10 slaj­dov, kto­rými zís­kaš inves­tora pre svoj star­tup

Lukas Timko / 31. januára 2016 / Business

Keď si len na začiatku a hľa­dáš inves­to­rov, exis­tuje nie­koľko spô­so­bov ako vytvo­riť pre­zen­tá­ciu, ktorá ti ich získa. Neexis­tuje však doko­nalá pre­zen­tá­cia, no tie najús­peš­nej­šie majú niečo spo­ločné — sú krátke a jasné.

Stručná pre­zen­tá­cia dokáže jasne a jed­no­du­cho pokryť kľú­čové oblasti na kto­rých všet­kým inves­to­rom záleží. Na pokry­tie základ­ných oblastí tvojho star­tupu, kto­rým inves­tor musí poro­zu­mieť aby do teba inves­to­val, ti stačí len 10 slaj­dov.

  1. Tím

Ukáž svoj tím a svoj živo­to­pis. Zvý­razni špe­ci­fické veci, ktoré ťa kva­li­fi­kujú na vede­nie spo­loč­nosti. Pre­zraď rele­vantné skú­se­nosti. Tak­tiež ukáž kľú­čo­vých porad­cov a inves­to­rov, ak takých máš a ak sú známi.

  1. Vízia

Aká je tvoja vízia? Ako si sa k nej dostal? Kam sme­ru­ješ? Pri­prav si jasné a jed­no­du­ché odpo­vede.

  1. Prob­lém

Aký prob­lém rie­šiš? Opäť, buď stručný. Pri­daj údaje a výskumy trhu, ktoré potvr­dia svoje tvr­de­nie. Vysvetli prečo je to prob­lém. Spo­meň ešte väčší prob­lém po kto­rom chceš ísť.

screen-shot-2014-06-02-at-10-53-43-am
  1. Rie­še­nie

Ako si sa dostal k rie­še­niu? Čo je na tom výni­močné? Buď veľmi špe­ci­fický. Ak tvoje rie­še­nie zahŕňa plat­formu alebo tech­no­ló­giu, tak ju načrtni. Ak je treba, pri­daj ďalší slajd.

  1. Demo

Ukáž a neroz­prá­vaj. Pri­prav si jed­no­mi­nú­tové demo video(ale pozor, na pre­zen­tá­ciách sú videá náchylné sa vôbec nepre­hrať) o tvo­jom rie­šení. Sprav ho doko­na­lým a úžas­ným. Staň sa posad­nu­tým svo­jim pro­duk­tom.

  1. Mera­nie

Pred­stav kľú­čovú met­riku, ktorá ženie tvoj biz­nis dopredu. Ukáž pekné grafy. Roz­prá­vaj o met­rike a zdô­razni fakt, že rast je dôle­žitý. Aj keď na začiatku nie je tvoj rast rýchly, roz­prá­vaj o budúc­nosti. Inves­tori radi pomôžu zakla­da­te­ľom, ktorí vedia odme­rať svoje úspe­chy.

valor-water21
  1. Biz­nis model

Jasne opíš ako budeš zará­bať peniaze alebo ako plá­nu­ješ zará­bať peniaze v budúc­nosti. Ak to ešte nevieš, buď pri­pra­vený vysvet­liť, čo je kľú­čová met­rika pre tvoj biz­nis a prečo.

  1. Kon­ku­ren­cia

Vyhni sa veľ­kým štú­diám o kon­ku­ren­cii na tvo­jom cie­ľo­vom trhu. Namiesto toho, ukáž všet­kých tvo­jich kon­ku­ren­tov a zvý­razní ich silné stránky. Pod tým vysvetli jed­nou vetou, čo práve teba a tvoj star­tup robí iným.

  1. Prí­le­ži­tosť

Opíš svoj cie­ľový trh a jeho veľ­kosť. Maj pri­pra­vené mate­riály, ktoré potvr­dzujú tvoje slová. Vyhni a tvr­de­niam ako: „Nachá­dzame sa na X mili­ó­no­vom trhu“. Namiesto toho, jasne ukáž svojho zákaz­níka a cie­ľový trh. Pri­lož poriadnu eko­no­mickú ana­lýzu tohto trhu.

black_quotes_harmony_simple_opportunity_einstein_albert_1366x768_62590
  1. Finan­co­va­nie

Opíš koľko peňazí potre­bu­ješ a aké ciele chceš týmito peniazmi dosiah­nuť. Dob­rými cieľmi sú tržby, zákaz­níci a pou­ží­va­te­lia. Každé jedno finan­co­va­nie je na to, aby si dosia­hol zisk alebo zís­kal ďal­šie finan­co­va­nie. Práve preto si musíš dať zále­žať na cie­ľoch.

Ešte niečo. Jasne označ každý slajd – prob­lém, rie­še­nie, tím, atď. – aby bola tvoja pre­zen­tá­cia ľah­šie zapa­mä­ta­teľná a ľahko sa v nej orien­to­valo. Snaž sa spra­viť slajdy jed­no­du­ché a nepou­ží­vaj more textu. Pre­zen­tuj grafy a šta­tis­tiky s veľ­kým fon­tom a jasne čita­teľ­nou gra­fi­kou.

Nevy­mýš­ľaj si a neuka­zuj nere­a­lis­tický graf rastu. Neho­vor koľko inži­nie­rov zamest­náš.

Keď dokon­číš pre­zen­tá­ciu, zís­kaj feed­back od svo­jich porad­cov alebo spo­lu­za­kla­da­te­ľov. Potom choď a otes­tuj si ju. Buď seba­kri­tický a pozorne načú­vaj odozve poten­ciál­nych inves­to­rov.

maxresdefault (1)

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)