Sam­sung pred­sta­vil nové 512GB SSD. Je men­šie ako poš­tová známka

Rudolf Nečas / 1. júna 2016 / Tech a inovácie

Vývoj sa posu­nul poriadne vpred. 

Sam­sung ozná­mil, že spus­til výrobu svojho posled­ného SSD, s 512GB NVMe PCIe umiest­ne­ného v BGA puzdre, vďaka čomu je tento pevný disk menší než poš­tová známka. Navr­hnutý pre budúce gene­rá­cie super­ten­kých ultra­bo­okov, PM971-NVMe meria iba 20 mm x 16 mm x 1,5 mm a váži jeden gram. Okrem toho „má troj­ná­sobný výkon oproti typic­kému SATA SSD,” ako pove­dal vo svo­jom vyhlá­sení Jung-BAE Lee, vicep­re­zi­dent Sam­sungu pre plá­no­va­nie pamä­ťo­vých pro­duk­tov.

512GB-BGA-NVMe-SSD_01

Objem tohto malič­kého SSD sa rovná zhruba sto­tine 2,5” SSD alebo HDD a jeho roz­loha dosa­huje asi pätinu z M.2 SSD, čo umož­ňuje oveľa väč­šiu fle­xi­bi­litu dizajnu pre výrob­cov zaria­dení.

S rých­los­ťou číta­nia až 1 500 MB/s a zápi­som 900 MB/s, res­pek­tíve schop­nos­ťou pre­niesť 5 GB video za tri sekundy nie je PM971-NVMe žiadny leňoch. Sam­sung hovorí, že SSD bude vyrá­bať v kapa­ci­tách 128GB, 256 GB a 512 GB, a svo­jim zákaz­ní­kom ich sprí­stupní budúci mesiac.

BGA_SSD_Main_2_2 (1)

zdroj: theverge.com, zdroj foto­gra­fií: samsung.com

Pridať komentár (0)