12 skve­lých zdro­jov na nauče­nie a prácu s prog­ra­mo­va­cím jazy­kom Pyt­hon

Rudolf Nečas / 30. novembra 2015 / Tools a produktivita

Pyt­hon je jed­ným z najob­ľú­be­nej­ších prog­ra­mo­va­cích jazy­kov. Uni­ver­zálny, ľahko pocho­pi­teľný a je jed­ným z naj­lep­ších jazy­kov na vyjad­re­nie logiky kódu s jed­no­du­chos­ťou, kto­rej ele­gan­cia nie­kedy až berie dych.

Napriek tomu aký je jed­no­du­chý, je Pyt­hon tiež prek­va­pivo silný. Môže ti pomôcť zozná­miť sa so základmi stro­jo­vého uče­nia, dokáže spra­co­vať rela­tívne veľké sady dát, a dokonca ti môže pomôcť vybu­do­vať celú webovú plat­formu. Pin­te­rest často pou­žíva Pyt­hon na prácu s mili­ónmi sní­mok z celého sveta. Roz­voju tohto jazyka veľmi pomáha komu­nita. Ak sa chceš pri­po­jiť k tejto zdra­vej, živej sieti deve­lo­pe­rov a naučiť sa ako robiť úžasné veci s Pyt­ho­nom, si na správ­nom mieste. Tu je 12 miest, kde by si mal začať.

1. Nauč sa Pyt­hon u nás

Ak už vieš čo to o prog­ra­mo­vaní alebo chceš začať a zau­jal ťa práve Pyt­hon, dob­rou voľ­bou je kurz od slo­ven­skej IT Aca­demy. V dvoj­dňo­vom kurze sa naučíš všetko od zákla­dov po prácu s fun­kciami a modulmi a po skon­čení ti vytvo­re­nie vlast­nej appky nebude robiť prob­lém. A ak ti to nebude sta­čiť je tu ešte kurz pre pokro­či­lých.

2. Pre­čí­taj si niečo o Pyt­hone

Autor Zed A. Shaw sprí­stup­nil knihu Learn Pyt­hon The Hard Way online zadarmo, ale pre ľudí, ktorí zapla­tia malú sumu vo výške 29,95 dolá­rov má oso­bitné miesto v jeho srdci a e-mai­lo­vej schránke. Prak­tické cvi­če­nia v knihe sa určite oplatí prejsť. Uisti sa, že píšeš čo naj­viac kódu, ako je to možné: ak sa chceš stať odbor­ní­kom, cesta k tomu vedie pro­stred­níc­tvom zvlád­nu­tia zákla­dov.

3. Pozri si niečo o Pyt­hone

Ak si namiesto číta­nia kníh rad­šej pozrieš nejaké náučné video tento vyni­ka­júci bez­platný kurz od Uda­city je správna voľba. Dozvieš sa tu o zákla­doch pou­ží­va­nia Pyt­honu pre web. Samoz­rejme, je tu toho viac — od pred­me­tov o dáto­vých zákla­doch v Pyt­hone po stro­jové uče­nie.

Veľa Pyt­hon videí náj­deš aj na Cour­sera, Tre­e­house a Udemy.

4. Pozri si zoznam štu­dij­ných zdro­jov o Pyt­hone

Jed­ným zo skry­tých tajom­stiev v náj­dení veľ­kých zdro­jov spo­číva v pre­chá­dzaní Git­Hub repo­zi­tá­rov. Git­Hub je Google Docs kódu, veľkú zbierku „úlo­žísk“, kde môžu kóderi „odo­vzdať“ svoj kód do zdie­ľa­nej code­base. Je to tiež miesto, kde ľudia radi zosta­vujú veľké zbierky prog­ra­mo­vých zdro­jov.

5. Ana­conda a iPyt­hon Note­book

Ana­conda a iPyt­hon Note­book je niečo ako Excel Pyt­honu. Ana­conda a iPyt­hon Note­book robia orga­ni­zo­va­nie rôz­nych Pyt­hon soft­vé­ro­vých modu­lov intu­itívne a vizu­álne prí­ťaž­livé, takže môžeš pra­co­vať a uká­zať svoje výsledky tak ľahko, ako je to možné s nbvie­we­rom, ktorý gene­ruje HTML ver­ziu tvo­jich Note­bo­okov, ktoré potom môžeš zdie­ľať na Git­Hub.

