10 dru­hov sprá­va­nia, ktoré u úspeš­ných ľudí neuvi­díte

Ľudovít Nastišin / 9. marca 2015 / Tools a produktivita

Keď strá­vite nie­koľko desia­tok rokov prá­cou s ľuďmi na vyso­kých pozí­ciách a pri­ro­dze­nými líd­rami, nemô­žete si pomôcť a nesle­do­vať, čo u nich fun­guje a čo nie. Jedna vec, ktorú som si vši­mol je, že nejde o pri­ro­dzené vlast­nosti alebo osobné zvyky, keď sa roz­ho­duje o tom, či budete úspešní alebo nie. Ide o vaše sprá­va­nie.

Čo mys­lím pod poj­mom “sprá­va­nie”? Ako rea­gu­jete na dlho­dobý stres. Či spl­níte svoje záväzky alebo nie. Ako sa sprá­vate k iným. Váš postoj voči zákaz­ní­kom. Ako tvrdo ste ochotní pra­co­vať aby ste svoju prácu dokon­čili. Či ste kon­cen­tro­vaní a dis­cip­li­no­vaní alebo rozp­tý­lení a nepo­zorní. Takéto veci mám na mysli.

Pri­zná­vam, že som sa stre­tol s nie­koľ­kými vcelku neschop­nými foun­dermi alebo CEO, ktorí si po nejakú dobu cel­kom viedli. Ale skôr či neskôr, zvy­čajne keď je na nich vyvi­nutý väčší tlak a veci nejdú tak, ako by mali, vtedy ukážu svoje seba deštruk­tívne sprá­va­nie, ktoré ich pohry­zie do zadku. Smutné je, že často krát so sebou do neznáma vezmú aj svoj biz­nis.

Ak to chcete zvlá­dať po dlhú dobu, mali by ste nad sebou poroz­mýš­ľať a zis­tiť, či sa u vás nasle­du­júce kari­éru limi­tu­júce sprá­va­nie náho­dou neob­ja­vuje.

Naivita

Je pravda, že väč­šina z nás začí­nala s veľ­kými očami, ale čím skôr to zme­níte na číta­nie medzi riad­kami a pat­ričnú dávku skep­ti­cizmu, tým väč­šie šance máte dostať sa na vrchol. Dôvod je jed­no­du­chý: hlu­páci a blázni nevyh­rá­vajú. Naučte sa pýtať sa na všetko čo čítate alebo poču­jete, spo­chyb­ňujte to ak treba a ove­rujte si zdroje.

Panika

Situ­ácie, kedy je na vás vyví­janý veľký tlak nie sú v biz­nise zried­ka­vos­ťou. Veci tak­mer nikdy nejdú presne podľa plánu a často krát idú úplne a hrô­zo­strašne zle. Ak nedo­ká­žete zvlá­dať svoj adre­na­lín a zostať roz­umní v dobe krízy, ste tak pove­diac mimo hru.

Fana­tiz­mus

Vášeň je sil­ným moti­vá­to­rom úspe­chu, ale keď pre­kro­číte istú hra­nicu a sta­nete sa over-the-top fana­ti­kom, bude to hrať proti vám. Videl som to už mnoho krát. Vedie to k skres­le­nému pohľadu na rea­litu, chyb­nému uva­žo­va­niu a zlým roz­hod­nu­tiam.

Leni­vosť

Tí, kto­rých ženie túžba dosiah­nuť veľké veci si uve­do­mujú jednu veľkú fun­da­men­tálnu pravdu: Chce to tvrdú drinu po dlhú dobu. Preto sú stále sústre­dení a dis­cip­li­no­vaní. Väč­šina ľudí sú lenivci. To je dôvod prečo nedo­siahnu veľké veci. Sim­ple as that.

Men­ta­lita Quick-Fix

Steve Jobs pove­dal, “Polo­vica z toho, čo odli­šuje úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov od tých neús­peš­ných je číro čistá vytrva­losť”, ak nemáte vášeň pre to, čo robíte, neos­ta­nete pri tom. Pri­veľa ľudí oča­káva okam­žité uspo­ko­je­nie. Takto to nefun­guje.

Pred­vá­dza­nie sa

Bez ohľadu na to, s akými pocitmi máte prob­lém sa vyrov­nať — žiar­li­vosť, hanba, menej­cen­nosť, cti­žia­dosť — pre­ná­šať ich na ľudí, s kto­rými pra­cu­jete a vystu­po­vať ako freak nie­lenže zruší náladu všet­kým okolo vrá­tane vás, zruší to aj vašu kari­éru.

Sebec­tvo

Ak sa sprá­vate akoby sa svet točil len okolo vás, musíte na to mať sakra dôvod. Byť pre­hnane zame­raný na seba zni­žuje vašu efek­ti­vitu v práci. “Busi­ness isn´t about you, it´s about busi­ness.” Zákaz­ník je dôle­ži­tejší ako ste vy. Neza­bú­dajte na to, kto slúži komu v pod­ni­kaní.

Žitie v minu­losti alebo budúc­nosti

Jasné, z minu­losti sa môžeme pou­čiť, ale žiť v nej je veľká chyba. Tak isto môžete vopred plá­no­vať a sní­vať a budúc­nosti, ale ak vaše kroky nie sú jasné dnes, nikdy to nedo­siah­nete.

Oči­vidná ľahos­taj­nosť

Už ste počuli frázy ako “čokoľ­vek čo fun­guje”, “všetko je ok” a “bez prob­lé­mov” , no zriedka kedy ich počuť od vysoko kva­li­fi­ko­va­ných ľudí. Môžu byť veľa vecí ale apa­tic­kosť medzi ne nepatrí.

Pre­cit­li­ve­nosť

Ak máte takú tenkú kožu, že z kaž­dej kri­tiky šaliete a každá malič­kosť vás uráža, budete to mať v reál­nom biz­nise naozaj ťažké. Práve kvôli tomu majú úspešní lídri často krát dobrý zmy­sel pre humor a zdravú dávku pokory. Neberte sa prí­liš vážne.

Zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)