10 naj­lep­ších dizaj­nov fak­túr. Aj fak­túra by mala vyze­rať skvele.

Sketcher.sk: Michal Králik / 2. máj 2015 / Business

Pred­stavte si, že ste v dra­hej reštau­rá­cii. Všetko je per­fektné. Sto­lo­va­nie, jedlo, atmo­sféra aj per­so­nál. Potom dosta­nete účet vytla­čený nekva­lit­nou tla­čou na lac­nom papieri. Zmení sa vaša pred­stava o pod­niku?

Väč­šina ľudí strávi hodiny na ich web strán­kami, vizit­kami, živo­to­pismi a potom pou­žijú naj­jed­no­duch­šiu šab­lónu pre ich fak­túry. Fak­túra je váš posledný kon­takt s kli­en­tom a preto je veľmi pod­stat­nou čas­ťou komu­ni­ká­cie. Mala by byť pútať pozor­nosť bran­din­gom, štý­lom orga­ni­zá­cie prv­kov a úhľad­nos­ťou. Vytvo­re­ním per­fekt­nej fak­túry hovo­ríte, že vám záleží na kaž­dom detaile.

Tu máte 10 prí­kla­dov, ako by dobre vyze­ra­júca fak­túra mala vyze­rať.

5b89783c68962a63ee0ff6c9549ead4508ca0b45c1e9c3ce3c7f9287c8f4c1b51120be635b6fee11a3ea2b8237610882ae74ecf6faabe4b2add717ce6a3e9248b5b63415c5ada7fa5a84c025ff6b8443b9e7cd0750082ddc806167fb6a7a8b29

b9629142a46f840a40ef6df5621dfe03bf77ec1922e311c7c3df3fd7539a0a08

f8c9978a5e92c61c3b0a7e8316d9509e

f109f7514332878e45088ba2845a6cdb

No čo, ako vyzerá vaša fak­túra?

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)