10 nád­her­ných výhľa­dov vyrá­ža­jú­cich dych

Mária Hvillová / 24. januára 2016 / Tools a produktivita

V Star­ti­tup pova­žu­jeme ces­to­va­nie a spoz­ná­va­nie kra­jín za pod­statnú súčasť roz­ši­ro­va­nia našich obzo­rov a napĺňa­nia života zmys­lu­pl­nos­ťou a preto pri­ná­šame zoznam dych­be­rú­cich výhľa­dov po celom svete, ktoré ak máš prí­le­ži­tosť, roz­hodne nav­štív. Nové nápady a myš­lienky sa budú zaru­čene hrnúť.

Pozrite sa na desať neuve­ri­teľ­ných miest s krás­nym výhľa­dom. Nie­ktoré z nich môžu byť pre tých, ktorí sa boja výšok, poriad­nou výzvou, no po pre­ko­naní stra­chu sa je na čo tešiť. Na vrchole vždy čaká vytú­žená odmena vo forme neza­bud­nu­teľ­ného zážitku.

10. Gla­cier Point, Yose­mit­ský národný pak, USA
Vo výške 2199 met­rov nad morom sa otvára neoby­čajný pohľad na Yose­mit­ské údo­lie. Člo­vek môže odtiaľ obdi­vo­vať Half Dome, Yose­mit­ský vodo­pád, Ver­nal­ský vodo­pád, Nevad­ský vodo­pád a horu Clouds Rest. Počas leta to je jed­nou z naj­po­pu­lár­nej­ších turis­tic­kých atrak­cií. Hoci sú v zime hlavné cesty uzat­vo­rené, dostať sa tam dá na lyžiach z Bad­ger Pass Ski Area.

Ako sa tam dostať?
Exis­tuje veľa ciest, ktoré vedú na Gla­cier Point. Nie­ktoré trasy sú náročné, iné zase menej. Dostupné sú dokonca aj auto­bu­sové výlety.

123

9. The Gla­cier Sky­walk, Alberta, Canada
Exis­tu­júca vyhliadka je vyro­bená zo skla a tak je možné vidieť rozp­res­tie­ra­júcu sa prie­pasť rovno pod nohami. Vo výške 280 met­rov môžu náv­štev­níci pozo­ro­vať kanad­skú divo­činu, hory a ľadovce.

Kedy tam ísť?
Park posky­tuje mož­nosť celo­roč­ného využí­va­nia akti­vít, vrá­tane pozo­ro­va­nia zvie­rat a vtá­kov, lyžo­va­nia, turis­tiky, horo­le­zec­tva a mno­hých ďal­ších.

456

8. Saské Švaj­čiar­sko, Dráž­ďany, Sasko, Nemecko
Prvky údo­lia, pre­dov­šet­kým malebné skalné stĺpo­ra­die a vrchy lákajú milov­ní­kov turis­tiky a horo­le­zec­tva. Na kon­čia­roch sa nachá­dza množ­stvo vyhlia­dok, odkiaľ je možné pozo­ro­vať pano­ra­ma­tický výhľad na nekon­čiaci les a hory.

Ako sa tam dostať?
Vla­kom z Dráž­ďan a potom si už len stačí zvo­liť jednu z turis­tic­kých trás.

789

7. Gei­ran­gerf­jor­den, Nór­sko
15 kilo­met­rov dlhý fjord kaž­dého očarí svo­jim výhľa­dom. Poniže sa nachá­dza malá dedinka Gei­ran­ger, ktorá víta turis­tov a posky­tuje im všetko potrebné vyba­ve­nie. Bujná vege­tá­cia pokrýva bočné strany fjor­dov a ponúka skvelé mož­nosti pre milov­ní­kov turis­tiky.

Prečo tam ísť?
Oblasť je chrá­nená a vyhlá­sená za Sve­tové dedič­stvo UNESCO. Loka­lita okrem toho posky­tuje mož­nosť celo­roč­ného veno­va­nia sa out­do­oro­vým akti­vi­tám.

