10 naj­po­pu­lár­nej­ších online kur­zov pre pro­fe­si­oná­lov, ktoré sú zdarma

Dárius Polák / 19. decembra 2015 / Tools a produktivita

Tvoje vzde­lá­va­nie by nemalo pre­stať potom čo opus­tíš školu. Uče­nie sa nových zruč­ností je skvelý spô­sob ako roz­ší­riť svoje vedo­mosti a pre­ra­ziť vo svete naplno. V dneš­nej dobe je to oveľa ľah­šie pro­stred­níc­tvom kopy online kur­zov, vzdia­le­ných iba pár kli­kov.

Skve­lým spô­so­bom ako začať sú toh­to­ročné naj­po­pu­lár­nej­šie kurzy Cour­sery od naj­lep­ších uni­ver­zít. Pokrý­vajú rôzne témy, od úvodu do prog­ra­mo­va­cieho jazyku Pyt­hon po zvlád­nu­tie ume­nia vyjed­ná­va­nia. Všetky sú v pod­state zdarma, s mož­nos­ťou zapla­tiť si roz­ší­re­nie, ktoré ponúka exten­zív­nej­šie poznatky.

Či už Vám chýba vzde­la­nie, zna­losti alebo vplyv, vždy tieto veci môžete zís­kať od nie­koho, kto ich má. Výmena lás­ka­vostí a poznat­kov je naj­väč­šia burza na svete.“ – Napo­leon Hill

  1. Úvod do finanč­ného účtov­níc­tva – Uni­ver­sity of Penn­syl­va­nia

Základy účtov­níc­tva za jeden mesiac. Ku koncu budeš hravo čítať účet zis­kov a strát, súvahu a cash flow. Je to jeden zo šty­roch kur­zov z balíčka uni­ver­zity, ktorý je spo­plat­nený. Pokiaľ sa však nezau­jí­maš o cer­ti­fi­kát, pop­rí­pade o účasť v sku­pine, kde môžeš komu­ni­ko­vať s ostat­nými spo­lu­žiakmi a pro­fe­sormi, môžeš prejsť cez všetky kurzy zdarma.

Plná suma kurzu s cer­ti­fi­ká­tom: 595 €.

Začia­tok ďal­šieho ter­mínu: 28. decem­ber – 1. feb­ruár.

  1. Úspešné vyjed­ná­va­nie: základné stra­té­gie a zruč­nosti – Uni­ver­sity of Michi­gan

Pro­fe­sor Goerge Sie­del vyučo­val vyjed­ná­va­nie po celom svete a jeho trieda zalo­žená na výskume je pre teba uži­točná, pokiaľ sa sna­žíš o mili­ó­novú inves­tí­ciu, pop­rí­pade o zní­že­nie nájom­ného na Obchod­nej.

Plná suma kurzu s cer­ti­fi­ká­tom: 45 €.

Začia­tok ďal­šieho ter­mínu: okam­žite.
tutor-606091_1920

  1. Úvod do inte­rak­tív­neho prog­ra­mo­va­nia (časť prvá) – Rice Uni­ver­sity

Pyt­hon je jeden z top pia­tich prog­ra­mo­va­cích jazy­kov a je pou­ží­vaný gigantmi ako Google, Yahoo a NASA. Nároč­nos­ťou je na vyso­kej úrovni, avšak nová­čik pochopí základy rela­tívne rýchlo. Pro­fe­sori budú udr­žo­vať tvoju pozor­nosť a záu­jem aj pro­stred­níc­tvom úloh na vytvo­re­nie jed­no­du­chých hier ako Pong, či Aste­ro­ids.

Plná suma kurzu s cer­ti­fi­ká­tom: 301 €.

Začia­tok ďal­šieho ter­mínu: 9. január – 2. feb­ruár.
 

  1. Tibet­ská bud­his­tická medi­tá­cia a moderný svet – Uni­ver­sity of Vir­gi­nia

Tento kurz ti pri­ne­sie pohľad na nie­koľko tra­dí­cii tibet­sko-bud­his­tic­kých medi­tá­cii, od his­to­ric­kých úče­lov, po nábo­žen­ské, vedecké a prak­tické účely. Kurz pred­sta­vuje zozná­me­nie sa s koreňmi neus­tále popu­lár­nej­šej prak­tiky v našej moder­nej spo­loč­nosti.

Plná suma kurzu s cer­ti­fi­ká­tom: 45 €.

