ČLÁNKY EVENTY STARTUPY FREELANCERI INVESTORI COWORKINGY KOMUNITA

Najbližšie eventy

15109573_1224426540972510_885424083741984828_n
dnes / 20:00 / Bratislava

Noc cien a zliav

Close

Noc cien a zliav

Bratislava

 • KC Dunaj Nedbalova 3, 81101 Bratislava, Slovakia
 • 05.12.2016

Popis

Na posled­nej Noci v tomto roku sa budeme veno­vať téme cien a zliav.

Ako fun­guje správne nasta­ve­nie ceny a dá sa nasta­viť cena tak, aby ste nemu­seli pre­dá­vať so zľa­vou?
Aké sú sku­točné výhody a nevý­hody zliav, či výhody ver­nost­ného prog­ramu?
Ako fun­gujú zľavy a ako si vybrať medzi zľa­vami, výho­dami či výpre­da­jom pre svoj biz­nis?
Oplatí sa naozaj zľava alebo skôr uškodí?
Aký má dopad zľava na nárast nákupu v obchode?

Viac info o spík­roch už čoskoro.

15193489_1141645052551789_6258210269767545476_n-1
Close

Semi­nár InQb — Aktívny pre­daj

Bratislava

 • Univerzitný technologický inkubátor InQb Pionierska 15, 831 02 Bratislava, Slovakia
 • 06.12.2016

Popis

V Inku­bá­tore pre vás pri­pra­vili decem­brový Semi­nár s náz­vom “Aktívny pre­daj” s hos­ťom Karin Zábran­skáMaxwill — pre­daj a mar­ke­ting ako záži­tok

Kedy sa bude konať?
• 06.12.2016 (uto­rok) v čase od 14:00 — 16:00 hod.

Kde sa stret­neme?
• Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický inku­bá­tor STU, Pionier­ska 15 Bra­ti­slava (zasa­da­cia miest­nosť č. 1.02 — 1.poschodie)

Kto je náš hosť?
• KARIN ZÁBRAN­SKÁ Maxwill — pre­daj a mar­ke­ting ako záži­tok
Tré­ner, poradca a kouč pre nad­ná­rodné značky už viac ako 15 rokov.

Bola pri tvorbe pre­daj­ných pro­ce­sov kon­cernu Volk­swa­gen a ich imple­men­tá­cii v pod­mien­kach SR. Medzi jej kli­en­tov pat­ria aj značky ako Mer­ce­des Benz, Audi, Seat alebo McDo­nalds. Je špe­cia­lista na aktívny pre­daj a dlho­dobo zvy­šuje pre­daje svo­jich kli­en­tov o 30%. Známa je tým, že poten­ciál vidí aj tam, kde sa ho väč­šina neod­váži ani hľa­dať. ;-)

Si pre­dajca alebo máš tím, kto­rého výkony v pre­daji chceš zvý­šiť? Chceš byť lepší a pre­dá­vať efek­tív­nej­šie?

Príď na semi­nár “Aktívny pre­daj” a dozvieš sa tipy a odpo­rú­ča­nia z praxe:

• Ako dnes pre­dať viac, než si zákaz­ník vypý­tal?
• Prečo je dnes navy­šo­va­nie pre­daja nevy­hnut­nosť?
• Ako rea­li­zo­vať správne cross-sel­ling a up-sel­ling?
• Čo s tým, ak je cena kúpny motív zákaz­níka?
• Ako rea­li­zo­vať efek­tívne fol­low-up a úspešne uzat­vo­riť každý obchod?
• Ako sa moti­vo­vať k vyš­šiemu výkonu v pre­daji?

Regis­truj sa tu:
https://goo.gl/forms/zqzC­LQrPjzVtK­Z422 — > naj­ne­skôr do 6.12.2016 do 12:00 hod.

