Mic­ro­soft pomo­hol nie­koľ­kým slo­ven­ským star­tu­pom: Zapoj sa do prog­ramu Bizs­park aj ty

Martin Bohunický / 25. apríl 2016 / Startupy

V uply­nu­lých týžd­ňoch sme ti pri­niesli nie­koľko roz­ho­vo­rov so zau­jí­ma­vými pred­sta­vi­teľmi úspeš­ných slo­ven­ských star­tu­pov.

Život star­tu­pistu nie je žiadna zábava, je to o poriad­nej drine, bez­sen­ných nociach a živote s mini­mál­nymi nákladmi. Keď máš sku­točne nápad, kto­rému veríš, si ochotný obe­to­vať naozaj všetko a nie­koľko rokov žiť na abso­lút­nom minime, len aby si svoj star­tup dostal na výsl­nie.

Star­tupy však často majú aj iného spo­loč­ného meno­va­teľa. Veľmi často to nie je kla­sické pod­ni­ka­nie, je to v prvom rade túžba zme­niť svet, pri­niesť niečo, čo nám všet­kým spraví naše bytie na tejto pla­néte aspoň o chlp prí­jem­nej­ším. A keďže postoje vo svete sa poma­ličky menia a čoraz viac ľudí s peniazmi na účtoch má záu­jem o vyš­šie hod­noty, star­tupy sa dostá­vajú do cen­tra ich pozor­nosti. 

microsoft-markus-breyer-3

foto: archív Mar­kus Bre­yer

Podobné vide­nie majú aj veľké spo­loč­nosti. A vieš čo majú práve star­tupy ako je Slido, Kick­re­sume či Crop­tech spo­ločné?

Áno, stoja za nimi extrémne šikovní ľudia s veľ­kým poten­ciá­lom, čo má leví podiel na tom, ako sa týmto star­tu­pom darí. No aj tí naj­schop­nejší potre­bujú mať akýsi bez­pečný prí­stav. Pod­poru, ktorá im dovolí voľne dýchať a oslo­bodí ich od nut­nosti bojo­vať denne o pre­ži­tie.

Všetky tieto star­tupy fun­gujú v prog­rame Mic­ro­soft Bizs­park, čo je 3-ročná tech­nická pod­pora, soft­vé­rová pod­pora, Azure cloud a mnoho ďal­šieho, v cel­ko­vej hod­note až do $120 tisíc ame­ric­kých dolá­rov. V prog­rame, ktorý Mic­ro­soft spus­til, aby pomo­hol práve mla­dým tímom s veľ­kými ambí­ciami, no nie až tak veľ­kým roz­poč­tom.

Súbor_000

foto: kick­re­sume

Na to, aby si sa stal súčas­ťou, potre­bu­ješ mať star­tup mladší ako 5 rokov a neza­rá­bať ročne viac ako 1 milión dolá­rov. Po troch rokoch pod­pory si vše­tok stia­hnutý soft­vér môžeš nechať.

Star­tupy majú oproti bež­nému pod­ni­ka­niu svojho špe­ci­fic­kého ducha a vní­majú to aj veľké spo­loč­nosti. Aj vďaka tomu môžeš ako star­tu­pista zís­kať pre svoje nápady nesku­točnú pod­poru, ako je naprí­klad táto. Tak sa už neob­ší­vaj a ako sa občas na Slo­ven­sku hovorí: “Ber keď dávajú”. Do prog­ramu Mic­ro­soft Bizs­park sa môžeš zare­gis­tro­vať na tomto odkaze. 

12132453_511511992338694_5862961808330453202_o

foto: Crop­tech

Ak si minul naše zau­jí­mavé a inšpi­ra­tívne roz­ho­vory so slo­ven­skými star­tu­pis­tami, ktorý v prog­rame Bizs­park figu­rujú, pre­čí­tať si ich môžeš na týchto odka­zoch.

Tomáš Ondrejka zo star­tupu Kick­re­sume

Lujza Bubá­nová zo star­tupu Divano

Michal Švihra zo star­tupu Tootoot

Richard Voda zo star­tupu Vezma

Vla­di­mír Geršl zo star­tupu Fun 2 Robots

Mar­tin Paľa zo star­tupu Crop­tech

Filip Glasa zo star­tupu Fins­tat

Tomáš Voj­tek zo star­tupu Pro­fi­fox

A určite nesmieš minúť ani roz­ho­vor s Mar­ku­som Bre­y­erom, šéfom Mic­ro­soft Slo­va­kia.

titulná foto: archív Mar­kus Bre­yer

Pridať komentár (0)