10 bytov v Bratislave, ktorým dali ich majitelia premyslený dizajn

Veronika Bartošová / 6. novembra 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: airbnb.com
  • Bra­ti­slava po­núka veľké množ­stvo di­zaj­no­vých by­tov, v kto­rých svoj do­časný do­mov nájdu nie­len cu­dzinci, ale aj tu­risti zo Slo­ven­ska
  • A my sme z nich vy­brali nie­koľko, ktoré stoja za zhliad­nu­tie
  • Do­konca sú tak dobré, že by v nich chcel prav­de­po­dobne bý­vať každý z nás

Byt s te­ra­sou, Pa­no­rama City

Vý­hľad z výš­ko­vej stavby v Pa­no­rama City a mi­ni­ma­lis­tický, pre­mys­lený di­zajn. Ne­jak takto by sa dal cha­rak­te­ri­zo­vať tento byt. Aj podľa hod­no­te­nia sa zdá, že uby­to­vaní ľu­dia boli s by­tom nad­mieru spo­kojní. Jedna noc v tomto apart­máne stojí 95 eur.

Lu­xusný apart­mán s vý­hľa­dom

Veľmi zau­jí­ma­vá­kom­bi­ná­cia dreva a re­tro ná­bytku vy­tvára z tohto prí­bytku oázu po­koja. Ne­ho­vo­riac o hoj­da­cej sieti v obý­vačke a krás­nej ze­le­nej te­rase. Apart­mán sa na­chá­dza na bra­ti­slav­skej Ko­libe a jedna noc v ňom stojí 105 eur.

Byt, ktorý by sa pá­čil aj Ume Thur­man

Nad­šenci ko­mik­sov a Ta­ran­ti­no­vých fil­mov by si tento byt ur­čite za­mi­lo­vali. Nie je síce ex­trémne di­zaj­novo za­ria­dený, skôr v štýle v jed­no­du­chosti je krása, no to je na ňom skvelé. Fa­rebné steny a ko­mik­sové ob­rázky aj z filmu Pulp Fic­tion, ho ro­bia vý­ni­moč­ným. Jedna noc v tomto byte stojí 33 eur.

Byt alebo di­zaj­nové nebo

Nád­herná kom­bi­ná­cia tma­vých a svet­lých fa­rieb v spo­ji­tosti s na­mieru vy­tvo­re­ným ná­byt­kom, vy­tvára v byte do­ko­nalú at­mo­sféru. Tento byt je tak vkusne za­ria­dený, že by nám bolo ľúto ho dať do pre­nájmu. Päť mi­nút od cen­tra mesta a stojí 55 eur na noc.

Ur­ban in­dus­triál ako vy­šitý

Menší apart­mán, ktorý po­núka všetko, čo po­tre­bu­ješ po­čas po­bytu v Bra­ti­slave, v mo­derno in­dus­triálno – ur­bán­nom di­zajne. Kom­bi­ná­cia si­vej, ma­sív­neho dreva a čier­nej, po­teší kaž­dého hips­tera, hľa­da­jú­ceho uby­to­va­nie v hlav­nom meste. Jedna noc v tomto byte stojí 54 eur.

Ne­tra­dičný byt s ot­vo­re­ným pries­to­rom

Vo veľmi po­dob­nom du­chu sa ne­sie aj tento byt. Na Airbnb ho náj­deš pod náz­vom štú­dio, možno aj vďaka tomu, že je  to na­ozaj ot­vo­rený pries­tor. O jeho di­zajn sa po­sta­rali ar­chi­tekti, čo sa dá spoz­nosť po­znať na prvý po­hľad. Jedna noc v tomto uby­to­vaní stojí 39 eur.

Naj­pes­trejší byt v Bra­ti­slave

V tomto byte ne­bude uby­to­va­ným smutno, ani keď bude vonku mí­nus 20 stup­ňov. Hrá to­tiž far­bami tak, ako žiadny iný. Jedna noc tu stojí 25 eur.

Priamo v prí­rode

Na­chá­dza sa síce v Ivanke pri Du­naji, no ak má nie­kto zá­u­jem vi­dieť z po­stele priamo na ze­lený le­sík, roz­hodne ho pár ki­lo­met­rov od cen­tra ne­od­radí. Krásny malý pries­tor je do­ko­nale pre­svet­lený vďaka veľ­kým ok­nám. Skoro ako kemp­nig, no tro­chu po­hodl­nejší. Jedna noc tu stojí 27 eur.

 

Malý, no ši­kovný

A ide­álny na pra­covnú cestu alebo na vý­let s po­lo­vič­kou. Byt nás zau­jal tým, aký je skoro celý čisto biely, no do­pl­nený o fa­rebné de­ko­rá­cie. Má svoj­skú at­mo­sféru me­dzi in­dus­triá­lom a mest­ským by­tom vhod­ným pre  mla­dého člo­veka. Jedna noc tu stojí 27 eur.

 

Chu­ťovka na ko­niec

Ak by nie­kto za­tú­žil po bý­vaní mimo mest­skej džun­gle, a tiež mimo všet­kých bež­ných di­zaj­nov, tak toto je to pravé ore­chové. Po­steľ, ktorá je vlastne mat­rac po­lo­žený na ko­berci a hoj­dačka zo sno­wbordu priamo v in­te­ri­éri. Byt tiež po­núka hos­ťom okú­pať sa vo vani priamo na dvore. Je to však lacný zá­ži­tok za 21 eur.

Pridať komentár (0)