Pro­síme o bez­od­kladné infor­mo­va­nie v prí­pade vašej neúčasti. Za pocho­pe­nie ďaku­jeme a tešíme sa na vás :- )

Vstup: voľný :)

15267792_1238502989564865_8353385525758029961_n
07.12.2016 / 19:00 / Bratislava

Ako meniť sprá­va­nie zákaz­ní­kov

Close

Ako meniť sprá­va­nie zákaz­ní­kov

Bratislava

Vstupné 5-7 €

 • Connect Olive Stromová, Bratislava, Slovakia
 • 07.12.2016

Popis

Zara­guza zbiera jedno oce­ne­nie za dru­hým a len nedávno oslá­vila naj­väčší úspech v jej his­tó­rii — stali sa dru­hou najús­peš­nej­šou agen­tú­rou na Slo­ven­sku! Gra­tu­lu­jeme! :)

O to viac máme nesmiernu radosť, že už v stredu 7.12.2016 máte mož­nosť sa zúčast­niť na skve­lej pred­náške kde vám Juraj Pobjecký pred­staví ukážky efek­tív­nej mar­ke­tin­go­vej komu­ni­ká­cie kam­paní z 19. sto­ro­čia, ktoré stále fun­gujú, malých e-sho­pov až po legen­dárnu Fofolu.
Lís­tky v pred­pre­daji: 5€
Na mieste: 7€

15326522_1172506846164354_5078608814323736471_n
07.12.2016 / 19:00 / Bratislava

Big Data

Close

Big Data

FIIT STU Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava, Slovakia

 • Bratislava
 • 07.12.2016

Popis

Nex­te­ria — IT club Vás pozýva na svoje odborné pred­nášky v oblasti Big Data.

Prog­ram:
18:00 — Buil­ding AI for busi­ness: Chal­len­ges and Oppor­tu­ni­ties (Expo­nea)
19:00 — Big Data DNA (Dete­con)

Coworkingy

Busi­ness Cloud
BCO media s.r.o. Polus Tower II, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava

Busi­ness Cloud

150 € / osoba / mesiac
Close

Busi­ness Cloud

Coworking

Príď si užiť úplne nové, moderné priestory s výhľadom na celú Bratislavu. Okrem toho, že v Business Cloud dostaneš možnosť budovať silný profesionálny network, po celý deň je prístupný kávovar s výbornou mletou kávou, zasadačky, prístup na všetky naše akcie, tlačiareň a sem tam nejaké víno :). Sídlime v Polus Tower 2 na 9. poschodí. Príďte sa pozrieť. Cena za mesiac: co-working 150, fixné sedenie 300 www.businesscloud.me    

Cena za mesiac od 150 €
 • BCO media s.r.o. Polus Tower II, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
 • businesscloud.me/
co|WORKING|spiš
Spišská Nová Ves

co|WORKING|spiš

69 € / osoba / mesiac
Close

co|WORKING|spiš

Coworking

Coworking v rozbehu :-) Prvý coworking v Spišskej Novej Vsi, záujemci kontaktujte nás. Priestory sú situované v obchodnom centre MADARAS v Spišskej Novej Vsi - časť prvé poschodie nad lekárňou Dr.Max. Viac info na www.coworkingspis.sk

Cena za mesiac od 69 €
 • Spišská Nová Ves
Cowor­king HAJC­MAN Prie­vi­dza
Prievidza

Cowor­king HAJC­MAN Prie­vi­dza

60 € / osoba / mesiac
Close

Cowor­king HAJC­MAN Prie­vi­dza

Coworking

Priestory sa ešte stále hľadajú, ale snáď "coming soon" :-)

Cena za mesiac od 60 € do 100 €
 • Prievidza
B-ZONE
Pezinok

B-ZONE

85 € / osoba / mesiac
Close

B-ZONE

Coworking

Biznis centrum B-ZONE sa nachádza v centre Pezinka (Radničné námestie č.3, prvé poschodie). Okrem priestoru (PLACE), a zázemia, ponúkame podporu (SUPPORT) a prístup k financiám (CAPITAL). Na akciách Biznis Centra môžete stretnúť domácich a aj zahraničných podnikateľov, prípadne si rozšíriť vedomosti, získať nové kontakty a odporučenia. viac informácií: www.bzone.sk

Cena za mesiac od 85 €
 • Pezinok

Chceš tie najlepšie infošky zo sveta Startitup?