10 najk­raj­ších roz­hľad­ní Slo­ven­ska, kto­ré vám ponúk­nu roz­práv­ko­vý výhľad

interez.sk / 9. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: instagram.com

Na Slo­ven­sku sa nachá­dza sku­toč­ne veľa roz­hľad­ní, kto­ré ponú­ka­jú nád­her­ný výhľad. Pri­ná­ša­me vám zoznam desia­tich NAJ.

Ak máte radi prí­ro­du, urči­te sa nechá­te inšpi­ro­vať naši­mi tip­mi na výlet. Pri­ná­ša­me vám zoznam 10 najk­raj­ších roz­hľad­ní, kto­ré môže­te nájsť v našej prí­ro­de. Kto­vie, mož­no sa jed­na z nich nachá­dza aj vo vašom oko­lí a vy o nej ani len netu­ší­te.

Vyhliad­ko­vá veža Tokaj, Malá Tŕňa 

Na prvý pohľad vás táto roz­hľad­ňa urči­te zauj­me svo­jím tva­rom, pre­to­že pri­po­mí­na dre­ve­ný sud. Jej výstav­ba bola súčas­ťou pro­jek­tu „Tokaj je len jeden“. Túto domi­nan­tu Vinoh­rad­níc­kej oblas­ti Tokaj sláv­nost­ne otvo­ri­li 30. mája 2015. Vyhliad­ko­vá veža je 12 met­rov vyso­ká. Ak si so sebou vez­me­te aj ďale­ko­hľad, uvi­dí­te až do sused­né­ho Maďar­ska.

Roz­hľad­ňa Maginh­rad, Veľ­ké Teria­kov­ce

Roz­hľad­ňa vyrá­stla nad obcou Veľ­ké Teria­kov­ce v his­to­ric­ky význam­nej loka­li­te Maginh­rad. Týči sa do výš­ky 16,8 met­ra. Roz­hľad­ňa bola posta­ve­ná až v roku 2015. Kedy­si bol na tom istom mies­te vybu­do­va­ný stre­do­ve­ký dre­ve­ný hrad z 15. sto­ro­čia. Z roz­hľad­ne môže­te vidieť aj Krá­ľo­vu hoľu, ale aj časť úze­mia Maďar­ska.

Roz­hľad­ňa Opa­va, Veľ­ký Krtíš

Táto veža má 6 poscho­dí a meria 20 met­rov. Nachá­dza sa na kop­ci Opav­ská hora, od kto­rej je odvo­de­ný názov samot­nej roz­hľad­ne. Keď­že vrch­né pod­la­žie roz­hľad­ne má veľa pries­to­ru, nád­her­ným výhľa­dom sa môže naraz kochať veľa ľudí. Vežu tvo­rí dre­ve­ná kon­štruk­cia, v kto­rej sa nachá­dza­jú dre­ve­né scho­dy. Výstav­ba roz­hľad­ne pri­lá­ka­la znač­né množ­stvo turis­tov a zaslú­ži­la sa o roz­voj turis­ti­ky v okre­se Veľ­ký Krtíš.

Roz­hľad­ňa v Dohňa­noch

Roz­hľad­ňa sa nachá­dza medzi obca­mi Dohňa­ny a Zubák upro­stred lesov Tlsej hory. Má 6 poscho­dí a nachá­dza sa na mies­te, kde stá­la býva­lá vojen­ská vyhliad­ko­vá veža. Z veže môže­te vidieť Strá­žov­ské vrchy, Níz­ke Tat­ry, ale aj Malú Fat­ru. Roz­hľad­ňa sa sta­la vyhľa­dá­va­nou atrak­ci­ou v Púchov­skej doli­ne.

Roz­hľad­ňa Dúb­rav­ka, Sobla­hov (Tren­čín)

Táto krás­na roz­hľad­ňa sa nachá­dza v obci Sobla­hov, 6 km od Tren­čí­na. Je pome­no­va­ná pod­ľa miest­nej čas­ti obce. Výš­ka roz­hľad­ne je 9,5 met­ra. Stav­ba sa zača­la rea­li­zo­vať v roku 2015. Roz­hľad­ňa pozos­tá­va z dvoch vyhliad­ko­vých pod­la­ží, pri­čom v spod­nej čas­ti sa nachá­dza aj pose­de­nie. Ak máte radi krás­ne výhľa­dy, urči­te sa príď­te pozrieť do obce Sobla­hov, kde z roz­hľad­ne uvi­dí­te krá­sy prí­ro­dy.