6. Spra­cuj dáta s Pan­das

Posta­vené na vyš­šie uve­de­nom iPyt­hon Note­bo­oku, Julia Evans zria­dila „kuchárku“ pre modul Pan­das, zbierku Pyt­hon kódov, ktoré ti pomôžu zvlád­nuť rela­tívne veľké dátové súbory s ľah­kos­ťou.

Pyt­hon ti pomôže len spra­co­vať to, čo sa zmestí do pamäte v počí­tači, ale to je viac než dosť pre väč­šinu dáto­vých potrieb. Pan­das ti pomôže efek­tívne spra­co­vá­vať tieto údaje: budeš môcť čítať z veľ­kých CSV (comma sepa­ra­ted values – hod­nôt odde­le­ných čiar­kami), vyčis­tiť ich a potom ich vizu­ali­zo­vať (viac o tom v bode 10).

7. Vytvor niečo malé s Flas­kom

Flask je nazý­vaný mikro-fra­me­wor­kom. Je to sku­pina kódov, o ktoré sa môžeš oprieť pri vytvá­raní men­ších webo­vých pro­jek­tov. Má veľa znovu pou­ži­teľ­ných kom­po­nen­tov, ktoré ti pomôžu vytvá­rať inte­rak­tívne webové stránky, ktoré môžu pri­jí­mať aj odo­vzdá­vať dáta. Vyskú­šaj si to: len s pomo­cou nie­koľ­kých riad­kov kódu, môžeš pre svoj web zís­kať niečo inte­rak­tívne.

8. Vytvor niečo veľké s Djan­gom

Ak si una­vený zo slová mikro, a chceš poriadny Web fra­me­work, postav niečo s Djan­gom! Django sa pou­žíva dodnes pri tvo­rení veľ­kých webo­vých strán­kok, ako naprí­klad Pin­te­rest a Ins­ta­gram

9. Pohraj sa s Pyt­hon API

Pred­tým sme mali zoznam učeb­ných pros­tried­kov na Git­Hube, teraz môžeme skú­mať zoznam vecí, ktoré robia Pyt­hon úžas­ným. API je súbor pra­vi­diel pomo­cou kto­rých ser­very komu­ni­kujú s ostat­nými: To zna­mená, že s Pyt­ho­nom si môžeš vyhra­bať svoje osobné fit­ness infor­má­cie z Fit­bit alebo jed­no­du­cho pra­co­vať s auto­ma­ti­zá­ciou Google She­ets. Môžeš robiť čokoľ­vek, čo zahŕňa zís­ka­va­nie dát zo ser­vera, ktorý je ochotný ich poskyt­núť.

10. Stro­jové uče­nie v Pyt­hone

Už si počul o stro­jo­vom učení? Dnes je okolo toho veľký boom, lebo ti umožní spra­viť viac tým, že spra­víš menej. Toto úlo­žisko Git­hub ponúka fan­tas­tický náhľad do zákla­dov stro­jo­vého uče­nia so sadami ukáž­ko­vých kódov.

11. Pre­zen­tuj svoje dáta s Plotly

Údaje sú zby­točné ak nimi nedo­ká­žeš nič pove­dať. Môžeš na ľudí hádzať všetky možné čísla na svete, ale to nezna­mená, že pocho­pia čo im chceš pove­dať. Na to potre­bu­ješ dáta rozo­brať na zmys­lu­plné kúsky.

Našťas­tie, Plot.ly ti s tým môže pomôcť. Stačí len nie­koľko riad­kov v Pyt­hone a budeš na dob­rej ceste k robe­niu stĺp­co­vých gra­fov, dia­gra­mov a obráz­kov všet­kého druhu.

12. Pusti sa do výziev v Pyt­hone

Teraz, keď už vieš všetky zábavné veci v Pyt­hone je na čase pus­tiť sa do neja­kých výziev! Otes­to­vať sa možeš na Hac­ker­Rank a možno z toho dokonca zís­kaš prácu. Hac­ker­Rank ti umožní rie­šiť prob­lémy v prog­ra­mo­vaní vo zvo­le­nom jazyku a umož­ňuje ti pred­viesť svoje zruč­nosti s čis­tým kódom, ktorý rieši prob­lémy v čo najk­rat­šom čase.

Zdroj: thenextweb.com
Pridať komentár (0)