ČLÁNKY EVENTY STARTUPY FREELANCERI INVESTORI COWORKINGY KOMUNITA

Najbližšie eventy

b0f473b3-15c8-48ca-9b32-1c0dacaa61c9
Close

Aj Ty v IT: VYTVOR SI VLASTNÝ BLOG S E-SHOPOM

Ilkovičova 2, 841 04 Bratislava-Karlova Ves

  • FIIT STU
  • 28.06.2016

Popis

Často­krát robíte zau­jí­mavé veci, ktoré zostá­vajú doma v šup­líku. Či sú to háč­ko­vané čiapky, zdravé recepty, ručne vyrá­bané šperky, psie obojky alebo plá­tené tašky s ume­lec­kými motívmi. Leto je úžasný čas posu­núť vaše hobby viac do sveta. :)

Výstu­pom nášho works­hopu bude jed­no­du­chá web­stránka s blo­gom a e-sho­pom. Už 28. júna 2016 od 16.00 do 18.00 hod. na FIIT STU v Bra­ti­slave.

Tento web vám neza­robí prvý milión. Našim cie­ľom je uká­zať vám, že mať dnes webík, blog, alebo esho­pík nie je vec neja­kého “hard­core” prog­ra­mo­va­nia, ale kli­ka­nia, hra­nia sa, a že je to jed­no­du­ché a zvlád­nete to samy. :)

Počí­tače a prí­stup na sieť budú zabez­pe­čené, ale pokojne si pri­neste aj vlastné. Viesť vás bude Marek Gali­ński.

13322145_580770498759430_6795213945331471213_n
zajtra / 17:00 / Nitra

PS:Tour — Nitra

Close

PS:Tour — Nitra

Východná 996/6, 94901 Nitra

  • Ponk Coworking
  • 28.06.2016

Popis

Témy spo­jené s online mar­ke­tin­gom už nejaký ten rok pred­ná­šame nie­len svo­jim kli­en­tom, ale aj na rôz­nych kon­fe­ren­ciách, kur­zoch, ško­lách a even­toch. A práve to bolo impul­zom zor­ga­ni­zo­vať celo­týž­dňový pra­covný “výlet” po Slo­ven­sku, podobne ako to robia hudobné kapely.

V šies­tich cowor­kin­goch odpred­ná­šame témy týkajce sa Face­bo­oku, Ins­ta­gramu, Snap­chatu a digi­tál­neho mar­ke­tingu ako takého. Spolu ide o tak­mer 4-hodi­nový blok plný infor­má­cií, odpo­rú­čaní, best prac­ti­ses a uká­žok úspeš­ných, či nie až tak úspeš­ných kam­paní na digi­tál­nych plat­for­mách.

Témy pred­ná­šok:
• Digi­tal is Awe­some
• All About Face­book
• Snap­chat — ako fun­guje a ako ho využiť?
• Komu­ni­ká­cia brandu na Ins­ta­grame — tipy a triky

Po večer­ných prednáš­kach sa prog­ram zmení na otvo­renú “zábavu” počas kto­rej účast­níci eventu môžu využiť osobné one-to-one kon­zul­tá­cie s PS:Digital.

Eventy su otvo­rené pre kaž­dého, kto má záu­jem vzde­lať sa, či roz­ší­riť si svoje social media vedo­mosti.

Cena: 12€ pred­pre­daj / 15€ na mieste

13507134_10154100201355630_7750945980643923793_n
29.06.2016 / 18:30 / Bratislava

Fail Faire: Ako sme robili chyby pri raste firmy

Close

Fail Faire: Ako sme robili chyby pri raste firmy

Hviezdoslavovo námestie 20, Bratislava

  • Impact Hub Bratislava
  • 29.06.2016

Popis

Fail Faire je pra­vi­delné podu­ja­tie, na kto­rom odvážni ľudia z nezis­ko­viek, star­tu­pov, alebo z malých a stred­ných firiem pre­zen­tujú svoje neús­pe­chy. Fail Faire sa koná každý druhý mesiac, posledný týž­deň v stredu v Impact HUBe v Bra­ti­slave.

Najb­ližší Fail Faire bude zame­raný na neús­pe­chy a prob­lémy firiem, ktoré zažili pri raste. Ras­tom pre­šli všetky úspešné firmy a zrejme to nebol hladký pro­ces. O prob­lé­moch a chy­bách pri raste firmy budú hovo­riť:
Marián Hlinka z Elite Solu­ti­ons
Gri­gor Ayru­myan z Wezeo

13450767_1093478104044698_1320982716251270510_n
Close

Business Women Workshop: Motivácia a práca s dobrovoľníkmi

Hviezdoslavovo námestie 20, 81102 Bratislava, Slovakia

  • Impact HUB Bratislava
  • 01.07.2016

Popis

Ako a prečo zís­ka­vať dob­ro­voľ­ní­kov pre svoje pro­jekty? Prečo sú dob­ro­voľ­níci pova­žo­vaní za najv­zác­nej­šie zdroje orga­ni­zá­cie? Ako ich náj­dem, udr­žím a využi­jem ich silný kapi­tál v orga­ni­zá­cii?
Počas troch hodín sa pozrieme na základy práce s dob­ro­voľ­níkmi, od fázy ich náj­de­nia a oslo­ve­nia, cez moti­vá­ciu, až po zapá­ja­nie dob­ro­voľ­ní­kov do zavá­dza­nia ino­vá­cií vo svo­jich orga­ni­zá­ciách. A ako inak, ani ten­to­krát nebude chý­bať kre­a­tívna atmo­sféra, pri kto­rej sa naučíme pre­pá­jať potreby orga­ni­zá­cie s využí­va­ním kapa­cít, ener­gie a „zdra­vého odstupu“ našich sym­pa­ti­zan­tov.

