Ako fun­guje ľud­ský mozog a ako to využiť v mar­ke­tingu?

Tomáš Kahn / 6. marec 2015 / Tools a produktivita

Je vše­obecne známe, že ľudia si pamä­tajú dlh­šie dobu veci, ktoré v nich zane­chali nejaký pocit, či už je pozi­tívny alebo nega­tívny. Pocho­piť ako fun­guje ľud­ský mozog je fas­ci­nu­júce a využi­teľné v mno­hých prí­pa­doch aj pre biz­nis.

Každá mar­ke­tin­gová kam­paň má svoj začia­tok aj koniec v hlave. Pre­tože na strane tvorcu vznikne v hlave myš­lienka a na strane príj­ma­teľa sa uloží infor­má­cia o danom pro­dukte. V dneš­nej dobe, keď už je skoro všetko v elek­tro­nic­kej podobe a naše emaily sú plné rôz­nych news­let­te­rov, alebo sociálne siete sú pre­pl­nené rekla­mami, je preto veľ­kou výzvou mar­ke­té­rov zau­jať nás. A naj­lep­ším spô­so­bom ako zau­jať, je poznať fun­go­va­nie men­ta­lity ľudí a to ako pre­mýš­ľajú.

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)