10 naj­pou­ží­va­nej­ších fon­tov, ktoré môžeš nájsť na webe

Michal Králik: Sketcher.sk / 7. apríl 2015 / Tools a produktivita

Myfonts.com, jeden z naj­po­pu­lár­nej­ších webov na kúpu fon­tov, vydal reb­rí­ček 50 naj fon­tov, ktoré si uží­va­te­lia kupujú na ich por­tály. Medzi popu­lár­nymi fontmi sa nachá­dzajú aj tie, ktoré sú free, čo ich určite môže posu­núť v reb­ríčku ešte vyš­šie.

My sme sa sústre­dili na TOP 10. Celý zoznam si môžete prejsť tu!

1. Pro­xima Nova

proximanova

Táto rodina písem obsa­huje 144 jed­not­li­vých písem. Pro­xima Nova je kom­pletné pre­pra­co­va­nie Pro­xima Sans z roku 1994. Štý­lovo táto rodina vypĺňa pries­tor medzi rodi­nami Futura a Akzi­denz Gro­tesk. Dôsled­kom toho je hyb­ridná kom­bi­ná­cia huma­nis­tic­kých pro­por­cií s geomet­ric­kým vzhľa­dom.

2. Tri­via Gro­tesk

96361

48 pís­mová rodina vznikla pre potreby vysvet­liť nie­kto­rým vyda­va­te­ľom čo je “pät­kové, bez­pät­kové, egypt­ské”, vrá­tane ich variant. Gro­teska v umení je syno­ny­mom bizar­nosti, odpu­di­vej nesluš­nosti ale aj nesku­toč­nej ohav­nosti vzru­šu­jú­cej empa­tic­kej škody.

3. Pluto Sans

81728

Pluto je čistá bez­pät­ková rodina zalo­žená na “Pluto archi­tek­túre”, stále má pria­teľ­ský pocit s výstred­nos­ťou Pluta. S jeho geomet­ric­kými for­mami je per­fektný ako dlhý text v malých roz­me­roch pou­ži­teľný tak pre tlač, ako aj pre obra­zovky.

4. Pluto Sans Ita­lics

85958

Kur­zíva Pluta Sans je odnož pred­chá­dza­jú­cej rodiny, ktorá tvorí samos­tatnú časť v tejto kolek­cii písem. Obsa­huje 16 kur­zív základ­nej rov­nej rodiny Pluto Sans.

5. Museo Slab

33755

Táto robustná pät­ková rodina naz­na­čuje pria­teľ­skosť Museo. Per­fektne ladí s Museo Sans rodi­nou.

6. Futura

136014

Futura je geomet­rický pro­to­typ bez­pät­ko­vej rodiny dvad­sia­teho sto­ro­čia.

7. Museo Sans

17824

Museo Sans je rodina písma zalo­žená na zná­mom písme Museo. Je to solídna, nízko kon­trastná, geomet­rická, veľmi čita­teľná rodina. Veľmi dobre sa hodí na všetky typy disp­le­jov a pou­ži­teľná aj pre text.

8. Bran­don Text

104032

Bran­don Text je spo­lu­bo­jov­ník zná­mej rodiny Bran­don Gro­te­sque. Má vyš­šiu x-výšku ako ver­zia Gro­te­sque a je opti­ma­li­zo­vaná pre men­šie roz­mery a obra­zovku. Táto bez­pät­ková rodina pri­chá­dza v šies­tich veľ­kos­tiach plus ich kur­zíva.

9. Hel­ve­tica® Neue

105087

Táto rodina sa stala jed­nou z naj­po­pu­lár­nej­ších a naj­zná­mej­ších rodín na celom svete. Jeho formy sa stali čas­ťami tla­čiarní aj ope­rač­ných sys­té­mov.

10. Ave­nir®

115901

Slovo “Ave­nir” vo fran­cúz­štine zna­mená “budúc­nosť”, a preto táto rodina dlhuje nie­ktoré svoje časti Future. Ale na roz­diel od Futury, Ave­nir nie je čisto geomet­rická rodina. Obsa­huje nie­ktoré ver­ti­kálne ťahy hrub­šie ako hori­zon­tálne a “o” nie je per­fektný kruh.

zdroj: sketcher.com

Pridať komentár (0)