10 naj­lep­ších zaklad­ných tém a fra­me­wor­kov pre WordP­ress

Michal Králik: Sketcher.sk / 5. jún 2015 / Tools a produktivita

Na konci minu­lého mesiaca naj­pou­ží­va­nejší CMS sys­tém na svete WordP­ress oslá­vil dva­náste naro­de­niny. Za týchto dva­násť rokov sa na inter­nete nez­bie­ralo nesku­točné množ­stvo WordP­ress tém, ktoré sú pri­pra­vené na pou­ži­tie. Stačí si ich zakú­piť, tro­cha pozme­niť a máte web. Avšak pre nie­ktoré pro­jekty nech­cete pred­vyt­vo­rené témy a chcete uro­biť niečo vlastné a ori­gi­nálne. Na to výborne slú­žia základné témy, alebo fra­me­worky.

Vyhľa­dal som a zosta­vil zoznam nie len podľa mňa tých naj­lep­ších. Vo veľa WordP­ress témach si môžete v readme.txt pozrieť, na akej základ­nej téme je práve tá zakú­pená posta­vená. Tieto základné témy majú spo­loč­ných nie­koľko zna­kov:

 • Jed­no­du­chá úprava.
 • Rýchle načí­ta­va­nie.
 • Čistý, mini­ma­lis­tický kód.
 • Využi­tie rôz­nych moder­ných vychy­tá­vok ako LESS, SASS atď.

Prej­dite si ich, ide­álne vyskú­šajte a pou­žite tú najv­hod­nej­šiu pre váš pro­jekt.

Back­bone


Backbone  WordPress Theme Framework  Colorlabs  Company

Mocná téma s neko­neč­ným počtom mož­ností úpravy. Back­bone obsa­huje nie­koľko dcér­skych tém, tem­pla­tov, mocný panel témy a oveľa viac.

Bones


Bones  The HTML5 WordPress Starter Theme

Bones je HTML5, Movile-First začia­točná téma pre tvorbu kva­lit­ných WordP­ress strá­nok.

HTML5 Blank


HTML5 Blank WordPress Theme

Tvorba WP strá­nok spolu s HTML5 Blank je rýchle a téma už obsa­huje nie­koľko čas šet­ria­cich vylep­šení a opti­ma­li­zá­cií pre naj­lepší výkon a vývoj.

Joint­sWP


JointsWP  A Blank Foundation 5 WordPress Theme

Joint­sWP je čistá téma vytvo­rená na Foun­da­tion 5, ktorá vám dáva silu a fle­xi­bi­litu potrebnú pre tvorbu kom­plex­ných, mobil­ných web­strá­nok.

NAKED WORDP­RESS


Naked WordPress  The solution for designers who don t know WordPress

Táto tém je pre dizaj­né­rov, ktorí chcú tvo­riť dizajn vo WordP­resse, a nie ho kódo­vať.

Res­pon­sive


WordPress › Responsive « Free WordPress Themes

Táto res­pon­zívna téma je fle­xi­bilná, využíva grid sys­tém, ktorý sa apli­kuje na celý web pre desk­top, ako aj na mobilné zaria­de­nia.

Roots


Roots  Modern WordPress Development

Roots vám pomáha tvo­riť lep­šie WordP­ress stránky rých­lej­šie.

Unders­co­res


Underscores  A Starter Theme for WordPress

Posledná, ale nie nako­niec je téma Unders­co­res. Je to základná rodi­čov­ská téma, ktorá je pri­pra­vená na “pre­kó­do­va­nie”. Vytvo­re­ním dcér­skej témy si môžete túto tému upra­vo­vať a pris­pô­so­bo­vať ako sa Vám len zachce.

Fra­me­worky

Gene­sis


Premium WordPress Themes by StudioPress

Hyb­rid Core


Hybrid Core WordPress theme framework

Pou­ží­vate nejakú a ešte tu nie je? Tak sa podeľte s ostat­nými a pri­dajte ju do komen­tá­rov.

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)