Pre Koho je Busi­ness Women Works­hop určený?
–orga­ni­zá­cie, ktoré sa roz­bie­hajú a majú limi­to­vané finančné zdroje,
–orga­ni­zá­cie využí­va­júce v svo­jich akti­vi­tách dob­ro­voľ­nícku prácu,
stag­nu­júce orga­ni­zá­cie, kto­rým chýba „nový vie­tor“
–orga­ni­zá­cie, ktoré majú data­bázu dob­ro­voľ­ní­kov a hľa­dajú spô­sob, ako využiť ich poten­ciál.

Pre slečny a ženy, ktoré roz­bie­hajú svoj vlastný biz­nis nápad alebo komu­nitný pro­jekt. Prečo pre ženy? Spolu s par­tne­rom VÚB Ban­kou si mys­líme, že pod­ni­ka­vých žien je na Slo­ven­sku stále málo. Rov­nako ako prí­le­ži­tostí pre sys­te­ma­tické vzde­lá­va­nie a nakop­nu­tie vlast­ných biz­nis rie­šení.

Je works­hop určený pre práv­nické či fyzické osoby?
Works­hopu sa môžete zúčast­niť ako fyzická osoba. Dokla­dom o zapla­tení je pre­vod z ban­ko­vého účtu.

Koľko works­hop trvá a aká je cena?

Busi­ness Women Works­hop sa koná 11.7. od 17:30 do 20:30 u nás v HUBe a cena je 10 EUR/ osoba. Kapa­cita works­hopu je obme­dzená, tak aby sa nám dobre pra­co­valo a lek­tor mal na vás všetky čas.

The Spot
Bratislava

The Spot

80 € / osoba / mesiac
Close

The Spot

Coworking

Come and try! We have one trial free day offer for you. You can stop by and check if you like the space, just let us know you are interested via email to: strateny@thespot.sk. Except one free day we provide fixed tables for 160 €/month and if you like to live more dangerously we have flexible tables for 80 €/month. We will be more than happy to show you around. You can look forward to free coffee, KC Dunaj bar just one floor away and events such as Guru or different meetups. Some of successes that started here are sli.do, Kickresume or vaccumlabs and many more which we are proud of. For more information check: http://www.thespot.sk/en

Cena za mesiac od 80 € do 160 €
  • Bratislava
Rooftop HUB
Kollárovo námestie, Bratislava

Rooftop HUB

150 € / osoba / mesiac
Close

Rooftop HUB

Coworking

HUBik sice maly, ale zato utulny! V nasom HUBe moze sediet maximalne 6 ludi, takze tu vladne taka rodinna atmosfera. Kazdy ma vlastne miesto na sedenie, ktore je fixne. Ine ako fixne miesta ani neprenajimame. K dispozicii je pekny meeting room s whiteboardom, kuchynka, sprcha, v zime podlahove kurenie, v lete klimatizacia. Najvacsim lakadlom je vsak famozna letna terasa na ktorej mozes pracovat ked ta to uz vnutri omrzi + sa da vyuzit na rozne oslavy a decentne party. Nevahaj a prid sa pozriet! https://www.facebook.com/rooftophub/

Cena za mesiac od 150 € do 150 €
  • Kollárovo námestie, Bratislava
HUBa Coworking
Gorkého 2, Košice, Slovakia

HUBa Coworking

50 € / osoba / mesiac
Close

HUBa Coworking

Coworking

HUBa Coworking sídli v rekonštruovaných priestoroch nezávislého kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik na Gorkého ulici. Poskytuje tri úrovne členstva a to: Stále členstvo v cene 75e/mesiac, vlastný stôl, kancelárske kreslo a skrinka, prístup do Coworkingu 24/7, benefity v podobe zliav od našich partnerov ( Bary v Tabačke, Tabačka bistro, kultúrne podujatia v Tabačka kulturfabrik, účtovníctvo, právne poradenstvo, fitness centrum, squash, copycentrum CopyViat ) Dočasné členstvo v cene 50e/mesiac , rotačné sedenie, prístup do Coworkingu počas otváracích hodín a pre náhodných okoloidúcich za dobrovoľný príspevok.

Cena za mesiac od 50 €
Mondrian’s house
Bratislavská 11, Trnava, Slovakia

Mondrian’s house

139 € / osoba / mesiac
Close

Mondrian’s house

Coworking

Tento pestrofarebný coworking víta všetkých kreatívcov, dizajnérov, online-marketérov, či programátorov, ktorý hľadajú miesto na prácu alebo dobrú spoločnosť.

Cena za mesiac od 139 €

Chceš tie najlepšie infošky zo sveta Startitup?