Začia­tok ďal­šieho ter­mínu: okam­žite

  1. The Data Scientist’s Tool­box — Johns Hop­kins Uni­ver­sity

Tu v dvoch čas­tiach zís­kaš pre­hľad o tom, aké dáta využí­vajú kaž­do­denne vedci a rov­nako sa zozná­miš s jed­not­li­vými nástrojmi ich kaž­do­den­nej práce. Pred­sta­vuje to jeden z devia­tich kur­zov z balíčka.

Plná suma kurzu s cer­ti­fi­ká­tom: 413 €.

Začia­tok ďal­šieho ter­mínu: aktu­álne je stále otvo­rený, koniec 2. janu­ára.

Startup Stock Photos
  1. R prog­ra­mo­va­nie – John Hop­kins Uni­ver­sity

Ďalší kurz od John Hop­kins Uni­ver­sity. Zoznámi ťa s prog­ra­mo­va­cím jazy­kom R, ktorý je naj­po­pu­lár­nejší v oblasti ana­lýzy dát.

Plná suma kurzu s cer­ti­fi­ká­tom: 413 €.

Začia­tok ďal­šieho ter­mínu: aktu­álne je stále otvo­rený, koniec 2. janu­ára.

  1. Machine Lear­ning — Stan­ford Uni­ver­sity

Čakáš na umelú inte­li­gen­ciu? Výborne, toto je kurz pre teba. Stan­ford­ský pro­fe­sor a co-foun­der Cour­sery Andrew Ng využíva prí­pa­dové štú­dia a cvi­če­nia prog­ra­mo­va­nia na ilus­tro­va­nie spô­so­bov, ako sa jed­not­livé stroje kon­fi­gu­rujú.

Plná suma kurzu s cer­ti­fi­ká­tom: 45 €.

Začia­tok ďal­šieho ter­mínu: 28.december – 21. marec

  1. Prog­ra­mo­va­nie pre všet­kých (základy Pyt­honu) – Uni­ver­sity of Michi­gan

V poradí druhý kurz v tomto zozname o prog­ra­mo­vaní s Pyt­ho­nom, ktorý je súčas­ťou balíčka 5 kur­zov o kto­rých určite pou­va­žuj, pokiaľ roz­mýš­ľaš o prog­ra­mo­vaní seri­ózne.

Plná suma kurzu s cer­ti­fi­ká­tom: 340 € aktu­álne, nor­málne 378 €.

Začia­tok ďal­šieho ter­mínu: aktu­álne je stále otvo­rený, končí sa 21. decem­bra.

Entrepreneur_breakfast_getty
  1. Ovlád­nu­tie ana­lýzy dát v Exceli – Duke Uni­ver­sity

Nauč sa v Exceli, to čo v škole nie a staň sa Excel exper­tom.

Plná suma kurzu s cer­ti­fi­ká­tom: 324 € aktu­álne, nor­málne 360 €.

Začia­tok ďal­šieho ter­mínu: 14. decem­ber – 1. feb­ruár.

  1. 1. Ako sa učiť – silné men­tálne nástroje, ktoré ti pomôžu zvlád­nuť naj­ťaž­šie pred­mety – Uni­ver­sity of Cali­for­nia at San Diego 

Uni­ver­sity of Cali­for­nia at San Diego využíva pro­stred­níc­tvom štú­die o ché­mii mozgu urče­nie naj­lep­šieho prí­stupu k učivu, memo­ro­va­niu fak­tov a pora­ze­nie prok­ras­ti­ná­cie :- ). Lek­tori si za týmto kur­zom stoja tvrdo vyhlá­se­ním: „Pokiaľ ste sa chceli nie­kedy zlep­šiť v hoci­čom, tento kurz Vám poskytne správnu cestu.“

Plná suma kurzu s cer­ti­fi­ká­tom: 45 €.

Začia­tok ďal­šieho ter­mínu: 4. január – 7. feb­ruár.

Ako si si vši­mol, väč­šina z týchto kur­zov sa zaoberá prog­ra­mo­va­ním a IT. Je to prí­le­ži­tosť pre mla­dých ľudí, ktorí majú čas na vzde­lá­va­nie vo svo­jom voľ­nom čase. Naučiť sa prog­ra­mo­vať sa v posled­nej dobe prí­zvu­kuje dosť často. Niečo na tom bude ;-).

Pridať komentár (0)