ČLÁNKY EVENTY STARTUPY FREELANCERI INVESTORI COWORKINGY KOMUNITA

Najbližšie eventy

14046089_1133403890074776_2101108153234735536_n
zajtra / 20:00 / Bratislava

Mentor’s Night: Eshop

Close

Mentor’s Night: Eshop

Nedbalova 3, 81101 Bratislava, Slovakia

 • KC Dunaj
 • 24.10.2016

Popis

Je zákla­dom tvojho biz­nisu eshop? Plá­nu­ješ svoj funkčný biz­nis roz­ší­riť na online pod­ni­ka­nie? Žijeme v dobe online a zau­jať v záplave kon­ku­ren­cie si vyža­duje stále nové zruč­nosti.

Dobrý men­tor Ti môže byť opo­rou a pomôcť Ti uspieť a pora­diť v oblasti špe­ci­fic­kých prob­lé­mov týka­jú­cich sa tvojho pro­jektu.

Men­tors’ Night je celo­ve­černá akcia, kto­rej cie­ľom je poskyt­núť pod­poru, vzde­lá­va­nie a inšpi­rá­ciu nie len pre začí­na­júce pro­jekty z oblasti ESHOP — online pod­ni­ka­nia. Naučte sa ako lep­šie zvlá­dať eshop, aké tech­no­ló­gie sú pre vás naj­vý­hod­nej­šie, kde kva­litne naku­po­vať, ako zní­žiť náklady, plá­no­vať či robiť mar­ke­ting.

Nemáš pro­jekt, ale si hladný po inšpi­rá­cii? Máš nápad na online pod­ni­ka­nie, alebo roz­mýš­ľaš nad roz­be­hom eshopu a chcel by si spoz­nať čo to obnáša? Pri­pra­vu­jeme pre teba prog­ram na celý večer. Pred­nášky, works­hopy, stánky a networ­king, kde si môžeš nájsť nového obchod­ného par­tnera, inves­tora alebo len stret­núť podobne zmýš­ľa­jú­cich ľudí.
VSTU­PENKY (sprie­vodný prog­ram): čoskoro

Early Bird 40 EUR/max. 3 osoby (07.09.2016) http://bit.ly/2bwOI3U
Regu­lar Tic­ket 50 EUR/max. 3 osoby
PRI­HLA­SO­VA­NIE (men­to­ring pro­jek­tov): čoskoro
!!! MIESTA SÚ OBME­DZENÉ !!!

***Infor­má­cie o men­to­roch, pred­náš­kach, works­ho­poch a stán­koch už čoskoro***

14469730_1172399219508576_6421568762019009888_n
Close

Per­for­mance Mar­ke­ting Basics by Tru­ni­ver­sity

Connect Olive Stromová 54/A, Bratislava, Slovakia

 • Bratislava
 • 25.10.2016

Popis

Pozý­vame vás na ďalší zo série mar­ke­tin­go­vých works­ho­pov s TRU­NI­VER­SITY v Con­necte!

Tento raz na tému: Úvod do per­for­mance mar­ke­tingu

Čo sa naučíte na kurze:

Prečo Per­for­mance mar­ke­ting nie je iba Google AdWords
Ako si vytvo­riť kom­plexný pohľad na Per­for­mance kam­pane
Uká­žeme si presne, ktoré reklamy sú vhodné na Per­for­mance kam­pane a prečo
Prečo CPC nie je dôle­žitý para­me­ter?
Sle­do­va­nie a vyhod­no­co­va­nie mikro a makro kon­ver­zií
Ako jed­no­du­cho vytvo­riť wiref­rame?
Prečo a ako A/B tes­to­vať lan­ding page?
Ako si reálne napl­ná­no­vať Per­for­mance kam­paň a následne ju vyhod­no­tiť.

Lek­tor — Kamil Aujesky
V online mar­ke­tingu pra­cu­jem viac ako 8 rokov. Aktu­álne pra­cu­jem v Orange ako Online Adver­ti­sing Coor­di­na­tor. Pred­tým som pra­co­val vo via­ce­rých online agen­tú­rach ako Media and Digi­tal Ser­vi­ces, VISI­BI­LITY a Digita.sk. Vymýš­lal a spra­vo­val som kam­pane pre značky ako sú Coca-Cola, Sam­sung, Mic­ro­soft, AVON, ale aj pre men­ších lokál­nych kli­en­tov. Okrem iného píšem aj svoj vlastný blog na kamilaujesky.com, s kto­rým som vyhral súťaž Blo­ger roka 2015.

Tešíme sa na Vás :)

14212549_10207644032644560_2438896774947385513_n-1
25.10.2016 / 20:00 / Brno

Night of Chan­ces Tech­no­logy Brno

Close

Night of Chan­ces Tech­no­logy Brno

Brno

 • FIT VUT v Brně Božetěchova 1/2, 612 66 Brno, Czech Republic
 • 25.10.2016

Popis

Načer­pej pořád­nou dávku ins­pi­race!

Přijď na Night of Chan­ces, nej­větší stu­dent­skou tech­no­lo­gic­kou kon­fe­renci, která konečně při­chází i do Čech.

NOC pro­po­juje šikovné stu­denty a špič­kové tech­no­lo­gické firmy. Dává Ti mož­nost potkat lídry úspěš­ných spo­leč­ností a zís­kat reálné zku­še­nosti a nové poznatky pros­třed­nic­tvím works­hopů, před­ná­šek i osob­ních roz­ho­vorů.

Na co se můžeš těšit?

