10 Google apli­ká­cií, o kto­rých mnohí vôbec netu­šili

Ľubica Mervová / 23. marca 2016 / Tech a inovácie

Keď sa povie Google apli­ká­cie a nástroje, prav­de­po­dobne si pred­sta­víš noto­ricky známe Google Maps, Google Chrome, Gmail či Android. Ak máš vlastný web alebo e-shop možno aj Ana­ly­tics, Adwords či Web­mas­ter tools. Google má však oveľa viac apli­ká­cií a nástro­jov a o nie­kto­rých si dote­raz možno ani nepo­čul.

Keď sa povie Google apli­ká­cie a nástroje, prav­de­po­dobne si pred­sta­víš noto­ricky známe Google Maps, Google Chrome, Gmail či Android. Ak máš vlastný web alebo e-shop možno aj Ana­ly­tics, Adwords či Web­mas­ter tools. Google má však oveľa viac apli­ká­cií a nástro­jov a o nie­kto­rých si dote­raz možno ani nepo­čul.

Google Keep

Veľmi uži­točná apli­ká­cia, najmä keď máš plno plá­nov a stále sa ponáh­ľaš. Môžeš si jed­no­du­cho a rýchlo zazna­me­ná­vať poznámky. Dokonca ti apli­ká­cia pre­píše a pridá hla­sovú poznámku. Takisto môžeš pri­dá­vať fotky, robiť si zoznamy. Poznámky je možné aj zdie­lať a roz­trie­diť si ich farebne, aby si mal všetko lep­šie zor­ga­ni­zo­vané.

Google Think Insights

Thing Insights je nástroj určený hlavne pod­ni­ka­te­ľom. Obsa­huje rôzne štú­die, nové poznatky a tipy o tom, ako zve­ľa­ďo­vať svoj biz­nis a ponúka aj vzo­rové pro­jekty. Navyše obsa­huje nástroje na maxi­ma­li­zo­va­nie ana­lýzy strá­nok a reklam­ných kam­paní.

google-think-insights

em>foto: thinkwithgoogle.com

Google Scho­lar

Tento nástroj umož­ňuje komu­koľ­vek vyhľa­dá­vať vo vedec­kých člán­koch a štú­diách z rôz­nych oblastí. Je veľmi uži­točný pre štu­den­tov a uči­te­ľov alebo aj pre noto­ric­kých šíri­te­ľov hoaxov, keby si chceli začať ove­ro­vať infor­má­cie. A je dostupný vo via­ce­rých jazy­koch.

Google Fonts

Google Fonts ponúka fonty pou­ži­teľné na súkromné aj komerčné účely. Momen­tálne ponúka vyše 600 sku­pín fon­tov. Môžeš ich vyhľa­dá­vať podľa hrúbky, šírky či sklonu.

google-fonts

foto: redak­cia

Google Sky

Táto skvelá rela­xačno-vzde­lá­va­cia apli­ká­cia je súčas­ťou Google Earth, a pro­stred­níc­tvom nej môžeš obja­vo­vať ves­mír a súhvez­dia. V spo­lu­práci s NASA využí­vajú obrázky z Hubb­lovho Tele­skopu a v rámci Google Earth má ďal­šie dve odnože a to Google Mars a Google Moon, kde môžeš skú­mať povrch Marsu a Mesiaca.

google-sky-1024x465

foto: google

Google Cor­re­late

Google Cor­re­late je súčas­ťou Google Trends a dovo­ľuje ti vyhľa­dá­vať trendy rôz­nych období. Naprí­klad, ak dáš vyhľa­dá­vať slovo „polievka“, vidíš zvý­še­nie vyhľa­dá­va­nia v zim­ných mesia­coch. Zau­jí­ma­vej­šia časť tohto nástroja je vyhľa­dá­va­nie pomo­cou kres­le­nia. Nakresli si vlastný graf a Cor­re­late ti nájde kľú­čové slová, ktoré sa naj­lep­šie zho­dujú s tvo­jim gra­fom.

Google correlate

foto: google

Google Deve­lo­pers

Google Deve­lo­pers fun­guje ako komu­nita, ktorá spája deve­lo­pe­rov po celom svete. Pomo­cou nej náj­deš návody, kurzy a sku­piny, ktoré spá­jajú pro­fe­si­oná­lov zau­jí­ma­jú­cich sa o rov­naké odvet­vie. Tu si môžu vymie­ňať nápady, infor­má­cie alebo pro­jekty. Začia­toč­níci si môžu vytvo­riť skvelý pre­hľad pred tým, než sa pus­tia do tvorby novej apli­ká­cie či webu.

Google Lego

Na web­stánke buildwithchrome.com si vieš posta­viť čokoľ­vek z lego kociek. Stránka je zadarmo a vznikla par­tner­stvom Google Aus­tra­lia a spo­loč­nosti Lego. Ľudia z celého sveta si môžu sta­vať nové pro­jekty a pozrieť si čo posta­vili ostatní. Stránka ponúka aj sta­vi­teľ­skú aka­dé­miu, ktorá ťa naučí sta­vať lego od zákla­dov.

google-lego-1024x452

foto: google

Gmai­lify

Ako už názov napo­vedá, je to Gmail apli­ká­cia, ktorá dovo­ľuje uží­va­te­ľom Out­lo­oku a iných strá­nok ako je naprí­klad Yahoo, pre­po­jiť ich účty s Gmai­lom, aby mohli mať všetko na jed­nom mieste. Takisto všetky Gmail vymo­že­nosti ako trie­de­nie doru­če­nej pošty a podobne, sú dostupné aj v ostat­ných služ­bách.

Ktorá apli­ká­cia alebo nástroj ťa naj­viac zau­jala a chys­táš sa ho vyskú­šať?

Google Resi­zer

Naj­novší tool od Google, vďaka kto­rému si jen­do­du­cho otes­tu­ješ apli­ká­ciu, či web na rôz­nych zaria­de­niach.

Screen Shot 2016-03-23 at 13.18.36

foto: redak­cia

Zdroje: interestingengineering.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: chromespot.com

Pridať komentár (0)