Pho­to­math, že by tvoj nový ťahák na matiku?

Lenka Včelová / 22. október 2014 / Business

Pre jedin­cov menej zdat­ných v prí­rod­nej vede menom mate­ma­tika, máme uni­kátne rie­še­nie. Je ním Pho­to­Math, nová apli­ká­cia pre smart­fóny. Cie­ľová sku­pina tejto šikov­nej appky je pomerne široká, veď ruku na srdce, kto z vás nie­kedy nepot­re­bo­val silu vyš­šej moci na hodine matiky?

Odkedy som jed­not­kár?

Pýtate sa na akom prin­cípe fun­guje tento zázrak? Postup pri rátaní prí­kladu je od dneš­nej doby veľmi jed­no­du­chý (čo zabolí pri srdci všetky býva­lých matu­ran­tov). Vytú­žený výsle­dok prí­kladu zís­kate po oby­čaj­nom odfo­tení zada­nia, je to rýchle a jed­no­du­ché.

Pre štu­den­tov, ktorí chcú vedieť ako vlastne prí­klad „vyrá­tali“ posky­tuje apli­ká­cia aj postup, akým k výsledku prišla. Takže nebojte sa, žiad­nemu uči­te­ľovi nebude musieť vysvet­ľo­vať na akom prin­cípe dochá­dza k mate­ma­tic­kým zja­ve­niam.

Čo viac k tomu dodať? Musím uznať, že vývo­jári tejto apli­ká­cie mali vyni­ka­júcu myš­lienku a pomerne kva­litne ju spra­co­vali. Otáz­kou však ostáva, pre aký stu­peň matiky je spo­mí­naná apli­ká­cia určená…Matice, integ­rály či iné faj­nové mate­ma­tické prob­lémy tento zázrak stále nevyráta…Takže jed­no­značne je čo vylep­šo­vať.

Výzva pre všetky mate­ma­tické anti/talenty!

Pre všet­kých budú­cich a súčas­ných star­tup-istov, možno aj toto je smer, kto­rým sa treba vybrať. Nezá­viďte a mys­lite aj na ďal­šie gene­rá­cie! Aj keď treba uznať, že aj kla­sické ťaháky, mali nepo­chybne svoje čaro. Veď každá poriadna štu­dentka musela nie­kedy zvo­liť na skúšku sukňu čisto z počest­ných dôvo­dov – ako inak pre­čí­tate tie štyri A4, ktoré ste pre­pí­sali na svoje stehná. Ale dosť bolo sen­ti­mentu, rodí sa nová gene­rá­cia! Tak poďme sa všetci vzde­lá­vať!

Pre všet­kých budú­cich jed­not­ká­rov je určený tento mate­ma­tický zlep­šo­vák. O uží­va­nie tohto vyná­lezu sú zatiaľ ochu­dob­není všetci uží­va­te­lia Andro­idu, ale nebojte sa, príde na vás rad už v roku 2015. Apli­ká­ciu môžu zatiaľ pou­ží­vať nad­šenci jabĺčka a tele­fó­nov s Win­dows Phone.

Zdroj: techcrunch.com, photomath.com

Pridať komentár (0)