Ako fun­gu­je ľud­ský mozog a ako to využiť v mar­ke­tin­gu?

Tomáš Kahn / 6. marca 2015 / Tools a produktivita

Je vše­obec­ne zná­me, že ľudia si pamä­ta­jú dlh­šie dobu veci, kto­ré v nich zane­cha­li neja­ký pocit, či už je pozi­tív­ny ale­bo nega­tív­ny. Pocho­piť ako fun­gu­je ľud­ský mozog je fas­ci­nu­jú­ce a využi­teľ­né v mno­hý­ch prí­pa­do­ch aj pre biz­nis.

Každá marketingová kampaň má svoj začiatok aj koniec v hlave. Pretože na strane tvorcu vznikne v hlave myšlienka a na strane príjmateľa sa uloží informácia o danom produkte. V dnešnej dobe, keď už je skoro všetko v elektronickej podobe a naše emaily sú plné rôznych newsletterov, alebo sociálne siete sú preplnené reklamami, je preto veľkou výzvou marketérov zaujať nás. A najlepším spôsobom ako zaujať, je poznať fungovanie mentality ľudí a to ako premýšľajú.

 

 

 

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)