Roz­hľad­na Ter­chov­ské srd­ce, Ter­cho­vá

Táto 30 met­ro­vá roz­hľad­ňa sa nachá­dza nad obcou Ter­cho­vá. Tvo­rí súčasť náuč­né­ho chod­ní­ka na vrchu Oblaz. Roz­hľad­ňa má tri poscho­dia a sto­jí pres­ne na mies­te, kde bola umiest­ne­ná šibe­ni­ca vo fil­me Jáno­šík. Svo­jím tva­rom má túto šibe­ni­cu dokon­ca pri­po­mí­nať. Vyhliad­ko­vá veža bola otvo­re­ná v októb­ri v roku 2015.

Svä­to­ján­ska roz­hľad­ňa, Lip­tov­ský Ján

Turis­tic­ká roz­hľad­ňa sa vypí­na nad obcou Lip­tov­ský Ján. Sprí­stup­ne­ná pre verej­nosť bola v roku 2013. Výš­ka roz­hľad­ne je 10,475 met­ra a je posta­ve­ná z dre­va. Ak sa roz­hod­ne­te uro­biť si túru k tej­to roz­hľad­ni, ponúk­ne vám výhľad na celú obec, ale aj na širo­ké oko­lie.

Roz­hľad­ňa Čere­šen­ka

Čere­šen­ka je 11 met­rov vyso­ká turis­tic­ká roz­hľad­ňa a sto­jí na „roz­ha­nov­skom poli“ v Košic­kom kra­ji. Pole je zná­me už z roku 1312, kedy na ňom doš­lo k vojen­ské­mu stre­tu, kto­rý bol pova­žo­va­ný za naj­väč­šiu rytier­sku bit­ku od čias tatár­ske­ho vpá­du. Do dejín vstú­pi­la pod náz­vom Bit­ka pri Roz­ha­nov­ciach. Roz­hľad­ňa Čere­šen­ka má tie­to his­to­ric­ké uda­los­ti pri­po­mí­nať.

Roz­hľad­ňa na Bobov­ci, Sta­rá Bys­tri­ca

Na vrchu Bobo­vec, kto­rý sa týči nad Sta­rou Bys­tri­cou, sa nachá­dza naozaj uni­kát­na roz­hľad­ňa. Bola posta­ve­ná z kame­ňa a dre­va a je vyso­ká 16 met­rov. Jej výstav­ba pre­bie­ha­la v rokoch 2010 – 2011. Ak sa roz­hod­ne­te nav­ští­viť túto roz­hľad­ňu, uvi­dí­te sku­toč­ný skvost slo­ven­skej prí­ro­dy. Dokon­ca z nej môže­te, pri dob­rej vidi­teľ­nos­ti, vidieť aj Lysú horu v Čes­kej repub­li­ke.

Vyhliad­ko­vá veža Hra­do­vá, Koši­ce

Veža bola posta­ve­ná v roku 1987 na mies­te, kde kedy­si stál stre­do­ve­ký hrad. Táto roz­hľad­ňa sa nachá­dza na úze­mí leso­par­ku mes­ta Koši­ce. Výhľad ponú­ka pohľad na nád­her­nú prí­ro­du Košic­kej kot­li­ny, Hor­nád­skej doli­ny, ale aj výhľad na mes­to Koši­ce. Veža je vyso­ká 21,51 met­ra a na jej všet­kých šty­roch stra­nách sú k dis­po­zí­cií reli­éf­ne mapy s vyzna­če­ný­mi vrch­mi v oko­lí.

Roz­hľad­ne sú obľú­be­ným mies­tom pre turis­tov naj­mä pre ich výš­ku, vďa­ka kto­rej sa im naskyt­ne naozaj uni­kát­ny výhľad na oko­li­tú prí­ro­du. Ak by ste sa teda chce­li na nie­kto­rú vybrať, verí­me, že vás náš výber inšpi­ro­val.

zdroj: interez.sk

Pridať komentár (0)