10 naj­po­pu­lár­nej­ších onli­ne kur­zov pre pro­fe­si­oná­lov, kto­ré sú zdar­ma

Dárius Polák / 19. decembra 2015 / Lifehacking

Tvo­je vzde­lá­va­nie by nema­lo pre­stať potom čo opus­tíš ško­lu. Uče­nie sa nových zruč­nos­tí je skve­lý spô­sob ako roz­ší­riť svo­je vedo­mos­ti a pre­ra­ziť vo sve­te napl­no. V dneš­nej dobe je to ove­ľa ľah­šie pro­stred­níc­tvom kopy onli­ne kur­zov, vzdia­le­ných iba pár kli­kov.

Skve­lým spô­so­bom ako začať sú toh­to­roč­né naj­po­pu­lár­nej­šie kur­zy Cour­se­ry od naj­lep­ších uni­ver­zít. Pokrý­va­jú rôz­ne témy, od úvo­du do prog­ra­mo­va­cie­ho jazy­ku Pyt­hon po zvlád­nu­tie ume­nia vyjed­ná­va­nia. Všet­ky sú v pod­sta­te zdar­ma, s mož­nos­ťou zapla­tiť si roz­ší­re­nie, kto­ré ponú­ka exten­zív­nej­šie poznat­ky.

Či už Vám chý­ba vzde­la­nie, zna­los­ti ale­bo vplyv, vždy tie­to veci môže­te zís­kať od nie­ko­ho, kto ich má. Výme­na lás­ka­vos­tí a poznat­kov je naj­väč­šia bur­za na sve­te.“ – Napo­le­on Hill

  1. Úvod do finanč­né­ho účtov­níc­tva – Uni­ver­si­ty of Penn­syl­va­nia

Zákla­dy účtov­níc­tva za jeden mesiac. Ku kon­cu budeš hra­vo čítať účet zis­kov a strát, súva­hu a cash flow. Je to jeden zo šty­roch kur­zov z balíč­ka uni­ver­zi­ty, kto­rý je spo­plat­ne­ný. Pokiaľ sa však nezau­jí­maš o cer­ti­fi­kát, pop­rí­pa­de o účasť v sku­pi­ne, kde môžeš komu­ni­ko­vať s ostat­ný­mi spo­lu­žiak­mi a pro­fe­sor­mi, môžeš prejsť cez všet­ky kur­zy zdar­ma.

Plná suma kur­zu s cer­ti­fi­ká­tom: 595 €.

Začia­tok ďal­šie­ho ter­mí­nu: 28. decem­ber – 1. feb­ru­ár.

  1. Úspeš­né vyjed­ná­va­nie: základ­né stra­té­gie a zruč­nos­ti – Uni­ver­si­ty of Michi­gan

Pro­fe­sor Goer­ge Sie­del vyučo­val vyjed­ná­va­nie po celom sve­te a jeho trie­da zalo­že­ná na výsku­me je pre teba uži­toč­ná, pokiaľ sa sna­žíš o mili­ó­no­vú inves­tí­ciu, pop­rí­pa­de o zní­že­nie nájom­né­ho na Obchod­nej.

Plná suma kur­zu s cer­ti­fi­ká­tom: 45 €.

Začia­tok ďal­šie­ho ter­mí­nu: okam­ži­te.
tutor-606091_1920

  1. Úvod do inte­rak­tív­ne­ho prog­ra­mo­va­nia (časť prvá) – Rice Uni­ver­si­ty

Pyt­hon je jeden z top pia­tich prog­ra­mo­va­cích jazy­kov a je pou­ží­va­ný gigant­mi ako Goog­le, Yahoo a NASA. Nároč­nos­ťou je na vyso­kej úrov­ni, avšak nová­čik pocho­pí zákla­dy rela­tív­ne rých­lo. Pro­fe­so­ri budú udr­žo­vať tvo­ju pozor­nosť a záu­jem aj pro­stred­níc­tvom úloh na vytvo­re­nie jed­no­du­chých hier ako Pong, či Aste­ro­ids.

Plná suma kur­zu s cer­ti­fi­ká­tom: 301 €.

Začia­tok ďal­šie­ho ter­mí­nu: 9. janu­ár – 2. feb­ru­ár.
 

  1. Tibet­ská bud­his­tic­ká medi­tá­cia a moder­ný svet – Uni­ver­si­ty of Vir­gi­nia

Ten­to kurz ti pri­ne­sie pohľad na nie­koľ­ko tra­dí­cii tibet­sko-bud­his­tic­kých medi­tá­cii, od his­to­ric­kých úče­lov, po nábo­žen­ské, vedec­ké a prak­tic­ké úče­ly. Kurz pred­sta­vu­je zozná­me­nie sa s koreň­mi neus­tá­le popu­lár­nej­šej prak­ti­ky v našej moder­nej spo­loč­nos­ti.

Plná suma kur­zu s cer­ti­fi­ká­tom: 45 €.

