10 Sku­točne nesku­toč­ných prí­kla­dov 3D ani­má­cií pomo­cou WebGL

Sketcher: Michal Králik / 17. máj 2015 / Tools a produktivita

WebGL je stvo­rený pre zobra­zo­va­nie 3D gra­fík na webe a pri­náša revo­lučné mož­nosti rie­še­nia prob­lé­mov na inter­nete. Veď pre­svedčte sa sami.

Na inter­nete je ich už možné nájsť nie­koľko sto­viek, tisí­cok. Vyhľa­dal som nie­koľko naj­zau­jí­ma­vej­ších, ktoré môžu byť inšpi­rá­ciou pre kaž­dého dizaj­néra. Tak si vychut­najte nový typ UX.

CUBE by Google Maps

Cube

Grouek

grouek

Jel­ly­fish

Chrysaora   WebGL

WebGL Water

WebGL Water

Molg­rab­ber 3D

MolGrabber 3D   ChemDoodle Web Components

Par­tic­les Morph

Particles morph

Mate­rials Skin

three

Google Earth WebGL

WebGL Earth   3D digital globe for web and mobile devices

Chaos to per­fec­tion

Chaos to perfection

RO.ME

ROME

Zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)