10 Goog­le apli­ká­cií, o kto­rých mno­hí vôbec netu­ši­li

Ľubica Mervová / 23. marca 2016 / Lifehacking

Keď sa povie Goog­le apli­ká­cie a nástro­je, prav­de­po­dob­ne si pred­sta­víš noto­ric­ky zná­me Goog­le Maps, Goog­le Chro­me, Gmail či Andro­id. Ak máš vlast­ný web ale­bo e-shop mož­no aj Ana­ly­tics, Adwords či Web­mas­ter tools. Goog­le má však ove­ľa viac apli­ká­cií a nástro­jov a o nie­kto­rých si dote­raz mož­no ani nepo­čul.

Keď sa povie Goog­le apli­ká­cie a nástro­je, prav­de­po­dob­ne si pred­sta­víš noto­ric­ky zná­me Goog­le Maps, Goog­le Chro­me, Gmail či Andro­id. Ak máš vlast­ný web ale­bo e-shop mož­no aj Ana­ly­tics, Adwords či Web­mas­ter tools. Goog­le má však ove­ľa viac apli­ká­cií a nástro­jov a o nie­kto­rých si dote­raz mož­no ani nepo­čul.

Goog­le Keep

Veľ­mi uži­toč­ná apli­ká­cia, naj­mä keď máš plno plá­nov a stá­le sa ponáh­ľaš. Môžeš si jed­no­du­cho a rých­lo zazna­me­ná­vať poznám­ky. Dokon­ca ti apli­ká­cia pre­pí­še a pri­dá hla­so­vú poznám­ku. Takis­to môžeš pri­dá­vať fot­ky, robiť si zozna­my. Poznám­ky je mož­né aj zdie­lať a roz­trie­diť si ich fareb­ne, aby si mal všet­ko lep­šie zor­ga­ni­zo­va­né.

Goog­le Think Insights

Thing Insights je nástroj urče­ný hlav­ne pod­ni­ka­te­ľom. Obsa­hu­je rôz­ne štú­die, nové poznat­ky a tipy o tom, ako zve­ľa­ďo­vať svoj biz­nis a ponú­ka aj vzo­ro­vé pro­jek­ty. Navy­še obsa­hu­je nástro­je na maxi­ma­li­zo­va­nie ana­lý­zy strá­nok a reklam­ných kam­pa­ní.

google-think-insights

em>foto: thinkwithgoogle.com

Goog­le Scho­lar

Ten­to nástroj umož­ňu­je komu­koľ­vek vyhľa­dá­vať vo vedec­kých člán­koch a štú­diách z rôz­nych oblas­tí. Je veľ­mi uži­toč­ný pre štu­den­tov a uči­te­ľov ale­bo aj pre noto­ric­kých šíri­te­ľov hoaxov, keby si chce­li začať ove­ro­vať infor­má­cie. A je dostup­ný vo via­ce­rých jazy­koch.

Goog­le Fonts

Goog­le Fonts ponú­ka fon­ty pou­ži­teľ­né na súkrom­né aj komerč­né úče­ly. Momen­tál­ne ponú­ka vyše 600 sku­pín fon­tov. Môžeš ich vyhľa­dá­vať pod­ľa hrúb­ky, šír­ky či sklo­nu.

google-fonts

foto: redak­cia

Goog­le Sky

Táto skve­lá rela­xač­no-vzde­lá­va­cia apli­ká­cia je súčas­ťou Goog­le Earth, a pro­stred­níc­tvom nej môžeš obja­vo­vať ves­mír a súhvez­dia. V spo­lu­prá­ci s NASA využí­va­jú obráz­ky z Hubb­lov­ho Tele­sko­pu a v rám­ci Goog­le Earth má ďal­šie dve odno­že a to Goog­le Mars a Goog­le Moon, kde môžeš skú­mať povrch Mar­su a Mesia­ca.

google-sky-1024x465

foto: goog­le

Goog­le Cor­re­la­te

Goog­le Cor­re­la­te je súčas­ťou Goog­le Trends a dovo­ľu­je ti vyhľa­dá­vať tren­dy rôz­nych obdo­bí. Naprí­klad, ak dáš vyhľa­dá­vať slo­vo „poliev­ka“, vidíš zvý­še­nie vyhľa­dá­va­nia v zim­ných mesia­coch. Zau­jí­ma­vej­šia časť toh­to nástro­ja je vyhľa­dá­va­nie pomo­cou kres­le­nia. Nakres­li si vlast­ný graf a Cor­re­la­te ti náj­de kľú­čo­vé slo­vá, kto­ré sa naj­lep­šie zho­du­jú s tvo­jim gra­fom.

Google correlate

foto: goog­le

Goog­le Deve­lo­pers

Goog­le Deve­lo­pers fun­gu­je ako komu­ni­ta, kto­rá spá­ja deve­lo­pe­rov po celom sve­te. Pomo­cou nej náj­deš návo­dy, kur­zy a sku­pi­ny, kto­ré spá­ja­jú pro­fe­si­oná­lov zau­jí­ma­jú­cich sa o rov­na­ké odvet­vie. Tu si môžu vymie­ňať nápa­dy, infor­má­cie ale­bo pro­jek­ty. Začia­toč­ní­ci si môžu vytvo­riť skve­lý pre­hľad pred tým, než sa pus­tia do tvor­by novej apli­ká­cie či webu.

Goog­le Lego

Na web­stán­ke buildwithchrome.com si vieš posta­viť čokoľ­vek z lego kociek. Strán­ka je zadar­mo a vznik­la par­tner­stvom Goog­le Aus­tra­lia a spo­loč­nos­ti Lego. Ľudia z celé­ho sve­ta si môžu sta­vať nové pro­jek­ty a pozrieť si čo posta­vi­li ostat­ní. Strán­ka ponú­ka aj sta­vi­teľ­skú aka­dé­miu, kto­rá ťa naučí sta­vať lego od zákla­dov.

google-lego-1024x452

foto: goog­le

Gmai­li­fy

Ako už názov napo­ve­dá, je to Gmail apli­ká­cia, kto­rá dovo­ľu­je uží­va­te­ľom Out­lo­oku a iných strá­nok ako je naprí­klad Yahoo, pre­po­jiť ich účty s Gmai­lom, aby moh­li mať všet­ko na jed­nom mies­te. Takis­to všet­ky Gmail vymo­že­nos­ti ako trie­de­nie doru­če­nej pošty a podob­ne, sú dostup­né aj v ostat­ných služ­bách.

Kto­rá apli­ká­cia ale­bo nástroj ťa naj­viac zau­ja­la a chys­táš sa ho vyskú­šať?

Goog­le Resi­zer

Naj­nov­ší tool od Goog­le, vďa­ka kto­ré­mu si jen­do­du­cho otes­tu­ješ apli­ká­ciu, či web na rôz­nych zaria­de­niach.

Screen Shot 2016-03-23 at 13.18.36

foto: redak­cia

Zdro­je: interestingengineering.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: chromespot.com

Pridať komentár (0)