- Na pořád­nou dávku ins­pi­race a infor­mací, které nakop­nou tvou kari­éru v tech­no­lo­gi­ích

- Na před­nášky, works­hopy, pane­lové dis­kuze i speed dating s ředi­teli úspěš­ných firem

 — Na šéfy spo­leč­ností jako Kiwi, Eset, Škoda Auto, Nokia, Uni­corn Sys­tems či Adas­tra

- Na témata jako Big data, auto­ma­ti­zace, pou­čení se z neús­pěchu či jak pro­dat mobilní apli­kaci

- Na řešení sku­teč­ných zadání špič­ko­vých firem, místo nezá­živné teorie

- Na hod­notné postřehy k tvému pra­cov­nímu směřo­vání či začí­na­jí­címu start-upu

- Na noc, plnou toho nej­lep­šího pro všechny stu­denty tech­nic­kých směrů

Ještě váháš? Mrkni na www.nightofchances.cz pro další info.

Vstu­penky rychle mizí, rezer­vuj si tu svoji ještě dnes!

14463053_1087133354669626_8830714267513777571_n
Close

Semi­nár InQb — Auto­kou­čing a seba­mo­ti­vá­cia

Bratislava

 • Univerzitný technologický inkubátor InQb Pionierska 15, 831 02 Bratislava, Slovakia
 • 26.10.2016

Popis

Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický inku­bá­tor InQb spolu s gene­rál­nym par­tne­rom Tatra banka a par­tne­rom ESET vás pozý­vajú na Semi­nár

Téma: Auto­kou­čing a seba­mo­ti­vá­cia
Hosť: Karin Zábran­ská (Maxwill)

Čo sa naučíš?
• Člo­vek je sám sebe naj­lep­ším kou­čom a v urči­tom momente berie svoj roz­voj sys­te­ma­ticky do vlast­ných rúk a vedome ho začína ria­diť. Nastal už aj pre Vás ten správny moment? Kari­érny auto­kou­čing je zmys­lu­pl­ným nástro­jom na sta­no­ve­nie tých správ­nych cie­ľov a využi­tie vlast­ných zdro­jov alebo poten­ciálu. Ide­álne je vytvo­re­nie si vlast­nej cesty k cieľu tak, aby nám sta­čila najmä vnú­torná moti­vá­cia.

Dozvieš sa:
1. Čo zna­mená úspech a šťas­tie v pra­cov­nej sfére?
2. Ktoré silné a slabé stránky majú vplyv na pra­covný výkon?
3. Seba­mo­ti­vá­cia a prí­stup, seba­ve­do­mie a hod­noty?
4. Ciele a pred­stavy o “práci snov”?
5. Zdroje, stra­té­gie a prí­padné bari­éry na ceste k vysní­va­nej práci?

Regis­truj sa tu:
https://goo.gl/forms/mGCg­C6r8E­a­fwU­uVm1 —> naj­ne­skôr do 26.10.2016 do 12:00 hod

Pro­síme o bez­od­kladné infor­mo­va­nie v prí­pade Vašej neúčasti. Za pocho­pe­nie ďaku­jeme a tešíme sa na Vašu účasť :)

Vstup: free :)

Coworkingy

Cowor­king HAJC­MAN Prie­vi­dza
Prievidza

Cowor­king HAJC­MAN Prie­vi­dza

60 € / osoba / mesiac
Close

Cowor­king HAJC­MAN Prie­vi­dza

Coworking

Priestory sa ešte stále hľadajú, ale snáď "coming soon" :-)

Cena za mesiac od 60 € do 100 €
 • Prievidza
B-ZONE
Pezinok

B-ZONE

85 € / osoba / mesiac
Close

B-ZONE

Coworking

Biznis centrum B-ZONE sa nachádza v centre Pezinka (Radničné námestie č.3, prvé poschodie). Okrem priestoru (PLACE), a zázemia, ponúkame podporu (SUPPORT) a prístup k financiám (CAPITAL). Na akciách Biznis Centra môžete stretnúť domácich a aj zahraničných podnikateľov, prípadne si rozšíriť vedomosti, získať nové kontakty a odporučenia. viac informácií: www.bzone.sk

Cena za mesiac od 85 €
 • Pezinok
Ate­liér cowor­king
Bratislava, Račianska 71

Ate­liér cowor­king

100 € / osoba / mesiac
Close

Ate­liér cowor­king

Coworking

Máme k dispozícii 8 pracovných miest. Každé ma svoj vlastný uzamykateľný box. Chillout zónu s gaučom a kreslami. Kuchynku, kde si môžeš zohriať jedlo, prípadne pripraviť niečo jednoduchšie na obed, alebo urobiť kávu a čaj. Máme aj malú zasadačku, aby si nebol rušený, keď ti prídu klienti a budeš im chcieť odprezentovať svoju prácu. Pozri si niečo o nás na našej fcb stránke https://www.facebook.com/Ateli%C3%A9r-coworking-540546596134703/

Cena za mesiac od 100 €
 • Bratislava, Račianska 71
The Spot
Bratislava

The Spot

80 € / osoba / mesiac
Close

The Spot

Coworking

Come and try! We have one trial free day offer for you. You can stop by and check if you like the space, just let us know you are interested via email to: strateny@thespot.sk. Except one free day we provide fixed tables for 160 €/month and if you like to live more dangerously we have flexible tables for 80 €/month. We will be more than happy to show you around. You can look forward to free coffee, KC Dunaj bar just one floor away and events such as Guru or different meetups. Some of successes that started here are sli.do, Kickresume or vaccumlabs and many more which we are proud of. For more information check: http://www.thespot.sk/en

Cena za mesiac od 80 € do 160 €
 • Bratislava

Chceš tie najlepšie infošky zo sveta Startitup?