101112

6. The Blyde River Canyon, Mpu­ma­langa, Južná Afrika
Kaňon patrí roz­hodne k jed­ným z najk­raj­ších na svete. Jeho bujná vege­tá­cia je zna­kom toho, že to je zázrak prí­rody. Po vyšpl­haní sa na zraz na kaž­dého čaká pano­ra­ma­tický výhľad z rôz­nych uhlov na rôzne strany.

Prečo tam ísť?
Je to jedna z naj­zná­mej­ších prí­rod­ných oblastí Juž­nej Afriky. Vďaka svo­jej dĺžke 25 kilo­met­rov je tre­tím naj­dl­h­ším kaňo­nom na svete.

13141516

5. Troll­tunga, Nór­sko
Jedi­nečná skala, ktorá vyzerá ako jazyk trola, leží 700 met­rov nad jaze­rom Rin­ge­dals­vat­net a tak je odtiaľ nád­herná prí­rodná ako na dlani. Turisti milujú fotiť sa v naj­rôz­nej­ších šia­le­ných, často nebez­peč­ných pózach.

Kedy tam ísť?
Vyhliadka je otvo­rená od pri­bližne polo­vice júna do polo­vice sep­tem­bra.

171820

4. Gia­ni­colo, Rím, Talian­sko
Hoci to nie je naj­vyšší vrch v Ríme, stále to je miesto s naj­lep­ším výhľa­dom na mesto. Množ­stvo his­to­ric­kej archi­tek­túry, dómov, veží a chrá­mov sa kaž­dému rozp­res­trie rovno pre očami.

Ako sa tam dostať?
Dosta­nete sa tam po vlast­ných. Gia­ni­colo je situ­ované v západ­nej časti mesta.

212223

3. Hum Hod Cliff, Sai-Thong Nati­onal Park, Thaj­sko
V parku môže člo­vek nájsť množ­stvo turis­tic­kých chod­níč­kov a bohatú zelenú prí­rodu s oje­di­ne­lými kvetmi. Tento výhľad je možno najvz­ru­šu­jú­cejší na svete. Plo­chá skala vyčnie­va­júca nad rok­li­nou nie je pre žiad­nych boj­kov.

Kedy tam ísť?
Hoci­kedy. Aj keď od júny do augusta môže byť pekne upr­šané poča­sie.

2524

2. Lion´s Head, Kap­ské Mesto, Južná Afrika
Mesto je obda­rené nád­her­nou prí­ro­dou. Len na Table Moun­tain sa nachá­dza veľa chod­níč­kov, lanovka a samoz­rejme úžasný výhľad na oceán a mesto

Prečo tam ísť?
Náv­števa tohto miesta si vás nepod­maní len pozo­ru­hod­nými výhľadmi, ale tiež zau­jí­ma­vými ruinami his­to­ric­kej archi­tek­túry, ktoré lemujú cestu nahor.

26272829

1.Step Into the Void, Mont Blanc Range, Fran­cúz­sko
Vo výške 3 842 met­rov, hneď vedľa Motn Blac, naj­vyš­šieho vrchu Európy, stojí skle­nený box, aby si náv­štev­níci mohli vychut­nať doko­nalý výhľad na oko­lie. Pod kon­štruk­ciou na nena­chá­dza nič, len 1035 met­rov voľ­ného pádu. Šia­lené, no nie?

Prečo tam ísť?
Je to jedi­nečný, neza­bud­nu­teľný záži­tok, ktorý je pre mno­hých určite výzvou. Pred výstu­pom hore si treba vždy pozrieť pred­po­veď poča­sia, ktoré je v takej výške naozaj nevys­py­ta­teľné.

3031Top-10-Viewpoints-Voidpripravenevspolupraci_vedelisteze

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)