10 brains­tor­min­go­vých tech­ník, vďa­ka kto­rým nebu­deš mať o nové nápa­dy núdzu

Henrieta Balázsová / 7. júna 2017 / Lifehacking

Brains­tor­ming je výcho­dis­ko­vým bodom, kto­rý vedie k väč­ši­ne skve­lých nápa­dov. Mož­no sa prá­ve zamýš­ľaš nad tým, akým sme­rom by sa malo ube­rať tvo­je pod­ni­ka­nie, aké logo si vybrať, či ako zís­kať viac spo­koj­ných kli­en­tov. Tých­to 10 brains­tor­min­go­vých tech­ník ti pomô­že nájsť odpo­ve­de na všet­ky tie­to otáz­ky.

#1 SWOT ana­lý­za

Sta­rý zná­my nástroj stra­te­gic­ké­ho plá­no­va­nia, kto­rý však ani po rokoch nestra­til na svo­jej sile. SWOT ana­lý­za sa pou­ží­va na pre­hod­no­te­nie sil­ných strá­nok, sla­bých strá­nok, prí­le­ži­tos­tí a hro­zieb kon­krét­ne­ho pro­jek­tu. Nie­ke­dy totiž nepot­re­bu­ješ naozaj nič viac, než všet­ky svo­je myš­lien­ky hodiť na papier.

#2 Zmeň pro­stre­die

Áno, rie­še­nie celé­ho tvoj­ho prob­lé­mu je nie­ke­dy také­to jed­no­du­ché. Nové pro­stre­die totiž pod­po­ru­je kre­a­ti­vi­tu a pod­po­ru­je tvor­bu nových myš­lie­nok.

#3 Začni robiť čokoľ­vek iné

Urči­te si už nie­ke­dy zažil situ­áciu, kedy si nad neja­kým prob­lé­mom úpor­ne pre­mýš­ľal, no rie­še­nie jed­no­du­cho nepri­chá­dza­lo. Tak si sa začal veno­vať nie­čo­mu iné­mu a rie­še­nie zra­zu priš­lo samé. Keď to nej­de, jed­no­du­cho to nesil.

#4 Prvá myš­lien­ky býva nie­ke­dy tá naj­lep­šia

Ak o nie­čom dis­ku­tu­ješ so svo­jím tímom, skús­te nasle­dov­nú tech­ni­ku: nech kaž­dý na papier napí­še, čo mu napad­ne ako prvé. Všet­ky postre­hy hoď­te do kra­bi­ce a po jed­nom ich vybe­raj­te a nahlas čítaj­te. Prvot­né myš­lien­ky tak ako sku­pi­na môže­te skve­le dopl­niť.

#5 Zápis­ník maj vždy so sebou

Mož­no si to už zažil — dostal si neja­ký skve­lý nápad, no neza­pí­sal si si ho a keď si sa naň­ho sna­žil spo­me­núť, bol jed­no­du­cho fuč. Pre­díď tomu a zápis­ník maj so sebou naozaj vždy a vša­de. Pou­žiť môžeš aj svoj smart­fón, no nápa­dy si naozaj zapíš vždy ihneď vte­dy, keď prí­du.

foto: pexels.com

#6 Čo by robil XY?

Kaž­dý má neja­ký vzor. Spý­taj sa pre­to sám seba, čo by dotyč­ný člo­vek robil v tej­to situ­ácii, prí­pad­ne ako by sa roz­ho­dol.

#7 Pozri sa na prob­lém oča­mi nie­ko­ho iné­ho

Veľa­krát do vecí vkla­dá­me až pri­ve­ľa „seba“. Nie­ke­dy to môže byť samoz­rej­me skve­lé, no nie­ke­dy sa žela­ný efekt môže minúť účin­ku. Skús sa pre­to na celú vec pozrieť nezau­ja­to, ako keby oča­mi nie­ko­ho iné­ho. Ak to nedo­ká­žeš, pop­ros o pomoc nie­ko­ho zo svo­jich blíz­kych.

#8 Vrát sa späť v čase

Úprim­ne — väč­ši­nou pla­tí sta­ré zná­me: naj­lep­šie rie­še­nie je to naj­jed­no­duch­šie rie­še­nie. Ak si bez­rad­ný, spý­taj sa pre­to sám seba, ako by sa táto vec rie­ši­la pred 5, 10 či 20 rok­mi, keď nebo­lo všet­ko kom­pli­ko­va­né viac, než by si to veci žia­da­li.

#9 Pra­cuj so svo­jím bud­ge­tom

Polož si 2 otáz­ky: „Ako by som postu­po­val, keby som nemal žiad­ne voľ­né pros­tried­ky? A ako by som postu­po­val, keby som mal k dis­po­zí­cii neob­me­dze­né množ­stvo pros­tried­kov?“ Odpo­ve­de na tie­to otáz­ky ťa môžu nakop­núť viac, než by si si vedel pred­sta­viť.

#10 Zamys­li sa nad veca­mi, kto­ré ti sku­toč­ne vyšli

Spíš si všet­ky svo­je naj­lep­šie nápa­dy. Majú nie­čo spo­loč­né? Neja­ký spo­loč­ný „vzo­rec úspe­chu“? Ak ho náj­deš, môžeš ho apli­ko­vať aj na veci, s kto­rý­mi nemu­sí mať zdan­li­vo nič spo­loč­né.

Zdroj: lifehack.org

Pridať komentár (0)