10 vecí, ktoré robia úspešní ľudia, aby si užili maximálne efektívny víkend

Marianna Mikešová / 7. februára 2019 / Lifehacking

  • Ví­kend je pred dve­rami a s ním ko­pec cen­ného času, ktorý mô­žeme vy­užiť podľa svo­jich pred­stáv
  • Úspešní ľu­dia však ve­dia, ako z neho do­stať ma­xi­mum. Uč sa od tých naj­lep­ších!
zdroj: Unsplash
  • Ví­kend je pred dve­rami a s ním ko­pec cen­ného času, ktorý mô­žeme vy­užiť podľa svo­jich pred­stáv
  • Úspešní ľu­dia však ve­dia, ako z neho do­stať ma­xi­mum. Uč sa od tých naj­lep­ších!

Ta­jom­stvo tkvie v or­ga­ni­zá­cii a plá­no­vaní. Úspešní ľu­dia ve­dia, aký dô­le­žitý je ví­kend pre na­čer­pa­nie síl do ďal­ších vý­ziev. Tesne pred ví­ken­dom, keď iní po­ľa­vujú, na­opak po­riadne za­berú, aby stihli všetky po­vin­nosti a mohli si voľný čas užiť na­plno.

Čo presne teda ši­kov­nejší ro­bia, aby mohli čo naj­lep­šie zu­žit­ko­vať ne­pra­covné dni?

Plá­nujú vo­pred

Mnohí smart ľu­dia plá­nujú svoje ví­ken­dové ak­ti­vity v pred­stihu, aby ich ne­lá­kalo ví­kend len tak pre­már­niť. Je preto vhodné bo­ok­nuť si uby­to­va­nie, spra­viť si re­zer­vá­ciu v re­štau­rá­cii, fitku alebo do­hod­núť ak­ti­vity s pria­teľmi. Ide­álne je mať pre­mys­lený plán, no zá­ro­veň do­sta­točnú fle­xi­bi­litu ke­dy­koľ­vek ho zme­niť.

Na­sta­via si hra­nice

Úspešní ľu­dia si sta­no­via pra­vidlá pre fi­remnú ko­mu­ni­ká­ciu a obo­zná­mia s nimi aj svo­jich ko­le­gov. Je to­tiž dô­le­žité vy­pnúť a so šé­fom za pä­tami to ne­pôjde. Ak to tvoj šéf ne­chápe a stále ti volá po­čas ne­deľ­ňaj­ších ra­ňa­jok, po­kús sa vy­svet­liť mu to. Stále to­tiž nie sme ro­boti :).

Od­poja sa

Týka sa to aj tech­no­ló­gií cel­kovo, pre­tože je dô­le­žité vy­hra­diť si čas kom­pletne bez nich. Iná cesta ti môže pri­vo­diť psy­chické či iné zdra­votné prob­lémy. As­poň na nie­koľko ho­dín preto od­lož no­te­book a smart­fón a uži si čas inak. Po­ze­ra­nie do mod­rého svetla ob­ra­zovky nie je zmys­lom tvojho ži­vota.

Trá­via čas s blíz­kymi

Toto ti há­dam ani ne­treba ho­vo­riť. Kedy ino­kedy je ten naj­lepší čas na ro­dinné a pria­teľ­ské stret­nu­tia, keď nie cez ví­kend? Za­vo­laj pria­te­ľom, či sú cez ví­kend voľní a do­praj si tro­chu so­cia­li­zá­cie. Uvi­díš, aké osvie­žu­júce to bude po týždni strá­ve­nom v spo­loč­nosti ko­le­gov.

Plá­nujú vý­lety

Aj za dva dni sa dá sti­hnúť úžasný vý­let a ob­ja­viť do­te­raz ne­poz­nané. Na chatu v ho­rách, ly­žo­vačku či spoz­ná­va­nie nie­kto­rej z blíz­kych európ­skych met­ro­pol, je vždy správny čas. Ta­kýto vý­let je na­vyše eko­no­micky pri­ja­teľ­nejší, než týž­dňová do­vo­lenka.

Uží­vajú si čerstvý vzduch

Cez pra­covný týž­deň si veľa po­bytu vonku ne­uži­ješ, pre­tože si väč­šinu času za­tvo­rený v kan­ce­lá­rii. No aj krátky po­byt na čerstvom vzdu­chu ti do­káže ne­sku­točne pre­čis­tiť my­seľ. Za­behni as­poň do parku, je jedno, či je leto alebo mráz. Pre po­byt vonku sme boli stvo­rení :).

Hýbu sa

Úspešní ľu­dia chápu, aký dô­le­žitý je po­hyb pre ich fy­zické aj psy­chické zdra­vie. Áno, je dô­le­žitý aj keď ne­tú­žiš po vy­ry­so­va­ných teh­lič­kách na bru­chu. Ne­buď cez ví­kend le­nivý a vy­skú­šaj as­poň krátke cvi­če­nie, jogu, beh či lyže. Ne­bu­deš ľu­to­vať a dep­re­sia či le­tar­gia budú mi­nu­los­ťou.

Ne­roz­mýš­ľajú nad prá­cou

Toto je zrejme naj­väč­šia vý­zva pre nás všet­kých. Úspešní ľu­dia si však sku­točne za­kla­dajú na tom, aby vo voľ­nom čase ne­mys­leli na prácu, uply­nulý pra­covný týž­deň či vý­zvy, ktoré ich ča­kajú. Skrátka žijú v prí­tom­nom oka­mihu.

Do­bí­jajú sa

Každý máme v sebe akési po­my­selné ba­terky. Ak sa ich ener­gia blíži nule, treba re­a­go­vať – zvý­šiť prí­sun spánku, od­dy­chu a zdra­vého jedla. A keď sú ba­terky opäť na­bité, hor sa do ak­ti­vity.

Nie­kedy si voľno vy­me­nia

Nie­ktorí na to idú ši­kovne. Na­miesto ví­ken­do­vého voľna si ho vy­berú v iný deň a cez ví­kend idú do práce. Môže to byť prí­jemná zmena – cez ví­kend v práci ni­kto ne­bude a ty sa bu­deš môcť plne kon­cen­tro­vať. Ak plá­nu­ješ vý­let, padne ti vhod, že cez pra­covný týž­deň bý­vajú ob­ľú­bené des­ti­ná­cie me­nej pre­pl­nené.

Pridať komentár (0)