10 dôvo­dov, prečo som sa stal úspeš­ným

Michal Truban / 25. mája 2015 / Tools a produktivita

Knihy ako Black­Swan od Taleba alebo Thin­king fast and slow od Kah­ne­mana mi zme­nili pohľad na svet. Pocho­pil som koľko nedo­ko­na­lostí ma v sebe ľud­ský mozog a ako ho to ovplyv­ňuje vo vní­maní sveta a súvis­lostí.

Jed­nou z naj­zau­jí­ma­vej­ších chýb je: sur­vi­vors­hip bias. Napriek tomu, že je po vojne a vidíte spätne uda­losti, tak ich vyhod­no­títe nepresne a pri­pi­su­jete nie­kto­rým veciam väč­šiu váhu akú reálne na situ­áciu mali.

Novi­nári sa vás spý­tajú, čo je za vašim úspe­chom a vy vyme­nu­jete 10 vecí ako tvrdá práca, dobré stra­te­gické roz­hod­nu­tia, ľudia okolo vás, dobrý mar­ke­ting, pro­dukt a medzi nimi aj štas­tie. Sur­vi­vors­hip bias hovorí práve o tom, že tieto závery sú väč­ši­nou nesprávne a málo­kto si uve­do­muje akú obrov­skú rolu zohrali pre­menné, ktoré si neuve­do­mu­jeme.

Trošku som s tým bojo­val, kedže ego kaž­dého člo­veka len tak nepustí a samoz­rejme všetko sa poda­rilo, lebo sa o to priamo zaprí­či­nil. Až kým som si ich neza­čal vší­mať okolo seba.

Naprí­kad pri hraní FIFA 2015 na X-boxe (off­to­pic: neh­rá­vajte to, lebo pri najb­liž­šom poze­raní ligy maj­strov budete ima­gi­nárne mač­kať gom­biky).

Boli sme vyrov­naní súperi. Ale zrazu nie­kto začal dlho­do­bej­šie vyhrá­vať. Nechá­pal som tomu. Ale ten čo vyhrá­val, tomu chá­pal veľmi dobre:

dobre som spra­vil, že som si zme­nil tým, pre­tože tomu Realu Mad­rid ľahko odo­be­rali lopty. Popo­ze­ral som si nie­koľko videií na nete, naučil som sa to a už som lepší.”

Po pár ďal­ších zápa­soch sme zis­tili, že jeden ovlá­dač je tak­mer neba­da­teľne poka­zený. Nebolo to zjavné na prvý pohľad, ale hráči neskoro rea­go­vali do jed­nej zo strán. Keď sme daný ovlá­dač vyme­nili, tak každý jeden pre­hral roz­die­lom triedy. Nezá­le­žalo teda aký mal team alebo koľko videíí napo­ze­ral, ale aký mal ovlá­dač.

Pri­tom keby sa vás pýtali novi­nári ako to, že stále vyhrá­vate, neod­po­ve­dali by ste správne. A toto sa deje často krát v biz­nise, športe a vo vyhod­no­co­vaní výsled­kov: bolo za tým veľa tvr­dej práce, super stra­té­gia, lea­dirs­hip atď.. Lenže veľa krát je pravý dôvod pred nami skrytý a tak si žijeme vo svo­jej bub­line. A pri­tom máme len lepší ovlá­dač a nikto vrá­tane nás to nevie.

Na druhú stranu treba pove­dať:

Štas­tie a nekon­tro­lo­va­teľné veci v našich živo­toch hrajú veľkú rolu, ale ak by ste boli úplný začia­toč­ník tak vás vo FIFE pora­zím aj s týmto zlým ovlá­da­čom ;)). Čiže do urči­tej miery máte svoj osud vo svo­jich rukách, ale bez tré­ningu nemáte šancu.

No pri porov­na­tel­nom levely skillu, skú­se­nosti, tré­ningu a múd­rosti roz­ho­duje o víťazs­tve veľa ďal­ších pre­men­ných, ktoré si neuve­do­mu­jeme.

Viď. napr. poker, kde je miera štas­tia naozaj veľká. Ako­náhle stret­nete vyrov­na­ného súpera, tak už je to iba o štastí. Zará­bať môžete len keď hráte proti slab­ším. Prob­lém potom je, že túto veľkú mieru štas­tia si pri biz­nise ľudia až toľko neuve­do­mujú. (a pri­tom sa toľko krát poker porov­náva s biz­ni­som)

Dávajte si preto vždy pozor, keď spätne vyme­no­vá­vate dôvody prečo sa niečo stalo. Je veľká pra­ved­po­dob­nosť, že sa mýlite ako­koľ­vek vám vaše ego hovorí, že tomu roz­umiete.

Je dobré, ak sa sna­žíte vlast­nými silami dostať vždy do vyš­šieho a vyš­šieho levelu, kde budete roz­die­lom triedy vedieť ovplyv­niť súvis­losti. To je to, čo máte pod kon­tro­lou.

Zvy­šok záleží už od takého množ­stva pre­men­ných, že ich nedo­káže ľud­ská bytosť ucho­piť a ovplyv­niť a tomu sa hovorí náhoda-štas­tie.

zdroj: truban.blog.sk

Pridať komentár (0)