť ich komu­ni­kačné zruč­nosti v pre­daji. Vychá­dza z vedec­kých poznat­kov a skú­se­ností z praxe.

Čo sa dozviete:
Čo to je pre­daj 1.0 a v čom je nebez­pečný?
Prečo prejsť na pre­daj 2.0?
Čo spô­so­buje osobná moti­vá­cia pre­dá­vať?
Ako zlep­šiť svoje pre­dajné zruč­nosti?
Ako sa zame­rať na zákaz­níka?

Pred­náška je určená pre pokro­či­lých a aj začí­na­jú­cich obchod­ní­kov, pria­mych pre­daj­cov, maji­te­ľov malých a stred­ných firiem a ľudí na volnej nohe.

Pred­ná­šať bude Matěj Krejčí.
Matěj je kon­zul­tant, lek­tor a tre­nér. Špe­cia­li­zuje sa na psy­cho­ló­giu spo­koj­nosti, pre­daj a vnú­tornú moti­vá­ciu. Osobné motto: ‚‚Kto chce hľadá spô­soby, kto nechce hľadá dôvody.”

Gro­wJOB Ins­ti­tute
Zmys­lom našej práce je vyhla­dá­vať a zpra­co­vá­vať naj­kva­lit­něj­šie infor­má­cie. Pomá­háme tak ľuďom a fir­mám lep­šie fun­go­vať. 10 rokov na trhu, 100.000+ pre­ško­le­ných ľudí, 500+ kou­čo­va­ných ľudí.
Firemná kli­en­tela: Cisco, Dell, HP, Mic­ro­soft, KPMG, Santé, Meopta, Adven­tura…

VSTUP ZDARMA, POTREBNÁ REGIS­TRÁ­CIA

The Spot
Bratislava

The Spot

80 € / osoba / mesiac
Close

The Spot

Coworking

Come and try! We have one trial free day offer for you. You can stop by and check if you like the space, just let us know you are interested via email to: strateny@thespot.sk. Except one free day we provide fixed tables for 160 €/month and if you like to live more dangerously we have flexible tables for 80 €/month. We will be more than happy to show you around. You can look forward to free coffee, KC Dunaj bar just one floor away and events such as Guru or different meetups. Some of successes that started here are sli.do, Kickresume or vaccumlabs and many more which we are proud of. For more information check: http://www.thespot.sk/en

Cena za mesiac od 80 € do 160 €
  • Bratislava
Rooftop HUB
Kollárovo námestie, Bratislava

Rooftop HUB

150 € / osoba / mesiac
Close

Rooftop HUB

Coworking

HUBik sice maly, ale zato utulny! V nasom HUBe moze sediet maximalne 6 ludi, takze tu vladne taka rodinna atmosfera. Kazdy ma vlastne miesto na sedenie, ktore je fixne. Ine ako fixne miesta ani neprenajimame. K dispozicii je pekny meeting room s whiteboardom, kuchynka, sprcha, v zime podlahove kurenie, v lete klimatizacia. Najvacsim lakadlom je vsak famozna letna terasa na ktorej mozes pracovat ked ta to uz vnutri omrzi + sa da vyuzit na rozne oslavy a decentne party. Nevahaj a prid sa pozriet! https://www.facebook.com/rooftophub/

Cena za mesiac od 150 € do 150 €
  • Kollárovo námestie, Bratislava
HUBa Coworking
Gorkého 2, Košice, Slovakia

HUBa Coworking

50 € / osoba / mesiac
Close

HUBa Coworking

Coworking

HUBa Coworking sídli v rekonštruovaných priestoroch nezávislého kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik na Gorkého ulici. Poskytuje tri úrovne členstva a to: Stále členstvo v cene 75e/mesiac, vlastný stôl, kancelárske kreslo a skrinka, prístup do Coworkingu 24/7, benefity v podobe zliav od našich partnerov ( Bary v Tabačke, Tabačka bistro, kultúrne podujatia v Tabačka kulturfabrik, účtovníctvo, právne poradenstvo, fitness centrum, squash, copycentrum CopyViat ) Dočasné členstvo v cene 50e/mesiac , rotačné sedenie, prístup do Coworkingu počas otváracích hodín a pre náhodných okoloidúcich za dobrovoľný príspevok.

Cena za mesiac od 50 €
Mondrian’s house
Bratislavská 11, Trnava, Slovakia

Mondrian’s house

139 € / osoba / mesiac
Close

Mondrian’s house

Coworking

Tento pestrofarebný coworking víta všetkých kreatívcov, dizajnérov, online-marketérov, či programátorov, ktorý hľadajú miesto na prácu alebo dobrú spoločnosť.

Cena za mesiac od 139 €

Chceš tie najlepšie infošky zo sveta Startitup?