Začia­tok ďal­šie­ho ter­mí­nu: okam­ži­te

  1. The Data Scientist’s Tool­box — Johns Hop­kins Uni­ver­si­ty

Tu v dvoch čas­tiach zís­kaš pre­hľad o tom, aké dáta využí­va­jú kaž­do­den­ne ved­ci a rov­na­ko sa zozná­miš s jed­not­li­vý­mi nástroj­mi ich kaž­do­den­nej prá­ce. Pred­sta­vu­je to jeden z devia­tich kur­zov z balíč­ka.

Plná suma kur­zu s cer­ti­fi­ká­tom: 413 €.

Začia­tok ďal­šie­ho ter­mí­nu: aktu­ál­ne je stá­le otvo­re­ný, koniec 2. janu­ára.

Startup Stock Photos
  1. R prog­ra­mo­va­nie – John Hop­kins Uni­ver­si­ty

Ďal­ší kurz od John Hop­kins Uni­ver­si­ty. Zozná­mi ťa s prog­ra­mo­va­cím jazy­kom R, kto­rý je naj­po­pu­lár­nej­ší v oblas­ti ana­lý­zy dát.

Plná suma kur­zu s cer­ti­fi­ká­tom: 413 €.

Začia­tok ďal­šie­ho ter­mí­nu: aktu­ál­ne je stá­le otvo­re­ný, koniec 2. janu­ára.

  1. Machi­ne Lear­ning — Stan­ford Uni­ver­si­ty

Čakáš na ume­lú inte­li­gen­ciu? Výbor­ne, toto je kurz pre teba. Stan­ford­ský pro­fe­sor a co-foun­der Cour­se­ry Andrew Ng využí­va prí­pa­do­vé štú­dia a cvi­če­nia prog­ra­mo­va­nia na ilus­tro­va­nie spô­so­bov, ako sa jed­not­li­vé stro­je kon­fi­gu­ru­jú.

Plná suma kur­zu s cer­ti­fi­ká­tom: 45 €.

Začia­tok ďal­šie­ho ter­mí­nu: 28.december – 21. marec

  1. Prog­ra­mo­va­nie pre všet­kých (zákla­dy Pyt­ho­nu) – Uni­ver­si­ty of Michi­gan

V pora­dí dru­hý kurz v tom­to zozna­me o prog­ra­mo­va­ní s Pyt­ho­nom, kto­rý je súčas­ťou balíč­ka 5 kur­zov o kto­rých urči­te pou­va­žuj, pokiaľ roz­mýš­ľaš o prog­ra­mo­va­ní seri­óz­ne.

Plná suma kur­zu s cer­ti­fi­ká­tom: 340 € aktu­ál­ne, nor­mál­ne 378 €.

Začia­tok ďal­šie­ho ter­mí­nu: aktu­ál­ne je stá­le otvo­re­ný, kon­čí sa 21. decem­bra.

Entrepreneur_breakfast_getty
  1. Ovlád­nu­tie ana­lý­zy dát v Exce­li – Duke Uni­ver­si­ty

Nauč sa v Exce­li, to čo v ško­le nie a staň sa Excel exper­tom.

Plná suma kur­zu s cer­ti­fi­ká­tom: 324 € aktu­ál­ne, nor­mál­ne 360 €.

Začia­tok ďal­šie­ho ter­mí­nu: 14. decem­ber – 1. feb­ru­ár.

  1. 1. Ako sa učiť – sil­né men­tál­ne nástro­je, kto­ré ti pomô­žu zvlád­nuť naj­ťaž­šie pred­me­ty – Uni­ver­si­ty of Cali­for­nia at San Die­go

Uni­ver­si­ty of Cali­for­nia at San Die­go využí­va pro­stred­níc­tvom štú­die o ché­mii moz­gu urče­nie naj­lep­šie­ho prí­stu­pu k uči­vu, memo­ro­va­niu fak­tov a pora­ze­nie prok­ras­ti­ná­cie :- ). Lek­to­ri si za tým­to kur­zom sto­ja tvrdo vyhlá­se­ním: „Pokiaľ ste sa chce­li nie­ke­dy zlep­šiť v hoci­čom, ten­to kurz Vám poskyt­ne správ­nu ces­tu.“

Plná suma kur­zu s cer­ti­fi­ká­tom: 45 €.

Začia­tok ďal­šie­ho ter­mí­nu: 4. janu­ár – 7. feb­ru­ár.

Ako si si vši­mol, väč­ši­na z tých­to kur­zov sa zaobe­rá prog­ra­mo­va­ním a IT. Je to prí­le­ži­tosť pre mla­dých ľudí, kto­rí majú čas na vzde­lá­va­nie vo svo­jom voľ­nom čase. Naučiť sa prog­ra­mo­vať sa v posled­nej dobe prí­zvu­ku­je dosť čas­to. Nie­čo na tom bude ;-).

Pridať komentár (0)